Luận văn Sản xuất sắn hàng hóa tại tỉnh Thừa Thiên Huế

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan . i

Lời cám ơn . ii

Tóm lượt luận văn . iii

Danh mục các chữ viết tắt và ký hiệu . iv

Danh mục sơ đồ và biểu đồ.v

Danh mục các bảng . vi

Mục lục. vii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Đặt vấn đề.1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

3. Phương pháp nghiên cứu.2

4. Phạm vi nghiên cứu .3

PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.4

CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ SẢN XUẤT SẮN HÀNG HÓA.4

1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ SẢN XUẤT HÀNG HÓA TRONG NÔNG NGHIỆP.4

1.2. VỊ TRÍ VAI TRÒ CỦA CÂY SẮN .7

1.3. CÁC YÊU CẦU SINH THÁI ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT SẮN.8

1.3.1. Nhiệt độ .8

1.3.2. Ánh sáng.8

1.3.3. Chế độ nước.9

1.3.4. Đất đai .9

1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG SẢN HÀNG HÓA .9

1.4.1. Ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô.9

1.4.1.1. Chính sách của Nhà nước .9

1.4.1.2. Công tác quy hoạch vùng sản xuất và cơ sở hạ tầng vùng quy hoạch .10

1.4.1.3. Sự phát triển của hệ thống dịch vụ .11

1.4.1.4. Cung cầu và giá cả thị trường.11

1.4.2. Ảnh hưởng của các nhân tố vi mô.12

1.4.2.1. Quy mô diện tích đất đai.12

1.4.2.2. Trình độ văn hóa.12

1.4.2.3. Lao động .13

1.4.2.4. Mức độ đầu tư thâm canh trong sản xuất .13

1.5. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT SẮN HÀNG HÓA.13

1.5.1. Các chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất .13

1.5.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất .14

1.5.3. Chỉ tiêu đánh giá trình độ sản xuất sắn hàng hóa.14

1.6. KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM

TRONG TỔ CHỨC SẢN XUẤT SẮN HÀNG HÓA.14

1.6.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sắn trên thế giới .14

1.6.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sắn ở Việt Nam .17

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT SẮN HÀNG HÓA TẠI

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .20

2.1. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU .20

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên .20

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội .20

2.1.2.1. Tình hình sử dụng đất đai .20

2.1.2.2. Tình hình cơ sở hạ tầng .23

2.1.2.3. Tình hình kinh tế nông thôn.24

2.2. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT SẮN Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .26

2.2.1. Diện tích, năng suất, sản lượng sắn.27

2.2.1.1. Diện tích.27

2.2.1.2. Năng suất .29

2.2.1.3. Sản lượng sắn.31

2.2.2. Tình hình sử dụng giống sắn ở tỉnh Thừa Thiên Huế .31

2.3. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT SẮN HÀNG HÓA Ở CÁC HỘ ĐIỀU TRA.33

2.3.1. Năng lực sản xuất của các hộ điều tra .33

2.3.1.1. Tình hình cơ bản của các hộ điều tra .33

2.3.1.2. Tình hình sử dụng đất đai .34

2.3.1.3. Tư liệu sản xuất của các hộ.35

2.3.2. Diện tích sắn của các hộ điều tra.36

2.3.3. Đầu tư chi phí sản xuất sắn.38

2.4. KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT SẮN.40

2.4.1. Năng suất, sản lượng sắn.40

2.4.2. Kết quả và hiệu quả sản xuất sắn .42

2.5. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẮN .43

2.6. TỈ SUẤT HÀNG HÓA CỦA CÁC NÔNG HỘ ĐIỀU TRA.49

2.7. CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT SẮN HÀNG HÓA

CỦA CÁC NÔNG HỘ ĐIỀU TRA.50

2.7.1. Chính sách của Nhà nước.50

2.7.2. Sự phát triển của cơ sở hạ tầng.52

2.7.3. Tiềm năng về đất đai .53

2.7.4. Sự phát triển của hệ thống dịch vụ .53

2.7.4.1. Dịch vụ các yếu tố đầu vào.53

2.7.4.2. Dịch vụ đầu ra.54

2.7.5. Tác động của tình hình hội nhập kinh tế quốc tế đến với sản xuất sắn khi

Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới.56

2.8. CÁC NHÂN TỐ VI MÔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT SẮN HÀNG HÓA

CỦA CÁC NÔNG HỘ ĐIỀU TRA.59

2.8.1. Ảnh hưởng chi phí trung gian đến năng suất của hộ điều tra.59

2.8.2. Ảnh hưởng của qui mô diện tích đến hiệu quả sản xuất sắn .60

2.8.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập bằng phương pháp hàm sảnxuất .62

2.8.4. Đánh giá tổng hợp về các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất sắn hàng hóa. .65

2.9. ĐÁNH GIÁ CHUNG.70

2.9.1. Tiềm năng và lợi thế.70

2.9.2. Những mặt tồn tại.71

CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT

TRIỂN SẢN XUẤT SẮN HÀNG HÓA TẠI

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.72

3.1. MỤC TIÊU PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT SẮN HÀNG HÓA

CỦA THỪA THIÊN HUẾ .72

3.1.1. Những căn cứ định hướng phát triển trong thời gian tới.72

3.1.1.1. Căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2006-2010 của tỉnh .72

3.1.1.2. Căn cứ vào điều kiện cho sản xuất sắn hàng hóa ở Thừa Thiên Huế.72

3.1.2 Định hướng và mục tiêu sản xuất sắn hàng hóa trên địa bàn.73

3.1.2.1. Định hướng .73

3.1.2.2. Mục tiêu chủ yếu .74

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT SẮN HÀNG

HÓA Ở THỪA THIÊN HUẾ .75

Trường Đại học Kinh tế Huếx

3.2.1. Nhóm giải pháp tổng hợp .75

3.2.2. Nhóm giải pháp về chính sách kinh tế xã hội .76

3.2.2.1. Các giải pháp về khuyến nông, khoa học kỹ thuật .76

3.2.2.2. Các giải pháp về bảo trợ sản xuất và bảo hiểm sản xuất .77

3.2.2.3. Các giải pháp về đào tạo và huấn luyện kỹ thuật .78

3.2.3. Nhóm giải pháp đối với các hộ nông dân sản xuất sán hàng hóa.78

3.2.3.1. Giải pháp về tổ chức sản xuất.78

3.2.3.2. Giải pháp về kỹ thuật.79

3.2.3.3. Giải pháp về thị trường.82

3.2.3.4. Mở rộng các dịch vụ cho sản xuất sắn.83

3.2.4. Các giải pháp về nguồn lực .83

3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ CHO HỘ NÔNG DÂN PHÁT TRIỂN SẢN

XUẤT SẮN HÀNG HÓA TRÊN CÁC VÙNG SINH THÁI.84

3.3.1. Giải pháp cho vùng đồi núi .84

3.3.2. Giải pháp cho vùng đồng bằng.85

3.3.3. Giải pháp cho vùng cát nội đồng.85

PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ.86

I. KẾT LUẬN.86

II. ĐỀ NGHỊ .88

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY