Luận văn Quản lý hoạt động dạy học môn ngữ văn theo hướng phát triển năng lực học sinh ở trường trung học phổ thông kỹ thuật Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

MỤC LỤC

Lời cám ơn . i

Danh mục chữ viết tắt. ii

Mục lục . iii

Danh mục bảng . viii

Danh mục sơ đồ, biểu đồ. .x

MỞ ĐẦU .1

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

MÔN NGỮ VĂN THEO HưỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC

SINH Ở TRưỜNG. 6

1.1.Tổng quan nghiên cứu vấn đề .6

1.2. Một số khái niệm cơ bản .9

1.2.1. Quản lý, quản lý giáo dục và quản lý hoạt động dạy học.9

1.2.2. Năng lực và phân loại năng lực. .16

1.3. Lý luận về hoạt động dạy học môn Ngữ văn theo hướng phát triển năng lực

học sinh 20

1.3.1. Hoạt động dạy học môn Ngữ văn .20

1.3.2. Đổi mới hoạt động dạy học môn Ngữ Văn ở trường THPT theo hướng

phát triển năng lực học sinh . 21

1.4. Nội dung quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ văn theo hướng phát triển

năng lực học sinh ở trường THPT. .27

1.4.1. Lập kế hoạch triển khai chương trình dạy học môn Ngữ văn. 27

1.4.2. Lựa chọn và phân công giáo viên dạy học môn Ngữ văn . 28

1.4.3. Chỉ đạo việc chuẩn bị bài dạy và thực hiện bài dạy . 29

1.4.4. Quản lý PPDH, PTDH môn Ngữ văn . 33

1.4.5. Quản lý sinh hoạt tổ chuyên môn . 33

1.4.6. Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém

môn Ngữ văn. 40

1.4.7. Quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn .41

1.4.8. Quản lý các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy học môn Ngữ văn 45iv

1.4.9. Quản lý hoạt động học của học sinh . 46

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ văn ở

trường Trung học phổ thông .47

1.5.1 Các yếu tố chủ quan . 47

1.5.2 Các yếu tố khách quan . 47

TIỂU KẾT CHưƠNG 1. 49

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN

NGỮ VĂN THEO HưỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở

TRưỜNG THPT KỸ THUẬT VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ .50

2.1. Khái quát tình hình tự nhiên, kinh tế - xã hội và giáo dục của thành phố

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ .50

2.1.1. Vị trí địa lý, dân số thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ . 50

2.1.2.Tình hình kinh tế,chính trị . 50

2.1.3. Tình hình văn hoá, xã hội và giáo dục . 51

2.2. Sơ lược về trường THPT Kỹ thuật Việt Trì. . 51

2.2.1. Về quy mô trường, lớp . 51

2.2.2. Chất lượng giáo dục . 52

2.2.3. Cơ sở vật chất . 54

2.2.4. Đội ngũ giáo viên . 54

2.2.5. Đánh giá chung . 55

2.3. Thực trạng hoạt động dạy học môn Ngữ văn theo hướng phát triển năng

lực học sinh ở trường THPT Kỹ Thuật Việt Trì, tỉnh Phú Thọ . 55

2.3.1. Mục tiêu khảo sát . 55

2.3.2. Nội dung khảo sát.56

2.3.3. Đối tượng khảo sát.56

2.3.4. Phương pháp khảo sát.56

2.3.5. Các mẫu phiếu điều tra .57

2.4. Kết quả khảo sát .57

2.4.1. Thực trạng hoạt động dạy của giáo viên bộ môn Ngữ Văn . 57

2.4.2 Thực trạng hoạt động học môn Ngữ Văn của học sinh . 61v

2.5. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ Văn theo hướng phát

triển năng lực học sinh . 63

2.5.1. Quản lý kế hoạch, chương trình dạy học môn Ngữ Văn . 63

2.5.2. Quản lý phân công dạy học môn Ngữ Văn . 66

2.5.3. Quản lý việc chuẩn bị bài dạy môn Ngữ Văn . 68

2.5.4. Quản lý việc thực hiện kế hoạch bài dạy môn Ngữ Văn . 70

2.5.5. Quản lý hoạt động đổi mới phương pháp, phương tiện . 73

2.5.6. Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu . 76

2.5.7. Quản lý việc đổi mới đánh giá kết quả học tập . .78

2.5.8. Quản lý hoạt động học của học sinh . .81

2.6. Những yếu tố thuận lợi và khó khăn trong quản lý hoạt động dạy học môn

Ngữ văn đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực cho học sinh tại trường THPT

Kỹ thuật Việt Trì. . 84

2.6.1. Những yếu tố thuận lợi trong quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ văn

đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực cho học sinh tại trường THPT Kỹ thuật

Việt Trì. . 84

2.6.2. Những yếu tố không thuận lợi trong quản lý hoạt động dạy học môn

Ngữ văn đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực cho học sinh Trường THPT Kỹ

thuật Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. . 87

2.7. Nhận định chung về thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ văn

theo hướng phát triển năng lực học sinh tại trường THPT Kỹ Thuật Việt Trì,

tỉnh Phú Thọ. .90

2.7.1. ưu điểm. 90

2.7.2. Hạn chế . 91

2.7.3. Nguyên nhân 92

TIỂU KẾT CHưƠNG 2 .94

CHưƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN

NGỮ VĂN THEO HưỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TẠI

TRưỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KỸ THUẬT VIỆT TRÌ, TỈNH

PHÚ THỌ . 95vi

3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp. 95

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn . 95

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa . 95

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống . 95

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính phát triển . 95

3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả. 96

3.2. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ văn theo hướng phát triển

năng lực cho học sinh tại Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì, tỉnh Phú Thọ .96

3.2.1. Biện pháp 1: Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho GV dạy

học môn Ngữ văn theo hướng phát triển năng lực học sinh. . 96

3.2.2. Biện pháp 2: Lập kế hoạch triển khai đổi mới dạy học môn Ngữ văn

theo tiếp cận năng lực học sinh . 97

3.2.3. Biện pháp 3: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch giảng dạy, chuẩn bị giáo án,

tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới PPDH, sử dụng các kỹ thuật

dạy học tích cực phù hợp với tiết dạy, bài dạy và đặc thù bộ môn, đổi mới

kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh. . 99

3.2.4. Biện pháp 4: Tổ chức các buổi hội thảo để trao đổi kinh nghiệm trong

dạy học môn Ngữ văn theo hướng phát triển năng lực cho học sinh. (Dạy học

theo chủ đề; đổi mới PPDH, sử dụng kỹ thuật dạy học tích cực; nâng cao hiệu

quả sử dụng CNTT trong giờ dạy văn) . 101

3.2.5.Biện pháp 5: Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn . 103

3.2.6. Biện pháp 6: Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các lực lượng giáo dục

trong và ngoài nhà trường . . 104

3.2.7. Biện pháp 7: Tăng cường giáo dục động cơ, thái độ học tập, phương

pháp học tập cho học sinh. . 106

3.3. Khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp . 107

3.3.1. Mục đích khảo nghiệm . 107

3.3.2. Quá trình khảo nghiệm . 107

3.3.3. Kết quả khảo nghiệm . . 108

TIỂU KẾT CHưƠNG 3. 112vii

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .113

1. Kết luận .113

2. Khuyến nghị. 115

TÀI LIỆU THAM KHẢO .116

PHỤ LỤC. .118

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY