Luận văn Quy trình công nghệ xếp dỡ hàng hoá tại cảng Bến Nghé – tính toán thiết kế cần trục tháp bánh lốp, sức nâng Q = 104 (T)

Mục lục TrangLỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN 1: GIỚI THIỆU CẢNG BẾN NGHÉ VÀ CÔNG TÁC XẾP DỠ CONTAINER TẠI CẢNG.Chương 1: Giới thiệu cảng Bến Nghé. 2 1.1. Lịch sử hình thành cảng Bến Nghé. 2 1.2. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của Cảng. 2 1.3. Quá trình phát triển cơ sở hạ tầng và đầu tư của Cảng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.4. Bản đồ qui hoạch Cảng. 4 1.5. Lực lượng lao động, cơ cấu tổ chức Cảng. 6 1.6. Các hoạt động hiện tại. 9Chương 2 : Qui trình công nghệ xếp dỡ hàng container tại Cảng Bến Nghe.11 2.1. Giới thiệu chung về container. 11 2.2. Khái niệm về qui trình công nghệ xếp dỡ. 12 2.3. Các phương án xếp dỡ container tại Cảng Bến Nghé. 13 2.4. Diễn tả qui trình công nghệ xếp dỡ. 14 2.5. Lựa chọn qui trình phù hợp với Cảng Bến Nghé. 17 2.6. Một số điểm hạn chế của qui trình công nghệ xếp dỡ container. 19 2.7. An toàn lao động. 20Chương 3 : Phân tích lựa chọn phương án thiết bị xếp dỡ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.1. Phương án 1: Cần trục tháp bánh lốp. 22 3.2. Phương án 2: Cầu chuyển tải 23 3.3. Phương án 3: Cần trục chân đế 25 3.4. Lựa chọn phương án 26 PHẦN 2 : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẦN TRỤC THÁP BÁNH LỐP.Chương 4 : Giới thiệu về cần trục tháp bánh lốp. 29 4.1. Giới thiệu chung. 29 4.2. Các thông số cơ bản của cần trục. 31 4.3. Cấu tạo chung của cần trục tháp bánh lốp 32Chương 5 : Tính toán thiết kế cơ cấu nâng. 33 5.1. Giới thiệu 33 5.2. Các số liệu ban đầu 33 5.3. Sơ đồ truyền động của cơ cấu nâng 34 5.4. Xác định chế độ làm việc của cơ cấu 34 5.5. Chọn hệ palăng nâng 35 5.6. Tính chọn cáp nâng hàng 36 5.7. Tính các kích thước cơ bản của tang 38 5.8. Tính kẹp đầu cáp trên tang 41 5.9. Tính chọn puly cáp 43 5.10. Tính chọn móc treo 45 5.11. Tính số vòng quay và mômen cản tĩnh trên trục của tang 50 5.12. Tính chọn động cơ thủy lực 51 5.13. Tính chọn bộ truyền động 53 5.14. Tính chọn phanh cho cơ cấu 54 Chương 6 : Tính toán thiết kế cơ cấu quay. 56 6.1. Giới thiệu 56 6.2. Các thông số ban đầu 56 6.3. Sơ đồ động cơ cấu quay 57 6.4. Tính toán và chọn thiết bị tựa quay 57 6.5. Tính toán mômen cản quay 63 6.6. Tính chọn động cơ 66 6.7. Tính chọn bộ truyền động 68 6.8. Tính chọn phanh cho cơ cấu 69 6.9. Tính toán bộ truyền hở 71Chương 7 : Tính toán thiết kế kết cấu thép cần. 74 7.1. Giới thiệu và các kích thước cơ bản của cần 74 7.2. Vật liệu chế tạo và ứng suất cho phép kết cấu thép của cần 75 7.3. Tải trọng và tổ hợp tải trọng 76 7.4. Vị trí tính toán và sơ đồ tính cần thẳng của cần trục tháp bánh lốp 77 7.5. Tính kết cấu thép của cần với tổ hợp tải trọng IIa 79 7.6. Tính kết cấu thép của cần với tổ hợp tải trọng IIb 99 7.7. Xác định nội lực lớn nhất trong các thanh của dàn 113 7.8. Tính chọn tiết diện các thanh trong dàn 115 7.9. Kiểm tra ổn định tổng thể cần 118 7.10. Tính toán mối hàn 121Chương 8 : Tính ổn định của cần trục. 122 8.1. Tính đứng vững của cần trục khi có vật nâng 122 8.2. Tính đứng vững của cần trục khi không có vật nâng 126Chương 9 : Công nghệ chế tạo puly. 128 9.1. Giới thiệu tính năng sử dụng 128 9.2. Yêu cầu và kết cấu của puly 128 9.3. Xác định qui mô sản xuất và điều kiện sản xuất 128 9.4. Chọn dạng phôi và phương pháp chế tạo phôi 129 9.5. Thiết kế nguyên công công nghệ 130 9.6. Tính lượng dư gia công 133 9.7. Tính chế độ cắt 135 TÀI LIỆU THAM KHẢO 137

Mục lục

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CẢNG BẾN NGHÉ VÀ CÔNG TÁC XẾP DỠ

CONTAINER TẠI CẢNG.

Chương 1: Giới thiệu cảng Bến Nghé. 2

1.1. Lịch sử hình thành cảng Bến Nghé. 2

1.2. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của Cảng. 2

1.3. Quá trình phát triển cơ sở hạ tầng và đầu tư của Cảng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.4. Bản đồ qui hoạch Cảng. 4

1.5. Lực lượng lao động, cơ cấu tổ chức Cảng. 6

1.6. Các hoạt động hiện tại. 9

Chương 2 : Qui trình công nghệ xếp dỡ hàng container tại Cảng Bến Nghe.11

2.1. Giới thiệu chung về container. 11

2.2. Khái niệm về qui trình công nghệ xếp dỡ. 12

2.3. Các phương án xếp dỡ container tại Cảng Bến Nghé. 13

2.4. Diễn tả qui trình công nghệ xếp dỡ. 14

2.5. Lựa chọn qui trình phù hợp với Cảng Bến Nghé. 17

2.6. Một số điểm hạn chế của qui trình công nghệ xếp dỡ container. 19

2.7. An toàn lao động. 20

Chương 3 : Phân tích lựa chọn phương án thiết bị xếp dỡ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3.1. Phương án 1: Cần trục tháp bánh lốp. 22

3.2. Phương án 2: Cầu chuyển tải 23

3.3. Phương án 3: Cần trục chân đế 25

3.4. Lựa chọn phương án 26

PHẦN 2 : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẦN TRỤC THÁP BÁNH LỐP.

Chương 4 : Giới thiệu về cần trục tháp bánh lốp. 29

4.1. Giới thiệu chung. 29

4.2. Các thông số cơ bản của cần trục. 31

4.3. Cấu tạo chung của cần trục tháp bánh lốp 32

Chương 5 : Tính toán thiết kế cơ cấu nâng. 33

5.1. Giới thiệu 33

5.2. Các số liệu ban đầu 33

5.3. Sơ đồ truyền động của cơ cấu nâng 34

5.4. Xác định chế độ làm việc của cơ cấu 34

5.5. Chọn hệ palăng nâng 35

5.6. Tính chọn cáp nâng hàng 36

5.7. Tính các kích thước cơ bản của tang 38

5.8. Tính kẹp đầu cáp trên tang 41

5.9. Tính chọn puly cáp 43

5.10. Tính chọn móc treo 45

5.11. Tính số vòng quay và mômen cản tĩnh trên trục của tang 50

5.12. Tính chọn động cơ thủy lực 51

5.13. Tính chọn bộ truyền động 53

5.14. Tính chọn phanh cho cơ cấu 54 Chương 6 : Tính toán thiết kế cơ cấu quay. 56

6.1. Giới thiệu 56

6.2. Các thông số ban đầu 56

6.3. Sơ đồ động cơ cấu quay 57

6.4. Tính toán và chọn thiết bị tựa quay 57

6.5. Tính toán mômen cản quay 63

6.6. Tính chọn động cơ 66

6.7. Tính chọn bộ truyền động 68

6.8. Tính chọn phanh cho cơ cấu 69

6.9. Tính toán bộ truyền hở 71

Chương 7 : Tính toán thiết kế kết cấu thép cần. 74

7.1. Giới thiệu và các kích thước cơ bản của cần 74

7.2. Vật liệu chế tạo và ứng suất cho phép kết cấu thép của cần 75

7.3. Tải trọng và tổ hợp tải trọng 76

7.4. Vị trí tính toán và sơ đồ tính cần thẳng của cần trục tháp bánh lốp 77

7.5. Tính kết cấu thép của cần với tổ hợp tải trọng IIa 79

7.6. Tính kết cấu thép của cần với tổ hợp tải trọng IIb 99

7.7. Xác định nội lực lớn nhất trong các thanh của dàn 113

7.8. Tính chọn tiết diện các thanh trong dàn 115

7.9. Kiểm tra ổn định tổng thể cần 118

7.10. Tính toán mối hàn 121

Chương 8 : Tính ổn định của cần trục. 122

8.1. Tính đứng vững của cần trục khi có vật nâng 122

8.2. Tính đứng vững của cần trục khi không có vật nâng 126

Chương 9 : Công nghệ chế tạo puly. 128

9.1. Giới thiệu tính năng sử dụng 128

9.2. Yêu cầu và kết cấu của puly 128

9.3. Xác định qui mô sản xuất và điều kiện sản xuất 128

9.4. Chọn dạng phôi và phương pháp chế tạo phôi 129

9.5. Thiết kế nguyên công công nghệ 130

9.6. Tính lượng dư gia công 133

9.7. Tính chế độ cắt 135

TÀI LIỆU THAM KHẢO 137

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY