Luận văn Quản trị rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa ở thành phố Huế

MỤC LỤC

Lời cam đoan . i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học. iii

Danh mục các từ viết tắt. iv

Danh mục các bảng . v

Danh mục các hình.viii

Mục lục. ix

PHẦN MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài. 1

2. Câu hỏi nghiên cứu . 2

3. Mục tiêu nghiên cứu. 2

4. Nội dung, đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2

5. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu sử dụng trong đề tài. 3

6. Giới hạn của đề tài: . 5

7. Cấu trúc luận văn . 5

8. Đóng góp của đề tài: . 6

PHẦN NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. 7

CHƯƠNG 1.LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO . 7

1.1. Rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp . 7

1.1.1. Rủi ro. 7

1.1.2. Rủi ro và hoạt động của doanh nghiệp. 13

1.2. Quản trị rủi ro. 14

1.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro. . 14

1.2.2. Các bước thực hiện quản lý rủi ro của DNTMNVV. . 15

1.2.3. Mục tiêu, động cơ và lợi ích của quản trị rủi ro. . 21

1.2.4. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến quản trị rủi ro. 23

1.2.5. Chương trình quản trị rủi ro. . 24

1.2.6. Các phương thức quản trị rủi ro. . 25

1.2.7. Các công cụ phòng ngừa rủi ro. . 25

1.3. Bối cảnh thực tế, xu hướng phát triển của DNTMNVV trong thời gian tới và

kinh nghiệm nước ngoài về quản lý rủi ro. . 27

1.3.1. Bối cảnh trong, ngoài nước tác động đến khu vực DNTMNVV . . 27

1.3.2. Dự báo xu hướng phát triển của DNTMNVV thời gian tới. 28

1.3.3. Một số kinh nghiệp nước ngoài về quản lý rủi ro trong doanh nghiệp. . 28

Kết luận chương 1:. 32

CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CÁC

DOANH NGHIỆP THƯƠNG MAI NHỎ VÀ VỪA Ở THÀNH PHỐ HUẾ.33

2.1. Đặc điểm cơ bản của đỉa bàn nghiên cứu. 33

2.1.1. Vị trí địa lý. . 33

2.1.2. Khí hậu. . 34

2.1.3. Tình hình kinh tế - xã hội . 35

2.2. Tổng quan về DNTMNVV ở địa bàn. . 37

2.2.1. Giới thiệu các doanh nghiệp trên địa bàn Thành Phố Huế. 37

2.2.2. Điểm yếu, thách thức, điểm mạnh, cơ hội đối với các DNTMNVV . 45

2.2.3. Một số đặc điểm cơ bản của DNTMNVV ở địa bàn Thành Phố Huế. . 47

2.3.Thực trạng rủi ro và quản trị rủi ro trong hoạt động của DNTMNVV ở ThànhPhố Huế. 51

2.3.1. Nhận diện rủi ro thường gặp của DNTMNVV ở Thành Phố Huế. 51

2.2.2. Thực trạng rủi ro và quản trị rủi ro trong hoạt động của DNTMNVV ở

Thành Phố Huế. . 59

Kết luận chương 2 . 122

CHƯƠNG 3.GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG

HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHỎ VÀ VỪA Ở THÀNH

PHỐ HUẾ . 123

3.1. Xây dựng chính sách quản trị rủi ro. 123

3.1.1. Sự cần thiết và ý nghĩa của chính sách quản trị rủi ro. . 123

3.1.2. Các nội dung chủ yếu của chính sách quản trị rủi ro. 124

3.2. Một số giải pháp xử lý và kiểm soát các rủi ro cụ thể đối với DNTMNVV ở

Thành Phố Huế. 129

3.2.1. Xử lý và kiểm soát rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, biến động giá cả và tìm

kiếm nguồn tài chính tài trợ cho phát triển. . 130

3.2.2. Xử lý, kiểm soát đối với nhóm rủi ro phát sinh từ các yếu tố: Đối tác giao

dịch, kỹ năng doanh nhân, chuẩn bị kế hoạch kinh doanh. 133

3.2.3. Xử lý, kiểm soát đối với nhóm rủi ro phát sinh từ các yếu tố: Chính trị,

kinh tế và văn hóa. 134

3.3. Một số kiến nghị để nâng cao khả năng phòng ngừa rủi ro đối với DNTMNVV

Ở Thành Phố Huế. 135

3.3.1. Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh. . 135

3.3.2. Giải quyết các vướng mắc trong quan hệ giao dịch giữa các tổ chức tài

chính với DNTMNVV. . 137

3.3.3. Trợ giúp đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho DNTMNVV 137

3.3.4. Luật hóa các quy định về hội, hiệp hội doanh nghiệp để phát huy vai trò liên

kết, trợ giúp DNTMNVV. 139

3.3.5. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng. . 141

3.3.6. Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về rủi ro, về tầm quan trọng của

quản trị rủi ro. . 141

3.3.7. Tạo văn hóa quản trị rủi ro cho toàn xã hội . 141

3.3.8. Kiến nghị đối với doanh nghiệp . 142

Kết luận chương 3. 142

PHẦN KẾT LUẬN. 143

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 145

PHỤ LỤC . 147

PHỤ LỤC 1 . 148

PHỤ LỤC 2 . 154

PHỤ LỤC 3 . 156

PHỤ LỤC 4 . 158

PHỤ LỤC 5 . 160

Biên bản nhận xét của Ủy viên phản biện luận văn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY