Luận văn Quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .i

DANH MỤC BẢNG BIỂU .ii

MỞ ĐẦU.1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ

THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NưỚC ĐỐI VỚI CỤM CÔNG NGHIỆP Ở

THÁI BÌNH .4

1.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu .4

1.2. Quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp.6

1.2.1 Sự cần thiết và yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước về các

cụm công nghiệp .6

1.2.2. Nội dung quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp .16

1.2.3 Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển khu, cụm công hiện nay.17

1.2.4. Tiêu chí đánh giá quản lý nhà nước đối với CCN.22

1.3 Quản lý CCN ở Thái Bình một số năm gần đây.23

1.4 Kinh nghiệm QLNN đối với các CCN và bài học cho tỉnh Thái Bình.25

1.4.1. Kinh nghiệm ở một số tỉnh.25

1.4.2. Bài học cho Thái Bình .26

Chương 2: PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .

2.1 Nguồn tài liệu và dữ liệu.

2.2. Các phương pháp phân tích .

2.2.1. Phân tích tổng quan tài liệu.

2.2.2. Phân tích - tổng hợp .

2.2.3 Phân tích thống kê mô tả .

2.2.4. Phương pháp nghiên cứu bàn giấy.

2.2.5. Phương pháp phân tích dãy số biến động theo thời gian: .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY