Luận văn Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

MỤC LỤC

Trang

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ. iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . iv

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .v

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ . vi

MỤC LỤC. vii

PHẦN I: MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Mục tiêu nghiên cứu .2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .2

4. Phương pháp nghiên cứu .3

5. Kết cấu luận văn.9

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .10

Chương 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ

BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC .10

1.1. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước.10

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước.10

1.1.2. Vai trò của vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước.12

1.1.3. Phân loại vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước.13

1.1.4. Nguồn hình thành vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN.16

1.1.5. Đối tượng sử dụng vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN .16

1.2. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.17

1.2.1. Khái niệm quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN.17

1.2.2. Ý nghĩa của việc quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN.18

1.2.3. Vai trò của KBNN trong việc quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN.18

1.3. Nội dung quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN.21

1.3.1. Cấp phát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN.21

1.3.2. Thanh toán và kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN.23

1.3.3. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước.29

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà

nước qua Kho bạc Nhà nước .30

1.5. Kinh nghiệm của một số tỉnh, thành phố ở nước ta về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản

từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.33

Chương 2. QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN35 TỪ NGUỒN

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊNHUẾ.35

2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu.35

2.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế .35

2.1.2. Tình hình kinh tế - tài chính của tỉnh Thừa Thiên Huế .37

2.2. Quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế.41

2.2.1. Tổng quan về KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế.41

2.2.2. Tình hình nguồn vốn và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư XDCB từ NSNN.43

2.2.3. Tổ chức bộ máy quản lý và phân cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi.48

2.2.4. Tình hình thực hiện các chức năng quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại KBNN tỉnh

Thừa Thiên Huế .50

2.3. Đánh giá của Chủ đầu tư và CBCC KBNN về công tác quản lý vốn đầu tư XDCB bằng

nguồn NSNN tại KBNN Thừa Thiên Huế.67

2.3.1. Đặc điểm đối tượng khảo sát.67

2.3.2. Kiểm định độ tin cậy của các biến số phân tích với hệ số Cronbach’s Alpha.67

2.3.3. Đánh giá của CĐT và CBCC KBNN về cơ chế chính sách.68

2.3.4. Đánh giá của CĐT và CBCC KBNN về thủ tục mở tài khoản.71

2.3.5. Đánh giá của CĐT và CBCC KBNN về hồ sơ thủ tục và quy trình kiểm soát thanh toán

vốn đầu tư XDCB từ NSNN.74

2.3.6. Đánh giá của CĐT về năng lực trách nhiệm của cán bộ thanh toán.79

2.3.7. Đánh giá của CBCC KBNN về năng lực và trách nhiệm của CĐT.84

2.3.8. Đánh giá về Công tác giải ngân.86

2.4. Đánh giá chung về công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại KBNN tỉnh Thừa

Thiên Huế.90

2.4.1. Những kết quả đạt được .90

2.4.2. Hạn chế .93

Chương 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ

NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .99

3.1. Mục tiêu hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN tỉnh Thừa

Thiên Huế.99

3.1.1. Mục tiêu tổng quát.99

3.1.2. Mục tiêu cụ thể.99

3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN tỉnh Thừa

Thiên Huế.100

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến việc kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB

từ NSNN. .100

3.2.2. Giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức, phân cấp thực hiện nhiệm vụ và tăng cường ứng

dụng CNTT trong kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại KBNN tỉnh Thừa ThiênHuế .102

3.2.3.Giải pháp hoàn thiện về thủ tục mở tài khoản .105

3.2.4. Giải pháp hoàn thiện hồ sơ thủ tục, quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư.105

3.2.5. Giải pháp hoàn thiện về cơ chế tạm ứng, thu hồi tạm ứng.108

3.2.6. Giải pháp hoàn thiện đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư. .109

3.2.7. Giải pháp bồi dưỡng, đào tạo cán bộ cho Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án. .111

3.2.8. Giải pháp hoàn thiện công tác giải ngân .112

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .114

3.1. Kết luận .114

3.2. Kiến nghị.115

TÀI LIỆU THAM KHẢO.118

PHỤ LỤC.122

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY