Luận văn Quản lý nhà nước đối với kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Yên lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Mục lục bảng biểu hình vẽ. i

Danh mục từ viết tắt.ii

LỜI MỞ ĐẦU.1

6CHưƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN

LÝ NHÀ NưỚC ĐỐI VỚI KINH TẾ TRANG TRẠI . 6

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu . 6

1.1.1. Ngoài nước:. 6

1.1.2. Trong nước:. 8

1.1.3. Nhận xét chung về các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận

văn và khoảng trống cho nghiên cứu đề tài của luận văn . 11

1.2. Cơ sở khoa học về kinh tế trang trại và quản lý nhà nước đối với kinh tế

trang trại. . 12

1.2.1.Cơ sở lý luận về kinh tế trang trại . 12

1.2.2. Những vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước đối với kinh tế trang trại.

.

1.2.3. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và một số địa phương ở

nước ta về quản lý nhà nước đối với kinh tế trang trại và bài học có thể vận

dụng vào huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. .

CHưƠNG 2: PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Phương pháp luận.

2.2. Các phương pháp thu thập số liệu để thực hiện luận văn. .

2.3. Phân tích và xử lý số liệu .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY