Luận văn Quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ ở các trường tiểu học huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

MỤC LỤC

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn . ii

Danh mục chữ viết tắt .iii

Danh mục các bảng .viii

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ KIỂM TRA NỘI BỘ

TRưỜNG TIỂU HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ. 6

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề. 6

1.1.1. Nghiên cứu ngoài nước . 6

1.1.2. Nghiên cứu trong nước. 8

1.2. Một số khái niệm cơ bản. 10

1.2.1. Quản lý . 10

1.2.2. Quản lý giáo dục . 11

1.2.3. Quản lý nhà trường . 13

1.3. Kiểm tra, thanh tra Giáo dục và Đào tạo . 15

1.3.1. Kiểm tra . 15

1.3.2. Kiểm tra, thanh tra giáo dục . 17

1.3.3. Kiểm tra nội bộ, kiểm tra nội bộ trường học. 19

1.4. Trường Tiểu học. 19

1.4.1. Trường Tiểu học: Vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn . 19

1.4.2. Hiệu trưởng trường Tiểu học (Điều 20 Điều lệ trường Tiểu học) . 20

1.5. Một số vấn đề cơ bản về quản lý hoạt động KTNB ở trường

Tiểu học. 22

1.5.1. Chức năng, nhiệm vụ KTNB trường học. 22

1.5.2. Nội dung KTNB trường học . 23

1.5.3. Nguyên tắc kiểm tra nội bộ trường học. 25

1.5.4. Quản lý hoạt động KTNB trường học . 25

1.6. Nội dung quản lý hoạt động KTNB trường Tiểu học. 28v

1.6.1. Xây dựng kế hoạch KTNB trường Tiểu học . 28

1.6.2. Tổ chức quản lý hoạt động KTNB ở các trường Tiểu học . 31

1.6.3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện KTNB trường Tiểu học. 35

1.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý hoạt động KTNB ở

trường Tiểu học . 39

1.7.1. Yếu tố chủ quan . 39

1.7.2. Yếu tố khách quan . 40

1.8. Tầm quan trọng của quản lý hoạt động KTNB ở trường Tiểu học . 40

Tiểu kết chương 1. 41

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA

NỘI BỘ Ở CÁC TRưỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG. 42

2.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. 42

2.1.1. Vị trí địa lý, dân số . 42

2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội. 42

2.1.3. Sơ lược về các trường Tiểu học huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang . 43

2.2. Tổ chức khảo sát thực trạng . 46

2.2.1. Mục đích khảo sát. 46

2.2.2. Nội dung khảo sát. 46

2.2.3. Đối tượng khảo sát . 47

2.2.4. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu. 47

2.3. Hoạt động KTNB ở các trường Tiểu học huyện Lâm Bình, tỉnh

Tuyên Quang . 47

2.3.1. Nhận thức về hoạt động KTNB ở các trường Tiểu học huyện

Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang . 47

2.3.2. Thực trạng hoạt động KTNB ở các trường Tiểu học huyện Lâm

Bình, tỉnh Tuyên Quang. 49

2.3.3. Nguyên nhân của thực trạng . 58

2.4. Thực trạng quản lý hoạt động KTNB ở các trường Tiểu học

huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. 59

2.4.1. Thực trạng nhận thức tầm quan trọng về công tác quản lí hoạt

động KTNB ở các trường Tiểu học huyện Lâm Bình,tỉnh Tuyên Quang. 59vi

2.4.2. Thực trạng quản lí hoạt động KTNB ở các trường Tiểu học

huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. 60

2.4.3. Đánh giá chung về thực trạng quản lí hoạt động KTNB ở các

trường Tiểu học huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. 64

Tiểu kết chương 2. 68

Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA

NỘI BỘ Ở CÁC TRưỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG. 69

3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp. 69

3.1.1. Đảm bảo tính hệ thống cấu trúc. 69

3.1.2. Đảm bảo tính thực tiễn. 69

3.1.3. Đảm bảo tính hiệu quả . 70

3.2. Một số biện pháp quản lý hoạt động KTNB ở các trường Tiểu

học huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. 70

3.2.1. Biện pháp thứ nhất: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của

việc làm tốt công tác KTNB trường Tiểu học cho Hiệu trưởng và cán

bộ tham gia hoạt động KTNB trường Tiểu học. 70

3.2.2. Biện pháp thứ hai: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác KTNB

trường học đảm bảo tính toàn diện, bám sát thực tế và yêu cầu phát

triển của ngành GD&ĐT huyện Lâm Bình. . 73

3.2.3. Biện pháp thứ ba: Tăng cường công tác tổ chức thực hiện kế

hoạch quản lý hoạt động KTNB trường Tiểu học. . 77

3.2.4. Biện pháp thứ tư: Đổi mới phương pháp quản lý hoạt động

KTNB trường Tiểu học . 79

3.2.5. Biện pháp thứ năm: Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

về hoạt động KTNB trường Tiểu học và về quản lý hoạt động KTNB

trường Tiểu học cho cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện nhiệm vụ

KTNB trường học. . 81

3.2.6. Biện pháp thứ sáu: Tăng cường điều kiện vật chất, thiết bị cho

công tác quản lý hoạt động KTNB trường Tiểu học . 83vii

3.2.7. Biện pháp thứ bảy: Tăng cường sự phối hợp quản lý hoạt động

KTNB giữa các cấp quản lý trong hệ thống giáo dục các trường Tiểu học. . 85

3.3. Khảo nghiệm sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp . 88

Tiểu kết chương 3. 91

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ. 92

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 97

PHỤ LỤC. 99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY