Luận văn Quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của công ty cổ phần công nghệ ETEK

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI - 1 -1.1 Tính cấp thiết của đề tài - 1 -1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài - 2 -1.3 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài - 2 -1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài - 3 -1.5 Kết cấu luận văn tốt nghiệp - 3 -CHƯƠNG 2: TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ETEK - 4 -2.1 Quan điểm tiếp cận về thương hiệu và thương hiệu điện tử - 4 -2.2 Vai trò và các loại thương hiệu điện tử - 5 -2.3 Những nội dung cơ bản trong hoạt động quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử - 8 -2.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử - 13 -2.5 Tổng quan khách thể tình hình nghiên cứu - 15 -2.6 Phân định nội dung - 16 -CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ETEK - 17 -3.1 Phương pháp hệ nghiên cứu các vấn đề - 17 -3.2 Đánh giá tổng quan và những nhân tố ảnh hưởng đến việc quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của công ty cổ phần công nghệ ETEK - 18 -3.3 Tổng hợp, phân tích kết quả về thực trạng quảng bá thương hiệu điện tử của công ty cổ phần công nghệ ETEK - 24 -3.4. Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp - 33 -CHƯƠNG 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ETEK - 37 -4.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu việc quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của công ty cổ phần công nghê ETEK - 37 -4.2 Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết việc quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của công ty cổ phần công nghệ ETEK - 41 -4.3 Các giải pháp và kiến nghị về vấn đề quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của công ty cổ phần công nghệ ETEK đến năm 2012 - 44 -KẾT LUẬN - 50 -

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI - 1 -

1.1 Tính cấp thiết của đề tài - 1 -

1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài - 2 -

1.3 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài - 2 -

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài - 3 -

1.5 Kết cấu luận văn tốt nghiệp - 3 -

CHƯƠNG 2: TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ETEK - 4 -

2.1 Quan điểm tiếp cận về thương hiệu và thương hiệu điện tử - 4 -

2.2 Vai trò và các loại thương hiệu điện tử - 5 -

2.3 Những nội dung cơ bản trong hoạt động quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử - 8 -

2.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử - 13 -

2.5 Tổng quan khách thể tình hình nghiên cứu - 15 -

2.6 Phân định nội dung - 16 -

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ETEK - 17 -

3.1 Phương pháp hệ nghiên cứu các vấn đề - 17 -

3.2 Đánh giá tổng quan và những nhân tố ảnh hưởng đến việc quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của công ty cổ phần công nghệ ETEK - 18 -

3.3 Tổng hợp, phân tích kết quả về thực trạng quảng bá thương hiệu điện tử của công ty cổ phần công nghệ ETEK - 24 -

3.4. Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp - 33 -

CHƯƠNG 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ETEK - 37 -

4.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu việc quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của công ty cổ phần công nghê ETEK - 37 -

4.2 Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết việc quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của công ty cổ phần công nghệ ETEK - 41 -

4.3 Các giải pháp và kiến nghị về vấn đề quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của công ty cổ phần công nghệ ETEK đến năm 2012 - 44 -

KẾT LUẬN - 50 -

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY