Luận văn Quản trị rủi ro trong các dự án công nghệ thông tin của tổng công ty truyền tải điện quốc gia

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . i

DANH MỤC CÁC BẢNG.ii

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .iii

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ.iv

MỞ ĐẦU. 1

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ

LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO. 6

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu. 6

1.1.1. Nghiên cứu của tác giả trong và ngoài nước. 6

1.1.2. Các luận văn về QTRR. 9

1.2. Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro. 11

1.2.1. Khái niệm, phân loại Rủi ro . 11

1.2.2. Khái niệm, nội dung Quản trị rủi ro. 16

1.2.3. Quản trị rủi ro trong các dự án Công nghệ thông tin . 27

CHưƠNG 2: QUY TRÌNH VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .Error!

Bookmark not defined.

2.1. Quy trình nghiên cứu .

2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu.

2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp

2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp

2.3. Phương pháp xử lý dữ liệu.

2.3.1. Phương pháp định lượng .

2.3.2. Phương pháp định tính .

CHưƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CÁC DỰ ÁN

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN

QUỐC GIA .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY