Luận văn Quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

MỤC LỤC

Lời cảm ơn . i

Danh mục chữ viết tắt .ii

Mục lục.iii

Danh mục bảng.vii

Danh mục sơ đồ, biểu đồ.viii

MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ

NHIỆM LỚP Ở TRưỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ . 7

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề . 7

1.2. Một số khái niệm cơ bản. 10

1.2.1. Quản lý, Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường. 10

1.2.2. Công tác chủ nhiệm lớp và quản lý công tác chủ nhiệm lớp. 13

1.3. Lý luận về công tác chủ nhiệm lớp ở trường THCS. 14

1.3.1. Vị trí, nhiệm vụ của trường THCS. 14

1.3.2. Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của GVCNL ở trường THCS. 15

1.3.3. Mục tiêu công tác chủ nhiệm . 19

1.3.4. Nội dung của công tác CNL ở trường THCS . 21

1.4. Lý luận về quản lý công tác chủ nhiệm . 25

1.4.1. Vai trò của hiệu trưởng trong nhà trường THCS. 25

1.4.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng trường THCS . 26

1.4.3. Nội dung QL công tác CNL của hiệu trưởng trường THCS. 27

1.5. Các yếu tố tác động đến quản lý công tác chủ nhiệm lớp. 29

1.5.1. Các yếu tố khách quan . 29

1.5.2. Các yếu tố chủ quan . 30

Tiểu kết chương 1. 31iv

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

LỚP Ở TRưỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH

PHÚ THỌ. 32

2.1. Khái quát về GD huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ . 32

2.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ . 32

2.1.2. Tình hình phát triển GD của huyện Phù Ninh . 34

2.1.3. Tình hình giáo dục của các trường THCS trên địa bàn huyện Phù Ninh,

tỉnh Phú Thọ. 35

2.2. Tổ chức nghiên cứu khảo sát thực trạng . 38

2.2.1. Mục đích khảo sát: . 38

2.2.2. Quy mô khảo sát: . 38

2.2.3. Thời gian khảo sát: từ đầu tháng 8/2015 đến hết tháng 9/2016. 39

2.2.4. Nội dung khảo sát. 39

2.2.5. Phương pháp khảo sát . 39

2.2.6. Đối tượng hỏi ý kiến: chúng tôi hỏi ý kiến tại các trường THCS thuộc

địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. . 39

2.2.7. Nội dung tìm hiểu. 39

2.3. Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp ở trường THCS trên địa bàn huyện

Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. 39

2.3.1. Nhận thức về vai trò của GVCNL . 39

2.3.2. Phẩm chất và năng lực của đội ngũ GVCNL. 41

2.3.3.Thực trạng công tác CNL. 43

2.3.4. Sự phối hợp của giáo viên chủ nhiệm lớp với các lực lượng giáo dục. 44

2.3.5. Kết quả thực hiện công tác CNL. 49

2.4. Thực trạng quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường THCS trên địa bàn

huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. 51

2.4.1. Công tác quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp . 51

2.4.2. Quản lý các hoạt động của GVCNL . 61

2.4.3. Các điều kiện đảm bảo công tác giáo dục. 63v

2.5. Đánh giá thực trạng quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường THCS trên

địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ . 64

2.5.1. Thuận lợi . 64

2.5.2. Những hạn chế, tồn tại . 65

2.5.3. Nguyên nhân của những thuận lợi, hạn chế, tồn tại. 66

Tiểu kết chương 2. 68

CHưƠNG 3: ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ

NHIỆM LỚP Ở TRưỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ NINH,

TỈNH PHÚ THỌ . 69

3.1. Các nguyên tắc khi xây dựng các biện pháp. 69

3.1.1. Đảm bảo tính kế thừa . 69

3.1.2. Đảm bảo tính thực tiễn. 69

3.1.3. Đảm bảo tính đồng bộ. 69

3.2. Đề xuất các biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp. 69

3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm

lớp ở trường THCS cho cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên. 69

3.2.2. Biện pháp 2: Nâng cao hiệu quả quản lý đội ngũ GVCNL . 72

3.2.3. Biện pháp 3: QL việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của

GVCNL . 75

3.2.4. Biện pháp 4: Tăng cường kiểm tra, đánh giá công tác CNL của GV. 78

3.2.5. Biện pháp 5: Chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp giữa GVCNL với các

lực lượng GD trong và ngoài nhà trường. 81

3.2.6. Biện pháp 6: Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng – tạo động lực

động viên, khích lệ GVCNL . 83

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp . 86

3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp. 87

3.4.1 Mục đích khảo nghiệm. 87

3.4.2 Nội dung khảo nghiệm. 87

3.4.3 Phương pháp và cách thức tiến hành khảo nghiệm . 87vi

3.4.4 Địa bàn khảo nghiệm và khách thể khảo nghiệm . 88

3.4.5. Kết quả khảo nghiệm . 88

Tiểu kết chương 3. 90

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ. 91

1. Kết luận . 91

2. Khuyến nghị . 93

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 96

PHỤ LỤC. 98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY