Luận văn Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên trường trung học phổ thông Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

MỤC LỤC

Lời cảm ơn . i

Danh mục các chữ viết tắt trong luận văn.ii

Danh mục bảng.vi

Danh mục biểu đồ, sơ đồ.vii

MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC QUẢN LÝ BỒI DưỠNG

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN Ở TRưỜNG TRUNG

HỌC PHỔ THÔNG.6

1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu . 6

1.2. Một số khái niệm cơ bản và quan niệm của đề tài. 7

1.2.1. Giáo viên . 7

1.2.2. Quản lý. Biện pháp quản lý. 8

1.2.3. Năng lực. 11

1.2.4. Năng lực chuyên môn . 12

1.2.5. Bồi dưỡng. 13

1.2.6. Bồi dưỡng năng lực chuyên môn. 14

1.3. GD trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay . 14

1.3.1. Trường trung học phổ thông . 14

1.3.2. Những yêu cầu mới về chuyên môn đối với giáo viên trung học

phổ thông. 17

1.4. Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên . 18

1.4.1. Quy định về chuẩn hoá . 18

1.4.2. Các nội dung của Chuẩn nghề nghiệp . 20

1.4.3. Các vấn đề chuẩn hoá của năng lực chuyên môn . 23

1.5. Quản lý bồi dưỡng năng lực chuyên môn của giáo viên đáp ứng

chuẩn nghề nghiệp. 24

1.5.1. Mục tiêu bồi dưỡng năng lực chuyên môn . 24

1.5.2. Quản lý bồi dưỡng năng lực chuyên môn của giáo viên đáp ứng

chuẩn nghề nghiệp. 25

Tiểu kết chương 1. 30iv

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TRUNG

HỌC PHỔ THÔNG HẠ HÒA. 31

2.1. Thực trạng trường trung học phổ thông Hạ Hòa và năng lực

chuyên môn của đội ngũ giáo viên nhà trường . 31

2.1.1. Thực trạng về trường trung học phổ thông Hạ Hòa. 31

2.1.2 Thực trạng về năng lực chuyên môn của giáo viên trường

THPT Hạ Hòa so với yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên (thông

qua điều tra khảo sát mức độ đạt được các tiêu chí liên quan đến

năng lực dạy học). 36

2.2. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn

của giáo viên trường trung học phổ thông Hạ Hòa theo chuẩn quy

định của Bộ (qua điều tra khảo sát) . 42

2.2.1. Thực trạng về lập kế hoạch bồi dưỡng năng lực chuyên môn. 42

2.2.2. Thực trạng về thiết kế chương trình bồi dưỡng năng lực

chuyên môn cho giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp quy định. 43

2.2.3. Thực trạng về phương pháp bồi dưỡng năng lực chuyên môn

của giáo viên . 44

2.2.4. Thực trạng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán . 46

2.2.5. Thực trạng về các điều kiện cho công tác bồi dưỡng năng lực

chuyên môn cho giáo viên . 48

2.3. Đánh giá chung về thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng năng

lực chuyên môn cho giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp ở trường THPT

Hạ Hòa. 49

Tiểu kết chương 2. 52

CHưƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠ HÒA. 53

3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý. 53

3.1.1. Đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ. 53

3.1.2. Đảm bảo tính khoa học . 53v

3.1.3. Đảm bảo tính kế thừa và phát triển. 53

3.1.4. Đảm bảo tính khả thi phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. 53

3.1.5. Phát huy được vai trò quản lý của nhà trường trong hoạt động bồi

dưỡng năng lực chuyên môn và vai trò chủ động của GV . 53

3.2. Đề xuất các biện pháp quản lý bồi dưỡng năng lực chuyên môn

cho GV của Hiệu trưởng nhà trường . 54

3.2.1. Nhóm biện pháp tổ chức bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức nghề

nghiệp, nhận thức hiểu biết về hoạt động bồi dưỡng năng lực

chuyên môn. . 55

3.2.2. Nhóm biện pháp tổ chức bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho

giáo viên. 58

3.2.3. Nhóm biện pháp bổ trợ . 71

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp. 72

3.4. Khảo sát tính cấp thiết và tính khả thi của các nhóm biện pháp

quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho GV trường

trung học phổ thông Hạ Hòa. 73

Tiểu kết chương 3. 79

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ. 80

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 83

PHỤ LỤC. 8

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY