Luận văn Quản lý nhà nước về hộ tịch ở cấp xã, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

MỤC LỤCTrangPHẦN MỞ ĐẦU .51. Tính cấp thiết của đề tài .52. Tình hình nghiên cứu của đề tài .63. Đối tượng, phạm vi,mục đích nghiên cứu .74. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu.85. Đóng góp của đề tài.86. Kết cấu của luận văn.9CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH. 10 1.1 . HỘ TỊCH. 101.1.1.Quan niệm về hộ tịch.10 1.1.2. Đặc điểm của hộ tịch 11 1.2. QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH . 11 1.2.1. Khái quát chung về quản lý hành chính nhà nước . 111.2.2. Quan niệm về quản lý hành chính nhà nước về hộ tịch, đăng ký hộ tịch . 131.2.2.1.Quan niệm về quản lý hành chính nhà nước về hộ tịch .131.2.2.2.Quan niệm về đăng ký hộ tịch . .161.2.3.Vai trò của quản lý hành chính nhà nước, đăng ký hộ tịch 18 1.2.4. Nguyên tắc đăng ký, quản lý hộ tịch .18 1.2.5. Chủ thể thực hiện quản lý, đăng ký hộ tịch .191.2.6. Nội dung quản lý của nhà nước đối với hộ tịch .201.2.7. Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trong quản lý về hộ tịch .211.2.7.1. Trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao .21 1.2.7.2. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp 22CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH Ở CẤP XÃ, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI .272.1.TỔNG QUAN VỀ HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. 27 2.2.THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN CẤP XÃ, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI .292.2.1. Ban hành các văn bản quản lý nhà nước đối với hộ tịch 29 2.2.2. Phổ biến, giáo dục pháp luật về hộ tịch trên địa bàn cấp xã.292.2.3. Hoạt động quản lý hộ tịch trên địa bàn cấp xã huyện Đan Phượng .312.2.4.Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động đăng ký hộ tịch trên địa bàn cấp xã .35 2.2.5. Giám sát, kiểm tra, thanh tra quá trình thực hiện quản lý hộ tịch trên địa bàn cấp xã .352.3. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN CẤP XÃ .362.3.1 Những ưu điểm 36 2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân .392.3.2.1. Những hạn chế .39 2.3.2.2. Những nguyên nhân của hạn chế .41CHƯƠNG 3:NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH Ở CẤP XÃ, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 493.1. MỤC TIÊU, YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH .493.1.1 Mục tiêu của quản lý nhà nước về hộ tịch .493.1.2 Yêu cầu quản lý nhà nước về hộ tịch .493.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH Ở CẤP XÃ, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI . 523.2.1. Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với hộ tịch.523.2.2. Nâng cao năng lực bộ máy đăng ký, quản lý hộ tịch của các xã thuộc huyện Đan Phượng 553.2.3. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về hộ tịch trên địa bàn các xã thuộc huyện Đan Phượng 573.2.4. Xây dựng đội ngũ công chức quản lý hộ tịch trên địa bàn cấp xã theo hướng chuyên nghiệp . 593.2.5. Cải cách các thủ tục hành chính trong việc thực hiện đăng ký hộ tịch .623.2.6. Tăng cường phối hợp các cơ quan, tổ chức trong quản lý hộ tịch 653.2.7. Đẩy mạnh công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch 65KẾT LUẬN .71TÀI LIỆU THAM KHẢO .73

MỤC LỤC

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU .5

1. Tính cấp thiết của đề tài .5

2. Tình hình nghiên cứu của đề tài .6

3. Đối tượng, phạm vi,mục đích nghiên cứu .7

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu.8

5. Đóng góp của đề tài.8

6. Kết cấu của luận văn.9

CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH. 10

1.1 . HỘ TỊCH. 10

1.1.1.Quan niệm về hộ tịch.10

1.1.2. Đặc điểm của hộ tịch 11

1.2. QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH . 11

1.2.1. Khái quát chung về quản lý hành chính nhà nước . 11

1.2.2. Quan niệm về quản lý hành chính nhà nước về hộ tịch, đăng ký hộ tịch . 13

1.2.2.1.Quan niệm về quản lý hành chính nhà nước về hộ tịch .13

1.2.2.2.Quan niệm về đăng ký hộ tịch . .16

1.2.3.Vai trò của quản lý hành chính nhà nước, đăng ký hộ tịch 18

1.2.4. Nguyên tắc đăng ký, quản lý hộ tịch .18

1.2.5. Chủ thể thực hiện quản lý, đăng ký hộ tịch .19

1.2.6. Nội dung quản lý của nhà nước đối với hộ tịch .20

1.2.7. Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trong quản lý về hộ tịch .21

1.2.7.1. Trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao .21

1.2.7.2. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp 22

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH Ở CẤP XÃ, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI .27

2.1.TỔNG QUAN VỀ HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. 27

2.2.THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN CẤP XÃ, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI .29

2.2.1. Ban hành các văn bản quản lý nhà nước đối với hộ tịch 29

2.2.2. Phổ biến, giáo dục pháp luật về hộ tịch trên địa bàn cấp xã.29

2.2.3. Hoạt động quản lý hộ tịch trên địa bàn cấp xã huyện Đan Phượng .31

2.2.4.Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động đăng ký hộ tịch trên địa bàn cấp xã .35

2.2.5. Giám sát, kiểm tra, thanh tra quá trình thực hiện quản lý hộ tịch trên địa bàn cấp xã .35

2.3. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN CẤP XÃ .36

2.3.1 Những ưu điểm 36

2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân .39

2.3.2.1. Những hạn chế .39

2.3.2.2. Những nguyên nhân của hạn chế .41

CHƯƠNG 3:NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH Ở CẤP XÃ, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 49

3.1. MỤC TIÊU, YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH .49

3.1.1 Mục tiêu của quản lý nhà nước về hộ tịch .49

3.1.2 Yêu cầu quản lý nhà nước về hộ tịch .49

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH Ở CẤP XÃ, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI . 52

3.2.1. Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với hộ tịch.52

3.2.2. Nâng cao năng lực bộ máy đăng ký, quản lý hộ tịch của các xã thuộc huyện Đan Phượng 55

3.2.3. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về hộ tịch trên địa bàn các xã thuộc huyện Đan Phượng 57

3.2.4. Xây dựng đội ngũ công chức quản lý hộ tịch trên địa bàn cấp xã theo hướng chuyên nghiệp . 59

3.2.5. Cải cách các thủ tục hành chính trong việc thực hiện đăng ký hộ tịch .62

3.2.6. Tăng cường phối hợp các cơ quan, tổ chức trong quản lý hộ tịch 65

3.2.7. Đẩy mạnh công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch 65

KẾT LUẬN .71

TÀI LIỆU THAM KHẢO .73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY