Luận văn Quản lý đấu thầu các dự án có vốn ODA tại ban quản lý trung ương các dự án thuỷ lợi

DANH MUC̣ CHƢ̃ VIẾ T TẮ T. i

DANH MUC̣ BẢ NG. iii

DANH MUC̣ HÌNH . iv

LỜ I MỞ ĐẦ U .5

CHưƠNG 1. TỔ NG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN Cư U, CƠ SỞ LÝ LUÂṆ

VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN CÓ VỐN ODA.9

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cư u về quản lý đấu thầu các dư án có vốn

ODA 9

1.2. Cơ sở lý luâṇ về quản lý đấu thầu các dư án có vốn ODA 13

1.2.1. Đấu thầu và quản lý đấu thầu sử dụng vốn ODA 13

1.2.2. Vai trò , đăc̣ điểm của đấu thầu và quản lý đấu thầu sƣ̉ duṇ g vốn

ODA.16

1.2.3. Sư cần thiết phải quản lý đấu thầu sƣ̉ duṇ g vốn ODA 17

1.2.4. Nôị dung quản lý đấu thầu sƣ̉ duṇ g vốn ODA 19

1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng Error! Bookmark not defined.

1.2.6. Các tiêu chí đánh giá quản lý đấu thầu

1.3. Kinh nghiêṃ quản lý đấu thầu các dư án sƣ̉ duṇ g vốn ODA

1.3.1. Quản lý đấu thầu các dự án sử dụng vốn ODA tại Bộ Kế hoạch và

Đầu tư

1.3.2. Quản lý đấu thầu các dự án sử dụng vốn ODA tại Ban quản lý các

dư án Lâm nghiêp̣ – Bô ̣Nông nghiêp̣ và Phát triển nông thôn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY