Luận văn Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Thanh Hóa

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN.i

LỜI CẢM ƠN .ii

TÁC GIẢ LUẬN VĂN.ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ.iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .iv

DANH MỤC CÁC BẢNG.v

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ.vi

MỤC LỤC .vii

PHẦN I: MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.1

2. Mục tiêu nghiên cứu .3

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu.3

4. Phương pháp nghiên cứu .3

5. Kết cấu của luận văn.5

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .6

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍNDỤNG .6

1.1.Khái quát chung về tín dụng ngân hàng .6

1.1.1.Khái niệm tín dụng ngân hàng.6

1.1.2.Phân loại tín dụng .7

1.1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế.8

1.2.Rủi ro tín dụng .10

1.2.1.Khái niệm về rủi ro tín dụng .10

1.2.2.Phân loại rủi ro tín dụng.11

1.2.3.Những chỉ tiêu đánh giá mức độ rủi ro tín dụng.12

1.2.4. Hậu quả của rủi ro tín dụng.19

1.3. Quản trị rủi ro tín dụng .21

1.3.1 Khái niệm .21

1.3.2 Vai trò của công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với ngân hàng.22

1.3.3 Nội dung của quản trị rủi ro tín dụng.23

1.3.4 Các nhân tổ ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng.26

1.3.5.Một số yêu cầu trong quản trị rủi ro tín dụng.28

1.4. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng trên thế giới và bài học cho

Việt Nam .32

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI

RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THANH HÓA .39

2.1.GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM – CHI

NHÁNH THANH HÓA .39

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển.39

2.1.2. Đặc điểm hoạt động và cơ cấu tổ chức.40

2.1.3.Tình hình lao động của ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Hóa.43

2.2.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘITHANH HÓA .46

2.2.1. Tình hình chung .46

2.2.2.Tình hình hoạt động tín dụng của ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Hóa.49

2.3.TÌNH HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG CSXH THANH HÓA.51

2.4. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG CSXHTHANH HÓA .53

2.4.1. Thủ tục và quy trình cho vay của NHCSXH .53

2.4.2. Hệ thống kiểm tra, kiểm soát tín dụng.59

2.4.3. Kiểm tra các bảo đảm tiền vay .60

2.4.4. Xử lý nợ bị rủi ro .61

2.5. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC YẾU TỐ

ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THÔNG QUA

KHẢO SÁT CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA.62

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THANH HÓA.81

3.1. Phương hướng nhiệm vụ của ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Hóa trong những

năm sắp tới .81

3.2. Một số giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàngChính sách

xã hội Thanh Hóa .82

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .97

1.Kết luận.97

2. Kiến nghị .98

2.1. Đối với Nhà nước.98

2.2. Đối với chính quyền địa phương.99

2.3. Đối với hộ vay vốn .99

TÀI LIỆU THAM KHẢO.106

PHỤ LỤC .108

BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN

NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1 VÀ 2

BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA

XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY