Luận văn Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên khoáng sản Thừa Thiên Huế

MỤC LỤC

Trang

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN. ii

TÓM LƯỢT LUẬN VĂN. iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU . iv

MỤC LỤC.v

DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG . viii

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ.x

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài . 1

2. Mục tiêu của đề tài. 2

3. Đối tượng và phạm vi và thời gian nghiên cứu . 2

4. Phương pháp nghiên cứu . 3

4.3. Phương pháp chuyên gia. 4

5. Nội dung nghiên cứu . 4

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ NHÂN LỰC, NGUỒN NHÂN LỰC VÀ

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC .5

1. Những vấn đề lí luận về nhân lực, nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực trong doanhnghiệp. 5

1.1. Các khái niệm. 5

1.1.1. Nhân lực. 5

1.1.2. Nguồn nhân lực. 5

1.1.3. Quản trị nguồn nhân lực. 6

1.3. Tầm quan trọng của công tác quản trị nguồn nhân lực. . 8

1.4. Chức năng của quản trị nhân lực. 9

1.5. Nội dung của công tác quản trị nguồn nhân lực. 10

1.5.1. Hoạch định tài nguyên nhân lực. 10

1.5.2. Công tác tuyển dụng lao động. 12

1.5.3. Đào tạo huấn luyện và phát triển lao động. 19

1.5.4. Đánh giá quá trình thực hiện công việc và tiền lương. 20

1.5.5. Điều kiện lao động . 22

1.5.6. Khen thưởng và kỷ luật lao động . 23

2. Một số kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản trị nhân sự tại các Công ty khác. . 24

2.1. Công ty TNHH Laguna (Việt Nam). 24

2.2. Công ty TNHH Starprint Việt Nam . 25

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN

LỰC TẠI CÔNG TY TNHHNNMTV KHOÁNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ.27

2.1. Tổng quan về địa bàn nghiên cứu . 27

2.1.1 Tài nguyên khoáng sản Thừa Thiên Huế . 27

2.1.2. Tổng quan về công ty TNHHNNMTV Khoáng Sản Thừa Thiên Huế . 27

2.1.3 Sản phẩm, thị trường. 28

2.1.4. Dây chuyền, công nghệ. 29

2.1.5. Đặc điểm về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh . 29

2.1.6. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các phòng ban, đơn vị . 31

2.2. Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty. 35

2.2.1. Đánh giá qui mô, cơ cấu nguồn lao động tại công ty. 35

2.2.2. Phân công trách nhiệm quản lí nguồn nhân lực của công ty. 40

2.2.3. Đánh giá công tác lập kế hoạch về nguồn nhân lực tại công ty . 41

2.2.4. Đánh giá công tác phân tích công việc tại Công ty. 43

2.2.5. Đánh giá công tác tuyển dụng tại Công ty . 46

2.2.6. Đánh giá công tác bố trí và sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty . 49

2.2.7. Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của công ty. 51

2.2.8. Công tác đánh giá công việc . 57

2.2.9. Đánh giá công tác quản trị tiền lương . 59

2.2.10. Đánh giá thực hiện chế độ phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật lao động của Công ty. 60

2.2.11. Nhận xét chung về công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHHMTV khoáng

sản Thừa Thiên Huế. 63

2.3.1. Chất lượng nguồn nhân lực. 65

2.3.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng nhân lực dựa trên năng suất lao động. 66

2.3.3. Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo doanh thu/lợi nhuận. 67

2.3.4. Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo quỹ tiền lương và tiền lương . 67

2.4. Đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực qua số liệu điều tra . 68

2.4.1. Cơ cấu mẫu điều tra . 68

2.4.2. Đánh giá độ tin cậy của số liệu điều tra và các thang đo . 70

2.4.3. Đánh giá mức độ hài lòng về công tác tuyển dụng . 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY