Luận văn Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trƣờng trung học phổ thông Quế Lâm - Tỉnh Phú Thọ

MỤC LỤC

Lời cảm ơn .i

Danh mục các ký hiệu viết tắt.ii

Danh mục các bảng, biểu đồ.vi

MỞ ĐẦU. 1

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO

DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG.6

1.1. Tổng quan nghiên cứ u về đề tài. 6

1.2. Môṭ số khá i niêṃ cơ bản củ a đề tài. 7

1.2.1. Quản lý, quản lý giáo dục. 7

1.2.2. Quản lý trường học. 11

1.2.3. Kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống . 13

1.3. Nội dung giáo dục kỹ năng số ng cho hoc̣ sinh THPT. 15

1.3.1. Đặc điểm tâm lý, lứ a tuổi bâc̣ THPT. 15

1.3.2. Mục tiêu giáo duc̣ kỹ năng sống cho hoc̣ sinh THPT . 17

1.3.3. Chương trình, nôị dung giáo duc̣ kỹ năng sống cho hoc̣ sinh TH. PT 18

1.3.4. Phương pháp và hình thức giáo dục KNS cho hoc̣ sinh THPT. 20

1.3.5. Kiểm tra, đánh giá giáo dục KNS cho hoc̣ sinh THPT . 23

1.4. Quản lý hoạt động giáo dục KNS cho học sinh trường THPT. 24

1.4.1. Xây dựng kế hoạch quản lý GD kỹ năng sống. 24

1.4.2. Tổ chức thực hiện giáo dục KNS . 25

1.4.3. Chỉ đạo thực hiện giáo dục KNS. 25

1.4.4. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện giáo dục KNS. 30

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đ ến quản lý hoạt động giá o duc̣ KNS cho

học sinh THPT. 31

1.5.1. Yếu tố chủ quan. 31

1.5.2. Yếu tố khách quan . 32

Kết luâṇ chương 1. 34

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRưỜNG TRUNG HỌC PHỔ

THÔNG QUẾ LÂM - HUYỆN ĐOAN HÙNG - TỈNH PHÚ THỌ. 35iv

2.1. Khái quát về kinh tế - xã hội và GD huyêṇ Đoan Hùng tỉnh Phú Th. o ̣ 35

2.1.1. Về kinh tế - xã hội . 35

2.1.2. Về giáo dục của huyện Đoan Hùng. 37

2.2. Đặc điểm trường THPT Quế Lâm huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ . 39

2.3. Thực trạng về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường THPT

Quế Lâm, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ . 42

2.3.1. Thực trạng nhận thức của CBQL, GV, NV, PHHS về giáo dục KNS. 42

2.3.2. Thưc̣ traṇ g chương trình, nội dung giáo duc̣ KNS cho hoc̣ sin. h 43

2.3.3. Thưc̣ traṇ g về phương pháp, hình thức giáo dục KNS cho HS. 46

2.3.4. Kết quả đạt được về giáo dục KNS cho học sinh. 48

2.4. Thưc̣ traṇ g quản lý giá o duc̣ kĩ năng số ng cho hoc̣ sinh trường

THPT Quế Lâm. 50

2.4.1. Thực trạng xây dựng kế hoạch GD kỹ năng sống cho HS. 50

2.4.2. Thực trạng tổ chức thực hiện giáo dục KNS cho học sinh. 52

2.4.3. Thực trạng chỉ đạo thực hiện giáo dục KNS cho học sinh. 54

2.4.4. Thưc̣ traṇ g kiểm tra, đánh giá viêc̣ thưc̣ hiêṇ giáo duc̣ kỹ năng

sống cho hoc̣ sinh. 55

2.4.5. Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý giáo dục KNS

cho học sinh. 57

2.5. Đánh giá chung về thực trạng. 58

2.5.1. Ưu điểm . 58

2.5.2. Hạn chế . 59

2.5.3. Nguyên nhân của những yếu kém . 60

Kết luận chương 2. 63

CHưƠNG 3: BIỆN PHÁ P QUẢ N LÝ HO ẠT ĐỘNG GIÁ O DUC̣

KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRưỜNG THPT QUẾ LÂM -

TỈNH THÚ THỌ. 64

3.1. Nguyên tắc đề xuất. 64

3.1.1. Đảm bảo tính muc̣ tiêu. 64

3.1.2. Đảm bảo tính thực tiêñ . 64

3.1.3. Đảm bảo tính toàn diêṇ . 64

3.1.4. Đảm bảo tính kế thừa. 64

3.1.5. Đảm bảo tính khả thi . 65v

3.2. Biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường

THPT Quế Lâm . 65

3.2.1. Bồi dưỡng nhâṇ thứ c cho đôị ngũ giáo viên về tầm quan troṇ g

của giáo dục kỹ năng sống cho hoc̣ sinh . 65

3.2.2. Điều chỉnh chương trình, nội dung giáo dục kỹ năng sống

trong hoạt động của nhà trường. 70

3.2.3. Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch lồng ghép hoạt động

giáo dục kỹ năng sống trong dạy và học . 76

3.2.4. Tăng cườ ng ho ạt động phối hơp̣ giữa nhà trườ ng và gia đình

giáo dục kỹ năng sống cho hoc̣ sinh. 81

3.2.5. Chỉ đạo Đoàn thanh niên có kế hoạch và triển khai kế hoạch

thực hiện hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT theo

các chủ đề . 86

3.2.6. Chỉ đạo đổi mới kiểm tra, đánh giá giáo dục KNS cho HS THPT . 91

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp. 93

3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp. 95

Kết luận chương 3. 101

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 102

DANH MUC̣ TÀ I LIÊỤ THAM KHẢ O . 106

PHỤ LỤC.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY