Luận văn Quy trình công nghệ xếp dỡ container rỗng trên bãi. tính toán xe nâng container rỗng kiểu khung đứng Q = 8T xếp dỡ tại cảng Tân Thuận

Mục lục MỤC LỤC 1LỜI NÓI ĐẦU 4PHẦN 1: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XẾP DỠ VÀ PHƯƠNG ÁN XẾP DỠ CONTAINER TẠI CẢNG TÂN THUẬN 5Chương 1: Quy trình công nghệ xếp dỡ hàng container tại Cảng Tân Thuận 1.1. Giới thiệu chung Cảng Tân Thuận 51.2. Khái niệm về quy trình công nghệ xếp dỡ 81.3. Quy trình công nghệ xếp dỡ container tại cảng Tân Thuận 91.4. An toàn lao động 14Chương 2: Phân tích lựa chọn phương án thiết bị xếp dỡ 162.1. Tình hình sử dụng thiết bị xếp dỡ tại bãi container rỗng 162.2. Lựa chọn các phương án thiết bị xếp dỡ 172.3. Giới thiệu chung xe nâng dùng xếp dỡ container rỗng 22 PHẦN 2: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ XE NÂNG CONTAINER RỖNG KIỂU KHUNG ĐỨNG 26Chương 1: Giới thiệu chung các bộ phận của thiết bị công tác xe nâng 261.1. Khung chụp container 261.1.1. Cơ cấu co – dãn ngáng chụp (20’ – 40’) 271.1.2. Cơ cấu xoay khoá gù 271.1.3. Cơ cấu dịch khung chụp 271.2. Kết cấu thép của máy nâng 281.3. Cơ cấu nâng 281.4. Cơ cấu nghiêng khung 291.5. Nguyên lý hoạt động của hệ thống thủy lực 29Chương 2: Tính toán các cơ cấu của khung chụp container 342.1. Tính toán cơ cấu co – dãn ngáng chụp (20’ – 40’) 342.2. Tính toán cơ cấu xoay chốt khoá container (khoá gù) 352.3. Tính chọn kết cấu thép ngáng chụp 37Chương 3: Tính toán cơ cấu nâng khung 433.1. Tính lực cản chuyển động nâng 433.2. Tính chọn xylanh thuỷ lực nâng 483.3. Tính chọn bơm thuỷ lực 483.4. Tính toán kiểm tra cụm con lăn 493.5. Tính chọn xích nâng và puly xích 52Chương 4: Tính toán cơ cấu nghiêng khung 534.1. Tính ứng lực cần thiết xylanh thuỷ lực nghiêng khung 534.2. Tính chọn xylanh thuỷ lực nghiêng khung 55Chương 5: Tính toán kết cấu thép khung nâng 575.1. Tính toán kết cấu thép khung động 575.1.1. Sơ đồ tính khung động 575.1.2. Tính toán tiết diện cho thanh đứng 595.1.3. Tính toán tiết diện cho thanh giằng ngang 655.2. Tính toán kết cấu thép khung tĩnh 705.2.1. Sơ đồ tính khung tĩnh 715.2.2. Tính toán tiết diện cho thanh đứng 735.2.3. Tính toán tiết diện cho thanh giằng ngang 79Chương 6: Tính toán ổn định của xe nâng 846.1. Trường hợp 1 846.2. Trường hợp 2 876.3. Trường hợp 3 886.4. Trường hợp 4 916.5. Trường hợp 5 926.6. Trường hợp 6 92PHẦN 3: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CON LĂN DẪN HƯỚNG KHUNG ĐỘNG 94 Chương 1: Phân tích chi tiết gia công, phương pháp chế tạo phôi 941.1. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết 941.2. Dạng phôi 951.3. Phương pháp chế tạo phôi 951.4. Lượng dư gia công 951.5. Bản vẽ lồng phôi 96Chương 2: Tiến trình gia công các bề mặt chi tiết 972.1. Trình tự gia công chi tiết 972.2. Tiến trình gia công 982.2.1. Nguyên công 1 982.2.2. Nguyên công 2 982.2.3. Nguyên công 3 992.2.4. Nguyên công 4 992.2.5. Nguyên công 5 992.2.6. Nguyên công 6 100Chương 3: Tính lượng dư gia công – Tính chế độ cắt 1013.1. Tính lượng dư gia công 1013.1.1. Nguyên công 1 1013.1.2. Nguyên công 2 1013.1.3. Nguyên công 3 1023.1.4. Nguyên công 4 1023.1.5. Nguyên công 5 1023.1.6. Nguyên công 6 1033.2. Tính chế độ cắt 1033.2.1. Nguyên công 1 1033.2.2. Nguyên công 2 1043.2.3. Nguyên công 3 1053.2.4. Nguyên công 4 1053.2.5. Nguyên công 5 1063.2.5. Nguyên công 6 107TÀI LIỆU THAM KHẢO 108

Mục lục

MỤC LỤC 1

LỜI NÓI ĐẦU 4

PHẦN 1: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XẾP DỠ VÀ PHƯƠNG ÁN XẾP DỠ CONTAINER TẠI CẢNG TÂN THUẬN 5

Chương 1: Quy trình công nghệ xếp dỡ hàng container tại Cảng Tân Thuận

1.1. Giới thiệu chung Cảng Tân Thuận 5

1.2. Khái niệm về quy trình công nghệ xếp dỡ 8

1.3. Quy trình công nghệ xếp dỡ container tại cảng Tân Thuận 9

1.4. An toàn lao động 14

Chương 2: Phân tích lựa chọn phương án thiết bị xếp dỡ 16

2.1. Tình hình sử dụng thiết bị xếp dỡ tại bãi container rỗng 16

2.2. Lựa chọn các phương án thiết bị xếp dỡ 17

2.3. Giới thiệu chung xe nâng dùng xếp dỡ container rỗng 22

PHẦN 2: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ XE NÂNG CONTAINER RỖNG KIỂU KHUNG ĐỨNG 26

Chương 1: Giới thiệu chung các bộ phận của thiết bị công tác xe nâng 26

1.1. Khung chụp container 26

1.1.1. Cơ cấu co – dãn ngáng chụp (20’ – 40’) 27

1.1.2. Cơ cấu xoay khoá gù 27

1.1.3. Cơ cấu dịch khung chụp 27

1.2. Kết cấu thép của máy nâng 28

1.3. Cơ cấu nâng 28

1.4. Cơ cấu nghiêng khung 29

1.5. Nguyên lý hoạt động của hệ thống thủy lực 29

Chương 2: Tính toán các cơ cấu của khung chụp container 34

2.1. Tính toán cơ cấu co – dãn ngáng chụp (20’ – 40’) 34

2.2. Tính toán cơ cấu xoay chốt khoá container (khoá gù) 35

2.3. Tính chọn kết cấu thép ngáng chụp 37

Chương 3: Tính toán cơ cấu nâng khung 43

3.1. Tính lực cản chuyển động nâng 43

3.2. Tính chọn xylanh thuỷ lực nâng 48

3.3. Tính chọn bơm thuỷ lực 48

3.4. Tính toán kiểm tra cụm con lăn 49

3.5. Tính chọn xích nâng và puly xích 52

Chương 4: Tính toán cơ cấu nghiêng khung 53

4.1. Tính ứng lực cần thiết xylanh thuỷ lực nghiêng khung 53

4.2. Tính chọn xylanh thuỷ lực nghiêng khung 55

Chương 5: Tính toán kết cấu thép khung nâng 57

5.1. Tính toán kết cấu thép khung động 57

5.1.1. Sơ đồ tính khung động 57

5.1.2. Tính toán tiết diện cho thanh đứng 59

5.1.3. Tính toán tiết diện cho thanh giằng ngang 65

5.2. Tính toán kết cấu thép khung tĩnh 70

5.2.1. Sơ đồ tính khung tĩnh 71

5.2.2. Tính toán tiết diện cho thanh đứng 73

5.2.3. Tính toán tiết diện cho thanh giằng ngang 79

Chương 6: Tính toán ổn định của xe nâng 84

6.1. Trường hợp 1 84

6.2. Trường hợp 2 87

6.3. Trường hợp 3 88

6.4. Trường hợp 4 91

6.5. Trường hợp 5 92

6.6. Trường hợp 6 92

PHẦN 3: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CON LĂN DẪN HƯỚNG KHUNG ĐỘNG 94

Chương 1: Phân tích chi tiết gia công, phương pháp chế tạo phôi 94

1.1. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết 94

1.2. Dạng phôi 95

1.3. Phương pháp chế tạo phôi 95

1.4. Lượng dư gia công 95

1.5. Bản vẽ lồng phôi 96

Chương 2: Tiến trình gia công các bề mặt chi tiết 97

2.1. Trình tự gia công chi tiết 97

2.2. Tiến trình gia công 98

2.2.1. Nguyên công 1 98

2.2.2. Nguyên công 2 98

2.2.3. Nguyên công 3 99

2.2.4. Nguyên công 4 99

2.2.5. Nguyên công 5 99

2.2.6. Nguyên công 6 100

Chương 3: Tính lượng dư gia công – Tính chế độ cắt 101

3.1. Tính lượng dư gia công 101

3.1.1. Nguyên công 1 101

3.1.2. Nguyên công 2 101

3.1.3. Nguyên công 3 102

3.1.4. Nguyên công 4 102

3.1.5. Nguyên công 5 102

3.1.6. Nguyên công 6 103

3.2. Tính chế độ cắt 103

3.2.1. Nguyên công 1 103

3.2.2. Nguyên công 2 104

3.2.3. Nguyên công 3 105

3.2.4. Nguyên công 4 105

3.2.5. Nguyên công 5 106

3.2.5. Nguyên công 6 107

TÀI LIỆU THAM KHẢO 108

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY