Luận văn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng bằng vốn ngân sách nhà nước ở tỉnh Thừa Thiên Huế

MỤC LỤC

Trang

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT. iii

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU . viii

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ. ix

TÓM LƯỢT LUẬN VĂN .x

PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ.1

1. SỰ CẦN THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.1

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.2

2.1 Mục tiêu chung.2

2.2 Mục tiêu cụ thể .2

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.2

4 .PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.3

4.1 Phương pháp thu thập thông tin số liệu.3

4.1.1 Thông tin, số liệu thứ cấp .3

4.1.2 Thông tin, số liệu sơ cấp.4

4.2 Phương pháp xử lý và phân tích số liệu .4

PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN

CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG.5

1.1 Khái niệm, đặc điểm của dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách

Nhà nước .5

1.1.1 Khái niệm dự án.5

1.1.2 Đặc điểm dự án .6

1.1.3 Khái niệm dự án đầu tư xây dựng cơ bản.7

1.1.4 Đặc điểm dự án đầu tư xây dựng cơ bản .9

1.2 Vai trò của dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước.11

1.3 Phân loại dự án đầu tư xây dựng cơ bản .12

1.3.1 Theo thẩm quyền quyết định hoặc cấp giấy phép đầu tư .13

1.3.2 Theo nguồn vốn .13

1.3.3 Theo quy mô dự án .14

1.4 Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản.16

1.4.1 Khái niệm về quản lý dự án xây dựng cơ bản .16

1.4.2 Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản .18

1.4.2.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư .19

1.4.2.2 Giai đoạn thực hiện đầu tư .19

1.4.2.3 Giai đoạn vận hàng, khai thác dự án.20

1.5 Trách nhiệm quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách Nhànước .20

1.5.1 Các cơ quan quản lý nhà nước.20

1.5.1.1 Bộ Kế hoạch và Đầu tư .21

1.5.1.2 Bộ Xây dựng .21

1.5.1.3 Bộ Tài chính.21

1.5.1.4 Ngân hàng Nhà nước .22

1.5.1.5 Các Bộ, ngành khác có liên quan.22

1.5.1.6 Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).23

1.5.1.7 Trách nhiệm và quyền hạn của chủ đầu tư .23

1.5.2 Tổ chức tư vấn và doanh nghiệp xây dựng.23

1.5.2.1 Tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng cơ bản.23

1.5.2.2 Doanh nghiệp xây dựng .24

1.6 Quản lý dự án xây dựng cơ bản theo định mức và đơn giá.24

1.6.1 Định mức dự toán xây dựng cơ bản.25

1.6.2 Đơn giá xây dựng cơ bản.25

1.6.3 Dự toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản.27

1.7 Quản lý vốn đối với các dự án xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước .27

1.7.1 Quản lý chi phí.28

1.7.2 Thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.29

1.8 Các hình thức quản lý xây dựng công trình và lựa chọn nhà thầu .31

1.8.1 Các hình thức quản lý dự án trong giai đoạn thực hiện đầu tư.31

1.8.1.1 Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.31

1.8.1.2 Chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn quản lý điều hành dự án .32

1.8.2 Các hình thức lựa chọn nhà thầu .34

1.9 Chỉ tiêu đánh giá dự án xây dựng cơ bản.35

1.10 Kinh nghiệm quản lý dự án xây dựng cơ bản một số nước trên thế giới .37

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

DÂN DỤNG BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở TỈNH THỪA THIÊNHUẾ.40

2.1 Khái quát về tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế .40

2.1.1 Vị trí địa lý, địa hình.40

2.1.2 Đặc điểm khí hậu, thủy văn .40

2.1.3 Tài nguyên đất .41

2.1.4 Trình độ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải .42

2.2 Quản lý dự án xây dựng công trình dân dụng bằng vốn ngân sách Nhà nước .42

2.2.1 Khái quát đầu tư ngân sách cho các dự án xây dựng công trình dân dụng

ở Thừa Thiên Huế.44

2.2.2 Quản lý quy hoạch đầu tư và kế hoạch phân bổ vốn .52

2.2.3 Quản lý xây dựng dự án và thẩm định dự án công trình dân dụng.55

2.2.4 Quản lý công tác lựa chọn nhà thầu.60

2.2.5 Quản lý công tác giải phóng mặt bằng .65

2.2.6 Quản lý tổ chức thực hiện dự án.69

2.2.6.1 Các hình thức quản lý dự án .69

2.2.6.2 Quản lý thi công xây dựng công trình.73

2.2.7 Quản lý công tác giải ngân, thanh quyết toán.80

2.2.7.1 Giải ngân vốn .80

2.2.7.2 Công tác thanh toán, quyết toán.88

2.2.8 Công tác kiểm tra, đánh giá .91

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG

TRÌNH DÂN DỤNG BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở THỪA THIÊN HUẾ.93

3.1 MỤC TIÊU.93

3.1.1 Mục tiêu tổng quát .93

3.1.2 Mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể.93

3.1.2.1 Mục tiêu kinh tế .93

3.1.2.2 Mục tiêu xã hội .93

3.1.2.3 Mục tiêu về môi trường.95

3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG

TRÌNH DÂN DỤNG.95

3.2.1 Giải pháp về chủ trương đầu tư, công tác quy hoạch, kế hoạch phân bổvốn .96

3.2.2 Giải pháp về công tác thẩm định dự án; thiết kế, lập tổng dự toán; chất

lượng công tác tư vấn, khảo sát thiết kế và xây dựng dự án.99

3.2.3 Giải pháp trong khâu chọn thầu, ký hợp đồng kinh tế.102

3.2.4 Giải pháp về giải phóng mặt bằng xây dựng .104

3.2.5 Giải pháp về tiến độ thực hiện dự án, giám sát thi công và nghiệm thu

khối lượng hoàn thành .106

3.2.6 Tập trung đẩy nhanh công tác thanh quyết toán, tạm ứng, giải ngân khối

lượng xây dựng cơ bản .108

3.2.7 Hoàn thiện các văn bản pháp lý, cơ chế quản lý liên quan đến quản lý xây

dựng cơ bản.109

3.2.8 Giải pháp về tăng cường công tác thanh tra, kiểm toán .110

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .114

1. KẾT LUẬN.114

2 KIẾN NGHỊ .116

2.1 Đối với đơn vị thi công.116

2.2 Đối với Chủ đầu tư .116

2.3 Đối với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến đầu tư xây dựng cơbản: .117

2.4 Đối với cấp tỉnh .118

TÀI LIỆU THAM KHẢO.119

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY