Luận văn Quản lí hoạt động dạy học môn tin học ở trường trung học cơ sở Phan Thiết thành phố Tuyên Quang

MỤC LỤC

Lời cảm ơn . i

Danh mục các chữ viết tắt trong luận văn.ii

Danh mục các bảng . vi

Danh mục các biểu đồ .vii

MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY

HỌC MÔN TIN HỌC Ở TRưỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ .5

1.1. Tổng quan nghiên cứu về hoạt động dạy học và quản lý hoạt

động dạy học môn Tin học ở trường THCS . 5

1.2. Một số khái niệm cơ bản. 7

1.2.1. Quản lý. 7

1.2.2. Quản lý giáo dục . 8

1.2.3. Quản lý nhà trường . 9

1.2.4. Hoạt động dạy học . 11

1.2.5. Quản lý hoạt động dạy học . 12

1.2.6. Khái niệm quản lí hoạt động dạy học môn Tin học. 14

1.3. Lý luận về hoạt động dạy-học môn Tin học ở trường THCS. 20

1.3.1. Vai trò của dạy học Tin học ở trường THCS . 20

1.3.2. Mục tiêu chung của môn Tin học ở trường THCS . 20

1.3.3. Cấu trúc nội dung chương trình môn Tin học trong trường THCS. 21

1.3.4. Hoạt động dạy học môn Tin học cấp THCS trong chương

trình đổi mới hiện nay. 23

1.4. Nội dung quản lý hoạt động dạy-học môn Tin học ở trường THCS. 25

1.4.1. Quản lý nội dung, chương trình dạy học môn Tin học ở

trường THCS . 25

1.4.2. Quản lý hoạt động giảng dạy môn Tin học của GV . 26

1.4.3. Quản lý hoạt động học tập của HS . 31

1.4.4. Quản lý cơ sở vật chất trang thiết bị - kỹ thuật, kinh phí

phục vụ dạy học Tin học. 34iv

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động dạy học môn Tin

học ở trường THCS. 35

1.5.1. Các yếu tố khách quan . 35

1.5.2. Yếu tố chủ quan . 36

Tiểu kết chương 1. 37

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠYHỌC MÔN TIN HỌC Ở TRưỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHAN

THIẾT THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG TỈNH TUYÊN QUANG . 38

2.1. Giới thiệu về khảo sát thực trạng . 38

2.1.1. Mục đích khảo sát. 38

2.1.2. Nội dung khảo sát . 38

2.1.3. Phương pháp khảo sát. 38

2.1.4. Đối tượng khảo sát. 38

2.2. Kết quả khảo sát. 39

2.2.1. Giới thiệu chung về nhà trường THCS Phan Thiết thành

phố Tuyên Quang . 39

2.2.2. Thực trạng hoạt động dạy học môn Tin học ở trường

THCS Phan Thiết thành phố Tuyên Quang . 46

2.2.3. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Tin học ở trường

THCS Phan Thiết thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang . 55

2.2.4. Đánh giá chung về thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn

Tin học tại trường THCS Phan Thiết thành phố Tuyên Quang, tỉnh

Tuyên Quang. 67

Tiểu kết chương 2. 71

CHưƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

MÔN TIN HỌC Ở TRưỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHAN THIẾT

THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG TỈNH TUYÊN QUANG TRONG

BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY.72

3.1. Các nguyên tắc đề xuất các biện pháp . 72

3.1.1. Đảm bảo tính thực tiễn. 72v

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ . 72

3.1.3. Đảm bảo tính hệ thống. 73

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi . 73

3.2. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Tin học ở trường

THCS Phan Thiết thành phố Tuyên Quang. 74

3.2.1. Biện pháp 1: Đổi mới nhận thức về dạy học và quản lý dạy

học môn Tin học ở trường THCS . 74

3.2.2. Biện pháp 2: Rà soát chương trình và xây dựng kế hoạch dạy

học môn Tin học THCS sát với trình độ và điều kiện HS nhà trường . 78

3.2.3. Biện pháp 3: Bồi dưỡng cho GV Tin học về chuyên môn và

nghiệp vụ dạy môn Tin học trong bối cảnh mới. 80

3.2.4. Biện pháp 4: Hướng dẫn hoạt động học tập của HS đối với

môn Tin học . 83

3.2.5. Biện pháp 5: Đổi mới kiểm tra, đánh giá việc dạy học môn Tin học. 85

3.2.6. Biện pháp 6: Tổ chức các điều kiện hỗ trợ dạy học môn Tin

học và tạo môi trường CNTT trong nhà trường. 89

3.3. Khảo sát tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp quản

lý hoạt động dạy học môn Tin học ở trường THCS Phan Thiết

thành phố Tuyên Quang. 92

Tiểu kết chương 3. 95

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ. 96

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 100

PHỤ LỤC. 102

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY