Luận văn Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh đổi mới giáo dục

MỤC LỤC

Lời cảm ơn . i

Danh mục các chữ viết tắt. ii

Danh mục các bảng . vii

Danh mục các biểu đồ .viii

MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI

NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP -

GIÁO DỤC THưỜNG XUYÊN . 6

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 6

1.1.1. Nghiên cứu ngoài nước. 6

1.1.2. Nghiên cứu trong nước . 7

1.1.3. Những nghiên cứu về quản lý phát triển đội ngũ giáo viên. 9

1.2. Các khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài nghiên cứu. 12

1.2.1. Quản lý. 12

1.2.2. Phát triển . 14

1.2.3. Quản lý phát triển nguồn nhân lực. 15

1.2.4. Đội ngũ giáo viên. 16

1.2.5. Quản lý đội ngũ giáo viên. 18

1.2.6. Phát triển đội ngũ giáo viên . 18

1.2.7. Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên. 18

1.3. Nội dung quản lý phát triển đội ngũ giáo viên . 20

1.3.1. Kế hoạch hóa về đội ngũ giáo viên. 20

1.3.2. Tổ chức đội ngũ giáo viên. 21

1.3.3. Chỉ đạo đội ngũ giáo viên . 22

1.3.4. Kiểm tra giám sát đội ngũ giáo viên . 24

1.3.5. Cung ứng điều kiện phát triển đội ngũ giáo viên. 25

1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý phát triển đội ngũ giáo viên. 25

1.4.1. Yếu tố chủ quan . 25

1.4.2. Yếu tố khách quan. 27iv

1.5. Nhu cầu xã hội tác động đến quản lý phát triển ĐNGV trong bối

cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. 28

1.5.1. Phân luồng cho học sinh bậc THCS . 28

1.5.2. Dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề gắn với nhu cầu xã hội. 29

Tiểu kết chương 1. 30

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ

GIÁO VIÊN Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO

DỤC THưỜNG XUYÊN HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ

TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC . 31

2.1. Khái quát tình hình kinh tế xã hội và giáo dục - đào tạo của

huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ . 31

2.1.1. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. 31

2.1.2. Tình hình giáo dục - đào tạo ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. 32

2.2. Sự hình thành và phát triển Trung tâm GDNN - GDTX huyện

Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. 34

2.2.1. Khái quát sự phát triển của Trung tâm GDNN - GDTX huyện

Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. 34

2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ chính của Trung tâm GDNN - GDTX

huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. 34

2.2.3. Quy mô, chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất của Trung tâm

GDNN - GDTX huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. 37

2.2.4. Tổ chức bộ máy của trung tâm GDNN - GDTX huyện Phù

Ninh, tỉnh Phú Thọ năm học 2015 -2016. 39

2.3. Thực trạng về đội ngũ giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX

huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ . 39

2.3.1. Về số lượng, cơ cấu đội ngũ giáo viên. 39

2.3.2. Về phẩm chất đội ngũ cán bộ, giáo viên. 40

2.3.3. Về trình độ chuyên môn đào tạo. 41

2.4. Thực trạng về quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Trung tâm

GDNN - GDTX huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ . 41

2.4.1. Về công tác kế hoạch . 41v

2.4.2. Về công tác tổ chức. 42

2.4.3. Về công tác chỉ đạo. 43

2.4.4. Về công tác kiểm tra, giám sát. 43

2.4.5. Về việc cung ứng điều kiện cải thiện đời sống vật chất cho ĐNGV . 44

2.5. Đánh giá chung về quản lý phát triển đội ngũ giáo viên ở trung

tâm GDNN - GDTX huyện Phù Ninh - Phú Thọ . 44

2.5.1. Mặt mạnh . 44

2.5.2. Mặt yếu. 45

2.5.3. Thuận lợi . 46

2.5.4. Khó khăn . 46

Tiểu kết chương 2. 48

CHưƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ

GIÁO VIÊN Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO

DỤC THưỜNG XUYÊN HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ

TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC . 49

3.1. Đổi mới giáo dục và những nguyên tắc đề xuất các biện pháp. 49

3.1.1. Đổi mới giáo dục. 49

3.1.2. Những nguyên tắc đề xuất các biện pháp . 51

3.2. Các biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Trung tâm

GDNN - GDTX huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ . 53

3.2.1. Biện pháp 1: Tổ chức nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, đội

ngũ giáo viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ giáo viên. 53

3.2.2. Biện pháp 2: Quy hoạch đội ngũ giáo viên phù hợp với nhiệm

vụ phát triển sự nghiệp giáo dục hiện nay . 54

3.2.3. Biện pháp 3: Chỉ đạo tuyển chọn và sử dụng đội ngũ giáo viên . 57

3.2.4. Biện pháp 4: Tăng cường bồi dưỡng và phát triển năng lực

nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên . 61

3.2.5. Biện pháp 5: Tiến hành giám sát - kiểm tra đánh giá đội ngũ

giáo viên. 65

3.2.6. Biện pháp 6: Cung ứng các điều kiện để cải thiện đời sống vật

chất, tinh thần cho đội ngũ nhà giáo . 68vi

3.3. Khảo sát tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp. 72

3.3.1. Mục đích khảo sát . 72

3.3.2. Nội dung và phương pháp khảo sát . 72

3.3.3. Khách thể khảo sát . 72

3.3.4. Kết quả khảo nghiệm . 72

Tiểu kết chương 3. 80

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ. 81

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 87

PHỤ LỤC. 91

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY