Luận văn :Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN. ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . iv

MỤC LỤC.v

DANH MỤC CÁC BẢNG.x

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ. xi

PHẦN I. MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn .3

4. Phương pháp nghiên cứu.3

5. Kết cấu của luận văn .4

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN

DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.5

1.1.Khái quát chung về tín dụng ngân hàng .5

1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng .5

1.1.2. Phân loại tín dụng.6

1.1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế .7

1.1.3.1. Tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn để duy trì quá trình tái sản xuất đồng thời

góp phần đầu tư vào phát triển kinh tế.7

1.1.3.2. Tín dụng thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất .8

1.1.3.3. Tín dụng thúc đẩy quá trình luân chuyển hàng hóa và luân chuyển tiền tệ .8

1.1.3.5. Tín dụng tạo điều kiền hội nhập kinh tế quốc tế .8

1.1.3.6. Tín dụng là công cụ tài trợ vốn cho các ngành kinh tế kém phát triển và

các ngành kinh tế trọng điểm .9

1.2.Rủi ro tín dụng.9

1.2.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng .9

1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng.10

1.2.3. Những chỉ tiêu đánh giá mức độ rủi ro tín dụng .11

1.2.3.1. Nợ quá hạn.11

1.2.3.2. Tỉ lệ nợ xấu / Tổng dư nợ vay.12

1.2.3.4. Phân loại nợ .13

1.2.3.5Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng .15

1.2.4. Hậu quả của rủi ro tín dụng.18

1.2.4.1. Đối với ngân hàng bị rủi ro.18

1.2.4.2.Đối với hệ thống ngân hàng .18

1.2.4.3.Đối với nền kinh tế xã hội.18

1.3.Quản trị rủi ro tín dụng.19

1.3.1 Khái niệm .19

1.3.2.Mục tiêu của quản trị rủi ro tín dụng .20

1.3.3.Vai trò của công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với ngân hàng .20

1.3.4.Nội dung của quản trị rủi ro tín dụng.21

1.3.5.Các nhân tổ ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng.24

1.3.5.1. Nhân tổ cơ chế, chính sách, mô hình tổ chức quản trị rủi ro của ngân hàng.24

1.3.5.2. Yếu tố nguồn lực con người, đặc biệt là cán bộ NHTM và người đi vay .26

1.3.5.3. Nhân tố công nghệ.26

1.3.6. Một số yêu cầu trong quản trị rủi ro tín dụng.27

1.3.6.1. Trách nhiệm của ban điều hành.27

1.3.6.2. Chiến lược rủi ro tín dụng .27

1.3.6.3. Tổ chức hoạt động tín dụng.27

1.3.6.4. Quy trình xếp loại rủi ro .30

1.3.6.5. Kiểm toán nội bộ và kiểm toán bên ngoài .30

1.4.Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng trên thế giới và bài học

cho Việt Nam .31

1.4.1. Kinh nghiệm của các ngân hàng ở Thái Lan .31

1.4.2. Kinh nghiệm của các ngân hàng ở Đức.33

1.4.3. Kinh nghiệm quản trị tín dụng của ngân hàng Citibank .34

1.4.4. Kinh nghiệm quản trị tín dụng của tập đoàn ngân hàng ING .35

1.4.5.Bài học đối với Việt Nam .35

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI

VIETINBANK QUẢNG TRỊ .38

2.1. Khái quát về Vietinbank Quảng Trị.38

2.1.1. Vài nét lịch sử hình thành và phát triển của Vietinbank Quảng Trị. .38

2.1.2 Thông tin về Vietinbank Quảng Trị:.39

2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức quản lý .40

2.1.4 Tình hình lao động .42

2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBankCN Quảng Trị .44

2.1.5.1. Kết quả hoạt động huy động vốn .44

2.1.5.2. Kết quả hoạt động cho vay.47

2.1.5.3.Tình hình các mặt hoạt động khác .53

2.1.5.4. Doanh thu, chi phí và lợi nhuận hoạt động kinh doanh .54

2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại VietinBank Quảng Trị .54

2.2.1. Qui mô và phân loại dư nợ tín dụng.54

2.2.2. Qui mô và cơ cấu nợ xấu.56

2.2.3.Thực trạng trích lập dự phòng rủi ro.60

2.2.4. Những thiệt hại từ rủi ro tín dụng .61

2.2.5. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại VietinBank Quảng Trị.62

2.2.5.1. Tổ chức bộ máy quản trị rủi ro tín dụng .62

2.2.5.2. Xây dựng chính sách và chiến lược kinh doanh tín dụng nhằm phòng ngừa

và hạn chế rũi ro tín dụng.63

2.2.5.3. Hoàn thiện và thực hiện quy trình vay theo hình thức luân chuyển hồ sơ tín

dụng tương đối chặt chẽ .64

2.2.5.3.1.Thủ tục và quy trình cho vay của Vietinbank Quảng Trị.66

2.2.5.3.2. Đánh giá công tác chấp hành qui trình nghiệp vụ và thống kê báo cáo tín

dụng tại Vietinbank Quảng Trị.66

2.2.5.3.3 Thực hiện hoạt động hạn chế rũi ro tín dụng dựa trên kết quả xếp hạng tín

nhiệm khách hàng trong quá trình cho vay .67

2.2.6. Hệ thống kiểm tra, kiểm soát tín dụng.68

2.2.7. Kiểm tra các bảo đảm tiền vay.69

2.2.8. Xử lý nợ bị rủi ro.69

2.2.8.1. Công tác rà soát, xử lý nợ xấu .69

2.2.8.2. Đánh giá công tác xử lý nợ rủi ro .69

2.3 Thực trạng công tác quản trị rũi ro tín dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến công

tác quản trị rũi ro tín dụng thông qua khảo sát các đối tượng điều tra.70

2.3.1. Thông tin đối tượng khảo sát .70

2.3.1.1. Thông tin cán bộ nhân viên ngân hàng .71

2.3.1.2. Thông tin khách hàng.72

2.3.2. Đánh giá của cán bộ công nhân viên về rũi ro tín dụng của Vietinbank QuảngTrị.74

2.3.2.1. Phân tích độ tin của số liệu đánh giá của cán bộ công nhân viên .74

2.3.2.3. Đánh của cán bộ nhân viên ngân hàng về nguyên nhân dẫn đến khó khăn

trong công tác quản trị RRTD tín dụng của ngân hàng .80

2.3.2.4. Đánh của cán bộ nhân viên hoạt động quản trị RRTD tín dụng tại ngân hàng

Vietinbank chi nhánh Quảng TRị .82

2.3.3.Đánh giá của khách hàng vay vốn về các hoạt động ảnh hưởng đến RRTD tại

VietinBank Quảng Trị.83

2.3.3.1. Phân tích độ tin cậy của số liệu đánh giá của khách hàng vay vốn .83

2.3.3.2. Đánh giá của khách hàng hay vốn về nguyên nhân rủi ro tín dụng.85

2.4. Đánh giá chung về hoạt động công tác quản trị RRTD tại ngân hành Vietinbank

Quảng Trị .86

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN

DỤNG TẠI VIETINBANK QUẢNG TRỊ.90

3.1. Quan điểm, định hướng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của VietinBank nói

chung và VietinBank Quảng Trị nói riêng.90

3.2. Một số giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại VietinbankQuảng trị .91

3.2.1. Nâng cao hoạt động quản lý, theo dõi nợ vay .91

3.2.2. Xử lý nợ bị rủi ro.91

3.2.3. Tăng cường vai trò công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ.94

3.2.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng.95

3.2.5. Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả xử lý hệ thống thông tin tín dụng .98

3.2.6. Biện pháp hỗ trợ các khách hàng vay vốn sử dụng vốn vay có hiệu quả.99

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .100

1.Kết luận.100

2. Kiến nghị.101

2.1. Kiến nghị với chính phủ.101

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾix

2.2.Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước.101

2.3.Kiến nghị với VietinBank .102

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.103

PHỤ LỤC .105

Biên bản hội đồng

Nhận xét phản biện 1

Nhận xét phản biện 1

Bản giải trìnhBiên bản hộ đồng

Nhận xét phản biện 1

Nhận xét phản biện 1

Bản giải trình

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY