Luận văn Quản lý hoạt động giáo dục phẩm chất cho học sinh trung học cơ sở Thọ Văn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

MỤC LỤC

Lời cảm ơn . i

Ký hiệu viết tắt .ii

Danh mục các bảng .vi

Danh mục biểu đồ, sơ đồ.vii

MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO

DỤC PHẨM CHẤT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO

CHưƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ. 6

1.1. Tổng quan về nghiên cứu vấn đề . 6

1.2. Một số khái niệm công cụ của đề tài. 10

1.2.1. Khái niệm phẩm châ,́tcác phẩm chấ,t chức năng của phẩm chấ. t 10

1.2.2. Khái niệm giáo dục phẩm chất. 15

1.2.3. Khái niệm quản lý, quản lý giáo dục, quản lý giáo dục phẩm chất. 15

1.3. Giáo dục phẩm chất cho học sinh trường THCS. 22

1.3.1. Trường THCS trong hệ thống Giáo dục quốc dân. 22

1.3.2. Đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THCS. 24

1.3.3. Giáo dục phẩm chất cho học sinh THCS trong giai đoạn hiện nay . 25

1.4. Quản lý giáo dục phẩm chất cho học sinh trường THCS . 29

1.4.1. Xây dựng kế hoạch giáo dục phẩm chất cho học sinh THCS . 29

1.4.2. Tổ chức, chỉ đạo giáo dục phẩm chất cho học sinh THCS . 30

1.4.3. Kiểm tra, đánh giá giáo dục phẩm chất cho học sinh THCS. 30

1.4.4. Tổ chức phối hợp các đoàn thể giáo dục phẩm chất trong nhà

trường THCS . 31

1.4.5. Quản lý sự phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong

việc giáo dục phẩm chất cho học sinh THCS. 31

1.5. Các yếu tố tác động đến quản lý giáo dục phẩm chất cho học

sinh THCS. 32

1.5.1. Yếu tố khách quan . 32

1.5.2. Yếu tố chủ quan . 35

Tiểu kết chương 1. 37iv

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

PHẨM CHẤT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THỌ VĂN

HUYỆN TAM NÔNG TỈNH PHÚ THỌ THEO ĐỊNH HưỚNG

CHưƠNG TRÌNH GDPT TỔNG THỂ. 38

2.1. Khái quát về tình hình kinh tế, văn hoá, giáo dục của huyện

Tam Nông . 38

2.1.1. Vị trí địa lý. 38

2.1.2. Tình hình kinh tế, văn hoá - xã hội. 39

2.1.3. Tình hình giáo dục. 40

2.2. Thực trạng giáo dục phẩm chất cho học sinh trong trường THCS

Thọ Văn huyện Tam Nông Phú Thọ . 43

2.2.1. Thực trạng biểu hiện về phẩm chất của học sinh THCS Thọ Văn. 43

2.2.2. Thực trạng giáo dục phẩm chất cho học sinh THCS Thọ Văn

huyện Tam Nông. 47

2.3. Thực trạng quản lý giáo dục phẩm chất cho học sinh trường

THCS Thọ Văn huyện Tam Nông . 52

2.3.1. Về bộ máy tổ chức . 53

2.3.2. Xây dựng kế hoạch giáo dục phẩm chất cho học sinh THCS . 54

2.3.3. Tổ chức, chỉ đạo giáo dục phẩm chất cho học sinh THCS . 57

2.3.4. Kiểm tra, đánh giá giáo dục phẩm chất cho học sinh THCS. 59

2.3.5. Quản lý sự phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong

việc giáo dục phẩm chất cho học sinh THCS. 60

2.4. Những yếu tố tác động đến giáo dục phẩm chất và quản lý giáo

dục phẩm chất cho học sinh THCS Thọ Văn huyện Tam Nông . 63

2.4.1. Yếu tố khách quan . 64

2.4.2. Yếu tố chủ quan . 65

Tiểu kết chương 2. 69

CHưƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC PHẨM CHẤT

CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THỌ VĂN HUYỆN TAM

NÔNG TỈNH PHÚ THỌ THEO ĐỊNH HưỚNG CHưƠNG TRÌNH

GDPTTỔNG THỂ . 70v

3.1. Yêu cầu của việc đề xuất các biện pháp quản lý giáo dục phẩm

chất lối sống cho học sinh THCS Thọ Văn . 70

3.2. Các biện pháp quản lý giáo dục phẩm chất ở trường THCS Thọ

Văn huyện Tam Nông . 71

3.2.1. Với Ban giám hiệu: Tổ chức quán triệt và nâng cao nhận thức

cho đội ngũ, cán bộ, giáo viên, nhân viên, các lực lượng xã hội trong

và ngoài nhà trường về tầm quan trọng của công tác giáo dục phẩm

chất cho học sinh THCS theo điṇ h hướ ng chương trình giá o duc̣ phổ

thông tổng thể . 71

3.2.2. Với Ban giám hiệu: Quản lí xây dựng kế hoạch giáo dục phẩm chất

cho học sinh từ đầu năm học vào cùng kế hoạch chung của nhà trường. 75

3.2.3. Với ban giám hiệu: Quản lí triển khai đa dạng hoá nội dung,

hình thức và phương pháp giáo dục phẩm chất cho học sinh thông

qua hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường . 77

3.2.4. Với Ban giám hiệu, giáo viên và nhân viên: Tổ chức xây dựng môi

trường sư phạm mẫu mực trong nhà trường . 80

3.2.5. Với Ban giám hiệu và các tổ chức đoàn thể nhà trường: Tổ

chức và giám sát phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà

trường tham gia giáo dục phẩm chất lối sống cho học sinh . 83

3.2.6. Với Ban giám hiệu,các tổ chức đoàn thể, giáo viên: Quản lí và

giám sát hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật . 85

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp. 88

3.4. Thử nghiệm tính khả thi của một số biện pháp QLGDPC . 89

3.4.1. Khảo sát mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp . 89

3.4.2. Tiến hành thử nghiệm một số biện pháp . 90

Tiểu kết chương 3. 94

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ. 95

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 100

PHỤ LỤC. 103

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY