Luận văn Sử dụng hệ thống hồ sinh học kết hợp với hệ thống lọc qua hào đất để xử lý nước thải có nồng độ chất hữu cơ cao

MỞ ĐẦU 1

PHẦN I 3

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

CHƯƠNG 1 4

TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ NƯỚC 4

THẢI BẰNG HỒ SINH HỌC 4

1.1. NGUYÊN TẮC XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG HỒ SINH HỌC 4

1.2. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG HỒ SINH HỌC ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 5

1.2.1. NƯỚC VÀ CÁC NGUỒN Ô NHIỄM NƯỚC THẢI 5

1.2.2.CÁC NGUỒN NƯỚC THẢI 7

1.2.3. NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ HỒ SINH HỌC TRÊN THẾ GIỚI 10

1.3. NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG HỒ SINH HỌC Ở VIỆT NAM 15

1.4. VÀI NÉT VỀ TÌNH HÌNH MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở VIỆT NAM 17

CHƯƠNG 2 21

SỬ DỤNG BÈO TẤM, BÈO TÂY, HỆ THỐNG LỌC QUA HÀO ĐẤT TRONG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC 21

2.1. SỬ DỤNG CÂY BÈO TẤM, BÈO TÂY TRONG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC 21

2.1.1. SINH HỌC CÂY BÈO TẤM 22

2.1.2. SINH HỌC CÂY BÈO TÂY 22

2.2. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH HỆ THỐNG LỌC QUA HÀO ĐẤT 23

2.3. SỰ PHÂN HUỶ CÁC CHẤT HỮU CƠ TRONG QUÁ TRÌNH XỬ LÝ SINH HỌC 24

CHƯƠNG 3 28

TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI 28

3.1. HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHUNG 28

3.1.1. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CƠ HỌC 28

3.1.2. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ HOÁ HỌC VÀ HOÁ LÝ 29

3.1.3. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SINH HỌC 30

3.2.CÁC QUI TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÓ NỒNG ĐỘ HỢP CHẤT HỮU CƠ CAO 32

PHẦN II 34

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 34

CHƯƠNG 4 35

ĐỐI TƯỢNG PHÂN TÍCH 35

4.1. ĐẶC ĐIỂM NƯỚC THẢI HỒ THÀNH CÔNG 35

W 37

B-Bẩn RB-Rất bẩn: xếp loại theo chỉ tiêu của Lee & Wang 38

4.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA NƯỚC THẢI SÔNG LỪ 38

4.3. ĐẶC ĐIỂM CỦA NƯỚC THẢI XƯỞNG BIA DU LỊCH 40

CHƯƠNG 5 42

PHƯƠNG PHÁP 42

5.1. THIẾT KẾ MÔ HÌNH 42

5.1.1. VẬT LIỆU 42

5.1.2. THIẾT KẾ MÔ HÌNH 42

5.2. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 44

PHẦN III 48

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 48

6.1. KẾT QUẢ XỬ LÝ NƯỚC HỒ THÀNH CÔNG 48

6.1.1. XỬ LÝ ĐỢT 1 48

6.1.2.XỬ LÝ ĐỢT 2: 50

6.1.3. XỬ LÝ ĐỢT 3: 52

6.1.4.XỬ LÝ ĐỢT 4: 55

6.2. KẾT QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SÔNG LỪ 59

6.3. KẾT QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI XƯỞNG BIA DU LỊCH 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY