Luận văn Quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tại khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN.ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN . iii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.iv

DANH MỤC CÁC BẢNG.v

DANH MỤC BIỂU ĐỒ .v

MỤC LỤC .vi

PHẦN MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1.6

CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC.6

QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC .6

1.1. LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀNƯỚC .6

1.1.1. Đầu tư và đầu tư xây dựng công trình .6

1.1.2. Khái niệm và đặc điểm dự án đầu tư xây dựng cơ bản.8

1.1.3 Phân loại dự án đầu tư xây dựng cơ bản.10

1.1.4. Khái niệm và qui trình quản lý dự án đầu tư XDCB .13

1.1.5. Nguồn vốn đầu tư.15

1.1.6. Quản lý vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước .19

1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN

SÁCH NHÀ NƯỚC.26

1.2.1. Hệ thống các văn bản liên quan đến công tác quản lý vốn đầu tư .26

1.2.2. Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước .28

CHƯƠNG 2.32

ĐẶC ĐIỂM CỦA KHU KINH TẾ THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT.32

LAO BẢO VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN.32

ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỜI KỲ 2008 – 2012 .32

2.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA KINH TẾ THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO.32

2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển.32

2.1.2. Điều kiện tự nhiên - xã hội .33

2.1.3. Chính sách ưu đãi.34

2.1.4. Tình hình thu chi Ngân sách Nhà nước .35

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH

NHÀ NƯỚC TẠI KHU KINH TẾ THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO GIAIĐOẠN 2008 – 2012 .36

2.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý vốn.36

2.2.2.Tình hình thực hiện vốn đầu tư tại Khu KT-TM ĐB Lao Bảo .37

2.2.2.1. Tình hình huy động nguồn vốn đầu tư.37

2.2.2.2. Tình hình tích luỹ vốn từ NSNN để đầu tư .38

2.2.2.3. Phân bổ vốn đầu tư XDCB theo từng lĩnh vực .40

2.2.2.4. Nguồn vốn đầu tư mới, nguồn vốn hoàn thành và nguồn vốn phát sinh mới

hàng năm.41

2.2.2.5. Kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước.42

2.2.2.6. Công tác quy hoạch.43

2.2.3. Kết quả của đầu tư tại Khu Kinh tế Thương mại Đặc biệt Lao Bảo.44

2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ

NƯỚC CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT Ở KHU KINH TẾ THƯƠNG MẠI

ĐẶC BIỆT LAO BẢO .47

2.3.1. Thông tin về đối tượng điều tra.47

2.3.1.1. Cơ cấu đối tượng điều tra .47

2.3.1.2. Thông tin chung về người tham gia phỏng vấn .48

2.3.2. Kiểm định độ tin cậy của các biến số phân tích với hệ số Cronbach’s Alpha .49

2.3.3. Phân tích nhân tố (Factor Analysic).51

2.3.4. Đánh giá của các đối tượng điều tra về công tác quản lý vốn đầu tư .53

2.3.4.1. Công tác quy hoạch và chuẩn bị đầu tư XDCB.53

2.3.4.2. Công tác tư vấn, thẩm định và phê duyệt. .54

2.3.4.3. Công tác quản lý dự án đầu tư XDCB.55

2.3.4.4. Công tác lựa chọn nhà thầu và giải ngân vốn .57

2.3.4.5. Chính sách, chế độ và ưu đãi trong đầu tư XDCB.58

2.4.5. Kiểm định ý kiến đánh giá của các đối tượng điều tra khác nhau về công tác quản

lý vốn đầu tư .59

2.4.5.1. Kiểm định tính thuần nhất phương sai của các biến.59

2.4.5.2. Phân tích ý kiến đánh giá của các đối tượng điều tra ở các lĩnh vực khác nhau

về công tác quản lý vốn đầu tư .61

2.4.6. Phân tích hồi qui để xác định cụ thể nhân tố ảnh hưởng đến công tác quả lý vốn

đầu tư từ Ngân sách Nhà nước tại Khu KT-TM ĐB Lao Bảo .67

2.4. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC TRONG CÔNG TÁC

QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHU KINH TẾ

THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO.70

2.4.1. Thuận lợi.70

2.4.2. Khó khăn, thách thức và nguyên nhân.71

CHƯƠNG 3.79

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN

ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHU KINH TẾ THƯƠNG MẠI ĐẶC

BIỆT LAO BẢO TRONG GIAI ĐOẠN 2014-2020 .79

3.1. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI

KHU KINH TẾ THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO.79

3.1.1. Mục tiêu.79

3.1.2. Định hướng.80

3.2. QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ TỪ

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHU KINH TẾ THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAOBẢO .82

3.3. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ

VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHU KINH TẾ THƯƠNG

MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO GIAI ĐOẠN 2014-2020.84

3.3.1. Nhóm các giải pháp từ phía nhà nước và chính quyền địa phương.85

3.3.1.1. Đổi mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật.85

3.3.1.2. Giải pháp về quản lý và kế hoạch hóa vốn đầu tư .86

3.3.1.3. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch.87

3.3.1.4. Giải pháp về giải phóng mặt bằng xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự

án; nâng cao chất lượng công tác giám sát, nghiệm thu .89

3.3.1.5. Tập trung đẩy nhanh công tác thanh quyết toán, giải ngân vốn đầu tư xây dựng

cơ bản, ưu tiên các dự án trọng điểm .90

3.3.1.6. Áp dụng chặt chẽ các chính sách tài chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểmtoán .92

3.3.1.7. Nâng cao hiệu quả quản lý các dự án đầu tư nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển

dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.93

3.3.1.8. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan đến quản lý vốn.95

3.3.2. Nhóm giải pháp từ phía chủ đầu tư, đơn vị tư vấn xây dựng và cộng đồng .96

3.3.2.1. Đối với chủ đầu tư.96

3.3.2.2. Đối với các tổ chức tư vấn xây dựng.98

3.3.2.3. Việc giám sát đầu tư của cộng đồng.99

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.100

1. KẾT LUẬN .100

2. KIẾN NGHỊ.102

DANH MỤC ĐỀ TÀI THAM KHẢO.105

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY