Luận văn Quản lý rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum - Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5 1.1. Hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng trong các Ngân hàng thương mại 5 1.2. Những nội dung về quản lý rủi ro tín dụng 28 1.3. Kinh nghiệm quốc tế về quản lý rủi ro tín dụng trong Ngân hàng thương mại 34 1.4. Một số kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng ở các Ngân hàng thương mại trong nước 42 Chương 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KON TUM 44 2.1. Điều kiện hoạt động và thực trạng tín dụng ở chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Kon Tum 44 2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Kon Tum 59 2.3. Đánh giá chung về quản lý rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kon Tum 73 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHẰM GIẢM THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM 88 3.1. Bối cảnh hiện nay và phương hướng đổi mới quản lý rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum 88 3.2. Một số giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum 96 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 117

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5

1.1. Hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng trong các Ngân hàng thương mại 5

1.2. Những nội dung về quản lý rủi ro tín dụng 28

1.3. Kinh nghiệm quốc tế về quản lý rủi ro tín dụng trong Ngân hàng thương mại 34

1.4. Một số kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng ở các Ngân hàng thương mại trong nước 42

Chương 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KON TUM 44

2.1. Điều kiện hoạt động và thực trạng tín dụng ở chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Kon Tum 44

2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Kon Tum 59

2.3. Đánh giá chung về quản lý rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kon Tum 73

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHẰM GIẢM THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM 88

3.1. Bối cảnh hiện nay và phương hướng đổi mới quản lý rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum 88

3.2. Một số giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum 96

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 111

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 117

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY