Luận văn Quản lý công tác sinh viên nội trú tại trường đại học sư phạm Hà Nội - Cơ sở Hà Nam trong bối cảnh hiện nay

MỤC LỤC

Lời cảm ơn . i

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt.ii

Mục lục.iii

Danh mục bảng. vii

Danh mục biểu đồ . ix

MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Câu hỏi nghiên cứu . 2

3. Giả thuyết nghiên cứu . 3

4. Mục đích nghiên cứu. 3

5. Khách thể và đối tượng nghiên cứu . 3

6. Nhiệm vụ nghiên cứu. 3

7. Phạm vi nghiên cứu. 3

8. Phương pháp nghiên cứu. 4

9. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn đề tài . 5

10. Cấu trúc của luận văn. 5

CHƢƠNG 1. 6

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC. 6

SINH VIÊN NỘI TRÚ Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG. 6

1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu . 6

1.2. Một số khái niệm cơ bản. 9

1.2.1. Quản lý . 9

1.2.2. Quản lý giáo dục . 10

1.2.3. Quản lý nhà trường . 11

1.2.4. Sinh viên và sinh viên nội trú . 11

1.3. Vị trí, vai trò và cơ sở pháp lý của quản lý công tác sinh viên ở các

trường đại học, cao đẳng. 14iv

1.3.1. Vị trí, vai trò của quản lý công tác sinh viên trong các trường đại học,

cao đẳng. 14

1.3.2. Cơ sở pháp lý của quản lý công tác sinh viên trong trường đại học, cao

đẳng. 16

1.4. Nội dung quản lý công tác sinh viên nội trú trong các trường đại học,

cao đẳng. 17

1.4.1. Mục tiêu của công tác quản lý công tác sinh viên nội trú trong các

trường đại học, cao đẳng . 17

1.4.2. Nội dung quản lý công tác sinh viên nội trú. 18

1.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý công tác sinh viên nội trú ở

trường đại học, cao đẳng. 21

1.5.1. Môi trường xã hội . 21

1.5.2. Cơ chế, chính sách liên quan đến công tác quản lý sinh viên nội trú22

1.5.3. Nhận thức và năng lực, phẩm chất của lực lượng tham gia. 25

1.5.4. Điều kiện trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ . 26

Tiểu kết chương 1. 27

CHƢƠNG 2. 28

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC SINH VIÊN NỘI TRÚ . 28

TẠI TRƢỜNG ĐHSP HÀ NỘI - CƠ SỞ HÀ NAM . 28

2.1. Khái quát về Trường ĐHSP Hà Nội - cơ sở Hà Nam. 28

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển . 28

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ . 30

2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường . 30

2.1.4. Quy mô và chất lượng đào tạo . 32

2.1.5. Đội ngũ giảng viên, nhân viên và cơ sở vật chất của nhà trường. 35

2.2. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Quản KTX . 37

2.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý và các tổ trực thuộc. 37

2.2.2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự . 39

2.3. Thực trạng quản lý công tác sinh viên nội trú tại Trường ĐHSP Hà Nội

- cơ sở Hà Nam . 40

2.3.1. Giới thiệu về quá trình nghiên cứu thực trạng. 40v

2.3.2. Thực trạng sinh viên nội trú tại Trường ĐHSP Hà Nội - cơ sở Hà Nam. 41

2.3.3. Thực trạng quản lý công tác sinh viên nội trú tại Trường ĐHSP Hà

Nội - cơ sở Hà Nam . 51

2.4. Đánh giá thực trạng về quản lý công tác sinh viên nội trú của Trường

ĐHSP Hà Nội - cơ sở Hà Nam . 68

2.4.1. Những mặt mạnh và mặt hạn chế. 68

2.4.2. Nguyên nhân . 71

Tiểu kết chương 2. 73

CHƢƠNG 3. 74

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC SINH VIÊN NỘI TRÚ . 74

TẠI TRƢỜNG ĐHSP HÀ NỘI - CƠ SỞ HÀ NAM . 74

3.1. Những nguyên tắc đề xuất các biện pháp . 74

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn và tính khả thi . 74

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả. 74

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện. 74

3.2. Môṭ số biêṇ pháp quản lý công tác sinh viên n ội trú taị Trư ờng ĐHSP

Hà Nội - cơ sở Hà Nam. 75

3.2.1. Hoàn thiện t ổ chức nhân sự quản lý công tác sinh viên và các văn

bản của Nhà trường quy định về QL CTSVNT khi sáp nh ập thành Trường

ĐHSP Hà Nội - cơ sở Hà Nam . 75

3.2.2. Quản lý hoạt động tổ chức, tuyên truyền nhận thức cho cán bộ, nhân

viên quản lý KTX và SVNT về tầm quan trọng của QL CTSVNT trong điều

kiện mới. 78

3.2.3. Kế hoạch hóa công tác quản lý công tác sinh viên nội trú . 79

3.2.4. Đa dạng hóa các hoạt động giáo duc̣ chính tri ̣ , tư tưở ng , đaọ đứ c

nghề nghiêp̣ , lối sống cho sinh viên nội trú . 82

3.2.5. Đổi mới quản lý các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong khu Ký túc xá

. 85

3.2.6. Đa dạng hóa các nội dung, hình thức tổ chức hoạt động tự học và các

hoạt động văn nghệ - thể thao, giao lưu, sinh hoạt tập thể cho sinh viên nội trú 87vi

3.2.7. Tổ chức kiểm tra, đánh giá trên cơ sở các tiêu chí cụ thể để khen

thưởng, kỷ luật phù hợp . 88

3.2.8. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý công tác sinh

viên nội trú . 90

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp . 93

3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp. 94

3.4.1. Mục đích, nội dung, đối tượng khảo nghiệm. 94

3.4.2. Kết quả khảo nghiệm . 95

Tiểu kết chương 3. 99

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ. 100

1. Kết luận . 100

1.1. Về lý luận . 100

1.2. Về thực tiễn . 100

2. Một số khuyến nghị. 101

2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo. 101

2.2. Đối với Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu nhà trường. 102

2.3. Đối với các đơn vị trong nhà trường. 102

2.4. Đối với Ban Quản lý Ký túc xá.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY