Luận văn Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng MHB - Chi nhánh Thanh Hóa

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . I

LỜI CÁM ƠN .II

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HOC KINH TẾ .III

DANH MỤC VIẾT TẮT . IV

DANH MỤC CÁC BẢNG.V

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH ẢNH . vi

MỤC LỤC. vii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nước .2

3. Câu hỏi nghiên cứu .3

4. Mục đích nghiên cứu.3

5. Phương pháp nghiên cứu.3

6. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi và địa điểm nghiên cứu:.4

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .5

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO

TÍN DỤNG NGÂN HÀNG .5

1.1 Hoạt động tín dụng Ngân hàng .5

1.1.1 Khái niệm về tín dụng Ngân hàng .5

1.1.2 Bản chất của tín dụng.5

1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng:.6

1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng .6

1.2.2 Đặc điểm của rủi ro tín dụng.7

1.2.3 Phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng .7

1.2.4 Những dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng .9

1.2.5 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng .11

1.2.6 Những ảnh hưởng chính của rủi ro trong hoạt động tín dụng Ngân hàng đến

hoạt động kinh doanh của Ngân hàng và nền kinh tế Xã hội. .15

1.3 Quản trị rủi ro tín dụng.16

1.3.1 Khái niệm về quản trị rủi ro tín dụng.16

1.3.2 Nhiệm vụ của công tác quản trị rủi ro tín dụng .16

1.3.3 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng.17

1.4 Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại.24

1.4.1 Nhân tố chủ quan .24

1.4.2 Nhân tố khách quan.25

1.5 Kinh nghiệm quốc tế về quản trị rủi ro tín dụng:.26

1.5.1 Kinh nghiệm từ Thái Lan.26

1.5.2 Kinh nghiệm về quản trị rủi ro tập trung tín dụng, trích lập dự phòng, quản trị

thông tin tín dụng, các nguyên tắc tín dụng thận trọng, kiểm tra giám sát của nhànước.27

1.5.3 Bài học kinh nghiệm rút ra về QTRR tín dụng đối với các NHTM

ở Việt Nam .30

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT

TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - CHI NHÁNH THANH HÓA 31

2.1 Khái quát ngân hàng MHB Chi nhánh Thanh Hóa.31

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng phát triển Nhà đồng bằng

sông Cửu Long (MHB) .31

2.1.2 Quá trình hình thành phát triển của Ngân hàng MHB Chi nhánh Thanh Hóa.32

2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của MHB Chi nhánh Thanh Hóa .34

2.2.1 Tình hình kết quả kinh doanh của hệ thống MHB trong các năm 2011 đến2013.34

2.2.2 Tinh hình hoạt động kinh doanh của MHB Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn2011 - 2013 .35

2.3 Thực trạng hoạt động tín dụng của Ngân hàng MHB Chi nhánh Thanh Hóa giai

đoạn 2011 - 2013.42

2.3.1 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo loại hình vay vốn .42

2.3.2 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo loại hình khách hàng .43

2.3.3 Cơ cấu tín dụng theo ngành kinh tế .44

2.4 Thực trạng và nguyên nhân rủi ro tín dụng tại Ngân hàng MHB Chi nhánhThanh Hóa.45

2.4.1 Tình hình rủi ro tín dụng tại MHB Chi nhánh Thanh Hóa .45

2.4.2 Rủi ro tín dụng trong các loại hình cho vay.48

2.4.3 Tình hình trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại MHB Thanh Hóa .52

2.4.4 Những nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng tại MHB Chi nhánh

Thanh Hóa.54

2.5 Thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng MHB Chi nhánh

Thanh Hóa.59

2.5.1 Mô hình tổ chức bộ máy QLRR của Ngân hàng MHB. .59

2.5.2 Thực trạng nguồn nhân lực của Quản lý rủi ro tại MHB Chi nhánh

Thanh Hóa.64

2.5.3 Quy trình cấp tín dụng tại MHB Chi nhánh Thanh Hóa:.65

2.5.4 Vai trò của Quản lý rủi ro trong quá trình kiểm soát sau cho

vay khách hàng.68

2.5.5 Công tác xử lý nợ quá hạn, nợ xấu tại MHB Chi nhánh Thanh Hóa.69

CHƯƠNG 3: ĐÍNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI

NGÂN HÀNG MHB CHI NHÁNH THANH HÓA .71

3.1 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng MHB Chi nhánh

Thanh Hóa.71

3.1.1 Những cơ hội và thách thức của MHB Chi nhánh Thanh Hóa trong điều kiện

hội nhập.71

3.1.2 Định hướng tín dụng .73

3.2 Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại Ngân hàng MHB Chi nhánh Thanh Hóa75

3.2.1 Nhận dạng rủi ro tín dụng .75

3.2.2 Định hướng quan trị rủi ro tín dụng: .80

3.3 Một số giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng MHB Chi

nhánh Thanh Hóa .84

3.3.1 Xây dựng và hoàn thiện chính sách tín dụng .84

3.3.2 Hoàn thiện và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay .85

3.3.3 Nâng cao vai trò kiểm soát nội bộ Ngân hàng .86

3.3.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.87

3.3.5 Giải pháp khác.89

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.96

2.1 Kiến nghị với MHB.98

2.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước .101

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.103

BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN

NHẬN XÉT PHẢN BIỆN 1 VÀ 2

BIÊN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA

XÁC NHẬN HOÀN THIỆN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY