Luận văn Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

MỤC LỤC

Lời cảm ơn .i

Danh mục ký hiệu, các chữ viết tắt.ii

Danh mục các bảng .vii

Danh mục các sơ đồ . viii

MỞ ĐẦU .1

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI

DưỠNG GIÁO VIÊN THCS THEO YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO

DỤC HIỆN NAY .6

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề.6

1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài .6

1.1.2. Các nghiên cứu ở trong nước.7

1.2. Một số khái niệm cơ bản.10

1.2.1. Quản lý.10

1.2.2. Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường.12

1.2.3. Bồi dưỡng.14

1.2.4. Hoạt động bồi dưỡng giáo viên.16

1.2.5. Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên.17

1.3. Đặc điểm năng lực của giáo viên THCS và mục tiêu xây dựng đội

ngũ giáo viên THCS theo yêu cầu đổi mới giáo dục .18

1.4. Hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên THCS theo yêu cầu đổi mới

giáo dục.23

1.4.1. Mục tiêu bồi dưỡng.23

1.4.2. Nội dung bồi dưỡng .24

1.4.3. Phương pháp bồi dưỡng.25

1.4.4. Hình thức tổ chức bồi dưỡng .25

1.4.5. Đánh giá kết quả bồi dưỡng.26

1.4.6. Lực lượng tham gia công tác bồi dưỡng.27

1.5. Nội dung quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS theo yêu

cầu đổi mới hiện nay .27iv

1.5.1. Lập kế hoạch bồi dưỡng.27

1.5.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng.29

1.5.3. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch bồi dưỡng .31

1.5.4. Kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng .32

1.5.5. Cơ chế phối hợp trong quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo

viên THCS .32

1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS .33

1.6.1. Những yếu tố chủ quan .33

1.6.2. Những yếu tố khách quan .34

Tiểu kết chương 1.36

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DưỠNG

GIÁO VIÊN THCS HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG.37

2.1. Khái quát về giáo dục THCS huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.37

2.2. Tổ chức khảo sát.40

2.2.1. Mục đích khảo sát .40

2.2.2. Đối tượng khảo sát .40

2.2.3. Phương pháp khảo sát .41

2.2.4. Cách thức xử lý số liệu khảo sát .41

2.3. Thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên THCS ở huyện Yên

Sơn, tỉnh Tuyên Quang và mức độ đáp ứng theo yêu cầu đổi mới giáo

dục hiện nay .42

2.4. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS huyện Yên

Sơn, tỉnh Tuyên Quang.46

2.4.1. Mục tiêu bồi dưỡng.47

2.4.2. Nội dung bồi dưỡng .48

2.4.3. Phương pháp bồi dưỡng.50

2.4.4. Hình thức bồi dưỡng .52

2.4.5. Kiểm tra, đánh giá.54

2.4.6. Các đối tượng tham gia hoạt động bồi dưỡng .56

2.5. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS huyện

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang .57v

2.5.1. Thực trạng lập kế hoạch hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.57

2.5.2. Thực trạng tổ chức hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS huyện

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.59

2.5.3. Thực trạng chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS huyện

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.62

2.5.4. Thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng giáo viên

THCS huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang .64

2.6. Sự phối hợp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS huyện

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.65

2.7. Đánh giá chung về thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo

viên THCS huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang .67

2.7.1. Những điểm mạnh.67

2.7.2. Những điểm hạn chế .67

2.7.3. Nguyên nhân của hạn chế .69

Tiểu kết chương 2.70

CHưƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DưỠNG

GIÁO VIÊN THCS HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG

THEO YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY.72

3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng

giáo viên THCS.72

3.1.1. Đảm bảo tính khoa học .72

3.1.2. Đảm bảo tính thực tiễn.72

3.1.3. Đảm bảo tính hệ thống.73

3.1.4. Đảm bảo tính khả thi.73

3.1.5. Đảm bảo tính hiệu quả .73

3.2. Những biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS huyện

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.74

3.2.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về hoạt

động bồi dưỡng giáo viên theo yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai

đoạn hiện nay .74vi

3.2.2. Tổ chức điều tra khảo sát, đánh giá giáo viên THCS để quy

hoạch và lập kế hoạch cho hoạt động bồi dưỡng giáo viên .76

3.2.3. Huy động nguồn lực tổ chức bồi dưỡng giáo viên .80

3.2.4. Tổ chức xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng giáo viên

theo yêu cầu đổi mới giáo dục .83

3.2.5. Chỉ đạo đa dạng hóa phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng

giáo viên THCS.85

3.2.6. Xây dựng Website chia sẻ thông tin về hoạt động bồi dưỡng

cho giáo viên THCS trong toàn huyện.88

3.2.7. Phát huy vai trò tự bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên .89

3.2.8. Kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng giáo viên.91

3.2.9. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Phòng GD&ĐT với các

trường THCS trong hoạt động bồi dưỡng giáo viên.93

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp.95

3.4. Kết quả khảo nghiệm về tính cấp thiết, khả thi của các biện pháp .96

Tiểu kết chương 3.98

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.99

TÀI LIỆU THAM KHẢO .103

PHỤ LỤC.106

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY