Luận văn Quản lý ngân sách nhà nước ở huyện Nghĩa hưng, tỉnh Nam Định

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.

DANH MỤC CÁC BẢNG.i

DANH MỤC CÁC HÌNH.i

PHẦN MỞ ĐẦU. 4

1.Tính cấp thiết của đề tài: . 4

2. Câu hỏi nghiên cứu: . 5

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:. 5

3.1. Mục đích nghiên cứu:. 5

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: . 5

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:. 5

4.1. Đối tượng nghiên cứu:. 5

4.2. Phạm vi nghiên cứu:. 5

5. Kết cấu của luận văn: . 6

CHưƠNG 1 : TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU , CƠ SỞ LÝ

LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NưỚC CẤP

HUYỆN. 7

1.1.Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. 7

1.2. Cơ sơ lý luận về quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện . 11

1.2.1. Ngân sách nhà nước cấp huyện . 11

1.2.2. Quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện.

1.3. Kinh nghiệm quản lý NSNN tại một số huyện và bài học rút ra. .

1.3.1. Kinh nghiệm quản lý NSNN tại mốt số huyện

1.3.2. Bài học cho huyện Nghĩa Hưng.

CHưƠNG 2 : PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Phương pháp luận.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY