Luận văn Sol khí và mô hình RegCM

MỤC LỤC MỤC LỤC . 2MỤC LỤC BẢNG . 4MỤC LỤC HÌNH. 5MỞ ĐẦU . 8CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ SOL KHÍ VÀ MÔ HÌNH RegCM . 91.1. TỔNG QUAN VỀ SOL KHÍ . 91.1.1. Các loại sol khí tác động mạnh tới hệ thống khí hậu của Trái đất. 111.1.1.1. Sol khí núi lửa. 111.1.1.2. Bụi sa mạc. 121.1.1.3. Sol khí tạo bởi con người. 131.1.2. Sol khí tác động lên hệ thống khí hậu của Trái đất . 131.1.2.1. Tác động của sol khí lên nhiệt độ bề mặt. 151.1.2.2. Tác động của sol khí lên mây và giáng thủy. 161.1.2.3. Tác động của sol khí lên Albedo bề mặt và năng lượng bức xạ mặt trời tới bề mặt trái đất. 231.1.2.4. Ảnh hưởng của sol khí lên hoàn lưu khí quyển. 251.2. TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH RegCM3 . 261.2.1. Giới thiệu về mô hình RegCM3 . 261.2.2. Lịch sử của RegCM. 281.2.3. Động lực học . 321.2.3.1. Phương trình động lượng phương ngang. 321.2.3.2. Phương trình liên tục và phương trình .. 331.2.3.3. Phương trình nhiệt động lực và phương trình Omega(). 331.2.3.4. Phương trình thủy tĩnh. 341.2.4. Các sơ đồ vật lí . 341.2.4.1. Sơ đồ bức xạ. 341.2.4.2. Mô hình bề mặt đất. 351.2.4.3. Lớp biên hành tinh. 361.2.4.4. Sơ đồ giáng thủy đối lưu. 371.2.4.5. Sơ đồ giáng thủy qui mô lớn. 371.2.4.6. Tham số hóa thông lượng đại dương. 381.2.4.7. Sơ đồ Gradient khí áp. 381.2.4.8. Mô hình hồ. 38 1.2.4.9. Sinh quyển. 391.2.4.10. Thể nước. 401.2.4.11. Sol khí và hóa học khí quyển. 401.2.4.12. Điều kiện ban đầu và điều kiện biên. 411.3. MỤC TIÊU CHÍNH CỦA LUẬN VĂN . 41CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH VÀ THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM . 422.1. SOL KHÍ SULFAT VÀ CACBON TRONG MÔ HÌNH RegCM3 . 422.1.1. Phương trình tỉ lệ xáo trộn. 422.1.2. Sol khí Sulfat . 422.1.3. Sol khí Cacbon. 472.1.4. Các điều kiện biên cho SOx và sol khí Cacbon . 482.1.5. Tác động trực tiếp và gián tiếp của sol khí. 492.1.5.1. Hấp thụ và Tác động bán trực tiếp của Cacbon đen. 502.1.5.2. Tác động gián tiếp loại 1. 512.1.5.3. Tác động gián tiếp loại 2. 522.2. THU THẬP SỐ LIỆU ĐẦU VÀO CHO MÔ HÌNH RegCM . 56CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN VÀ PHÂN TÍCH. 583.1. THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM . 583.2. LỰA CHỌN MIỀN TÍNH . 583.3. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM. 603.3.1. Đánh giá khả năng mô phỏng của mô hình dự báo khí hậu khu vực RegCM3603.3.2. Tác động của sol khí khí quyển của khu vực. 613.3.2.1. Cán cân thuần bức xạ (Radiation Forcing). 613.3.2.2. Nhiệt độ và lượng mưa. 68KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 80TÀI LIỆU THAM KHẢO . 81

MỤC LỤC

MỤC LỤC . 2

MỤC LỤC BẢNG . 4

MỤC LỤC HÌNH. 5

MỞ ĐẦU . 8

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ SOL KHÍ VÀ MÔ HÌNH RegCM . 9

1.1. TỔNG QUAN VỀ SOL KHÍ . 9

1.1.1. Các loại sol khí tác động mạnh tới hệ thống khí hậu của Trái đất. 11

1.1.1.1. Sol khí núi lửa. 11

1.1.1.2. Bụi sa mạc. 12

1.1.1.3. Sol khí tạo bởi con người. 13

1.1.2. Sol khí tác động lên hệ thống khí hậu của Trái đất . 13

1.1.2.1. Tác động của sol khí lên nhiệt độ bề mặt. 15

1.1.2.2. Tác động của sol khí lên mây và giáng thủy. 16

1.1.2.3. Tác động của sol khí lên Albedo bề mặt và năng lượng bức xạ mặt trời tới

bề mặt trái đất. 23

1.1.2.4. Ảnh hưởng của sol khí lên hoàn lưu khí quyển. 25

1.2. TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH RegCM3 . 26

1.2.1. Giới thiệu về mô hình RegCM3 . 26

1.2.2. Lịch sử của RegCM. 28

1.2.3. Động lực học . 32

1.2.3.1. Phương trình động lượng phương ngang. 32

1.2.3.2. Phương trình liên tục và phương trình .. 33

1.2.3.3. Phương trình nhiệt động lực và phương trình Omega(). 33

1.2.3.4. Phương trình thủy tĩnh. 34

1.2.4. Các sơ đồ vật lí . 34

1.2.4.1. Sơ đồ bức xạ. 34

1.2.4.2. Mô hình bề mặt đất. 35

1.2.4.3. Lớp biên hành tinh. 36

1.2.4.4. Sơ đồ giáng thủy đối lưu. 37

1.2.4.5. Sơ đồ giáng thủy qui mô lớn. 37

1.2.4.6. Tham số hóa thông lượng đại dương. 38

1.2.4.7. Sơ đồ Gradient khí áp. 38

1.2.4.8. Mô hình hồ. 38

1.2.4.9. Sinh quyển. 39

1.2.4.10. Thể nước. 40

1.2.4.11. Sol khí và hóa học khí quyển. 40

1.2.4.12. Điều kiện ban đầu và điều kiện biên. 41

1.3. MỤC TIÊU CHÍNH CỦA LUẬN VĂN . 41

CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH VÀ THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM . 42

2.1. SOL KHÍ SULFAT VÀ CACBON TRONG MÔ HÌNH RegCM3 . 42

2.1.1. Phương trình tỉ lệ xáo trộn. 42

2.1.2. Sol khí Sulfat . 42

2.1.3. Sol khí Cacbon. 47

2.1.4. Các điều kiện biên cho SOx và sol khí Cacbon . 48

2.1.5. Tác động trực tiếp và gián tiếp của sol khí. 49

2.1.5.1. Hấp thụ và Tác động bán trực tiếp của Cacbon đen. 50

2.1.5.2. Tác động gián tiếp loại 1. 51

2.1.5.3. Tác động gián tiếp loại 2. 52

2.2. THU THẬP SỐ LIỆU ĐẦU VÀO CHO MÔ HÌNH RegCM . 56

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN VÀ PHÂN TÍCH. 58

3.1. THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM . 58

3.2. LỰA CHỌN MIỀN TÍNH . 58

3.3. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM. 60

3.3.1. Đánh giá khả năng mô phỏng của mô hình dự báo khí hậu khu vực RegCM360

3.3.2. Tác động của sol khí khí quyển của khu vực. 61

3.3.2.1. Cán cân thuần bức xạ (Radiation Forcing). 61

3.3.2.2. Nhiệt độ và lượng mưa. 68

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 80

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY