Luận văn Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi cục thuế huyện Quảng Xương

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN. iii

DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT. iv

DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG .v

MỤC LỤC. vi

1.Tính cấp thiết.1

2.Mục tiêu nghiên cứu.1

3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

4.Phương pháp nghiên cứu.2

5.Kết cấu luận văn tốt nghiệp.3

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .4

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ

THUẾ TNDN . .4

1.1 Bản chất của thuế TNDN .4

1.1.1.Khái niệm về thuế TNDN .4

1.1.2.Đặc điểm của thuế TNDN.4

1.1.3.Vai trò của thuế TNDN .4

1.1.4.Một số nội dung cơ bản của thuế TNDN .5

1.2. Quản lý thuế TNDN .6

1.2.1.Nội dung của công tác quản lý thuế TNDN.6

1.2.2.Nguyên tắc quản lý thuế TNDN .8

1.2.3.Nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu thế TNDN của cơ quan thuế .9

1.3. Những vấn đề cơ bản về DN NVV .12

1.3.1.Khái niệm DN NVV.12

1.3.2.Vai trò của các DN NVV trong nền kinh tế.13

1.3.3.Các đặc điểm chủ yếu của DN NVV ảnh hưởng đến công tác quản lý thuếTNDN .14

1.3.4.Sự cần thiết phải quản lý thuế thu nhập đối với DN NVV .15

1.4.Kinh nghiệm quản lý thuế TNDN trên thế giới và tại Việt Nam.16

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TNDN ĐỐI VỚI

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI CỤC THUẾ.20

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG.20

2.1.Giới thiệu về Chi cục thuế huyện Quảng Xương.20

2.1.1.Khái quát về Chi cục thuế huyện Quảng Xương .20

2.1.2.Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Quảng Xương .21

2.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của các DN NVV trên địa bàn huyện QuảngXương.24

2.2.Thực trạng công tác quản lý thuế TNDN đối với DN NVV tại Chi cục thuế

huyện Quảng Xương .25

2.2.1.Thực trạng công tác kê khai – kế toán thuế .32

2.2.2.Thực trạng công tác quản lý thu nộp thuế và quản lý nợ thuế.39

2.2.3.Thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra .42

2.2.4.Thực trạng công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế.48

2.2.5.Phân tích và so sánh ý kiến đánh giá giữa doanh nghiệp và cán bộ công chức

thuế về các nhóm điều tra.51

2.2.6 Mô hình hồi quy.56

2.3.Đánh giá chung về công tác quản lý thuế TNDN đối với DN NVV tại Chi cục

thuế huyện Quảng Xương .60

2.3.1.Các kết quả đạt được.60

2.3.2.Các mặt còn hạn chế .61

2.3.3 .Nguyên nhân .62

CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ

TNDN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI CỤC THUẾ

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG TRONG THỜI GIAN TỚI.64

3.1 Mục tiêu, định hướng quản lý thuế TNDN tại Chi cục thuế huyện QuảngXương .64

3.1.1 Mục tiêu .64

3.1.2 Định hướng.64

3.2 Giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế TNDN tại Chi cục thuế huyện

Quảng Xương.66

3.2.1 Đẩy mạnh công tác quản lý DN đăng ký, kê khai thuế .66

3.2.2 Đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý nợ, theo dõi đôn đốc kịp thời những đơn

vị còn nợ, chú ý những đơn vị có số nợ lớn, kéo dài và có hướng phối hợp chắt chẽ

với các ngành để xử lý đối với những đơn vị này.67

3.2.3 Tăng cường công tác kiểm tra các doanh nghiệp, nhằm hạn chế tình trạng thấtthu.68

3.2.4 Công tác tuyên truyền và giáo dục việc thực hiện nghĩa vụ thuế .71

3.2.5 Đẩy mạnh việc nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn của đội ngũ

cán bộ làm công tác thuế trên địa bàn.72

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.73

1. KẾT LUẬN.73

2. KIẾN NGHỊ .76

2.1. Đối với Nhà nước.76

2.1.1. Hoàn thiện khung khổ pháp luật kinh tế .76

2.1.2. Cải cách đồng bộ hệ thống thể chế quản lý kinh tế xã hội.76

2.2. Đối với Bộ Tài chính.76

2.3. Đối với chính quyền địa phương.77

2.4. Đối với cơ quan Thuế.77

2.4.1. Đối với Tổng cục thuế.77

2.4.2. Đối với Cục Thuế, Chi cục Thuế .78

2.5. Đối với DN.78

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.79

PHỤ LỤC.81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY