Luận văn Quản trị nợ quá hạn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Thanh Hóa

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .iv

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .v

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ.vi

MỤC LỤC. vii

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài .1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài .1

1.3. Phương pháp nghiên cứu.2

1.4. Đối tượng nghiên cứu.3

1.5. Phạm vi nghiên cứu.3

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.4

CHƯƠNG I: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ QUẢN TRỊ NỢ QUÁ HẠN TẠI

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.4

1.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại .4

1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại .4

1.1.2. Các hoạt động của Ngân hàng Thương mại.5

1.1.3. Đặc thù hoạt động tín dụng của Ngân hàng .7

1.2. Những vấn đề cơ bản về nợ quá hạn .10

1.2.1. Khái niệm .10

1.2.2. Phân loại nợ quá hạn .11

1.2.3. Nguyên nhân phát sinh nợ quá hạn .12

1.2.4. Ảnh hưởng của nợ quá hạn .15

1.2.5. Các dấu hiệu của khoản nợ có vấn đề .17

1.2.6. Các biện pháp phòng ngừa phát sinh NQH.18

1.2.7. Xử lý nợ quá hạn.20

1.2.8. Căn cứ lựa chọn các xử lý.20

1.2.9. Các biện pháp xử lý chủ yếu .20

1.3. Nội dung của Quản trị nợ quá hạn trong hoạt động tín dụng của Ngân hàngThương mại .22

1.3.1. Nội dung công tác Quản trị nợ quá hạn .23

1.3.2. Vai trò của công tác Quản trị nợ quá hạn.32

1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác Quản trị nợ quá hạn .34

1.3.4. Hệ thống chỉ tiêu phân tích .36

1.4. Một số vấn đề thực tiễn về công tác quản trị nợ quá hạn một số nước trên Thế

giới và bài học kinh nghiệm.37

1.4.1. Kinh nghiệm của một số nước trên Thế giới về Quản trị nợ quá hạn.37

1.4.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi

nhánh Thanh Hóa .40

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NỢ QUÁ HẠN TẠI NGÂN HÀNG

TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH THANH HÓA .42

2.1. Tình hình cơ bản của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh ThanhHóa .42

2.1.1. Đặc điểm hình thành và phát triển .42

2.1.2. Tình hình cơ cấu tổ chức bộ máy của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt -

Chi nhánh Thanh Hóa .46

2.1.3. Tình hình lao động của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánhThanh Hóa.52

2.1.4. Tình hình Tài sản – nguồn vốn của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt -

Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2013 .55

2.2. Thực trạng Quản trị nợ quá hạn của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt -

Chi nhánh Thanh Hóa .58

2.2.1. Hoạt động huy động vốn và cho vay vốn của Ngân hàng .58

2.2.2. Thực trạng Quản trị nợ quá hạn của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt –

Chi nhánh Thanh Hóa .64

2.2.3. Đánh giá chung công tác Quản trị nợ quá hạn của Ngân hàng TMCP Bưu

điện Liên Việt – Chi nhánh Thanh Hóa .73

2.2.3.2 Những tồn tại trong Công tác quản trị nợ quá hạn của Ngân hàng TMCP

Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Thanh Hóa .73

2.2.4. Nguyên nhân phát sinh nợ quá hạn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

– Chi nhánh Thanh Hóa .74

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC

QUẢN TRỊ NỢ QUÁ HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

CHI NHÁNH THANH HÓA.78

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .87

3.1. Kết luận .87

3.2. Kiến nghị.88

TÀI LIỆU THAM KHẢO.89

BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN

NHẬN XÉT PHẢN BIỆN 1+ 2

GIẢI TRÌNH NỘI DUNG CHỈNH SỬA

XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY