Luận văn Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . iv

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .v

MỤC LỤC. vi

PHẦN 1: MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn .2

4. Phương pháp nghiên cứu.3

5. Nội dung và kết cấu của luận văn .5

PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .6

Chương 1: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XDCB

THUỘC NGUỒN VỐN NSNN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH.6

1.1 CHI ĐẦU TƯ XDCB VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA KIỂM SOÁT CHI

ĐẦU TƯ XDCB .6

1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của đầu tư XDCB.6

1.1.2 Đặc điểm của chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN .9

1.1.3 Vai trò chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN .11

1.1.4 Phạm vi chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN .12

1.1.5 Sự cần thiết của quản lý chi đầu tư XDCB từ nguồn NSNN qua KBNN.12

1.2 NGUYÊN TẮC CHI ĐẦU TƯ XDCB TỪ NGUỒN NSNN QUA KBNN.13

1.2.1 Đúng đối tượng .13

1.2.2 Thực hiện nghiêm chỉnh trình tự đầu tư XDCB, có đầy đủ các tài liệu thiết kế

và dự toán được duyệt .14

1.2.3 Đúng mục đích, đúng kế hoạch.14

Trường Đại học Kinh tế Huếvii

1.2.4 Theo khối lượng công việc thực tế hoàn thành và chỉ trong phạm vi giá trị dự

toán được duyệt.15

1.2.5 Giám đốc bằng đồng tiền. .16

1.3 NỘI DUNG QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XDCB TỪ NSNN QUA KHO BẠC

NHÀ NƯỚC.17

1.3.1 Điều kiện cấp phát vốn đầu tư XDCB. .17

1.3.2 Thanh toán và kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN .19

1.3.3 Tiếp nhận và quản lý hồ sơ, tài liệu làm căn cứ kiểm soát thanh toán. .21

1.3.4. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước .22

1.4 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KBNN TRONG QUẢN LÝ CHI VỐN ĐẦU

TƯ XDCB TỪ NSNN.23

1.4.1 Chức năng nhiệm vụ chung của KBNN ở Việt Nam.23

1.4.2. Vai trò của Kho bạc Nhà nước trong quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ

ngân sách nhà nước .24

1.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ

XDCB TỪ NGUỒN VỐN NSNN QUA KBNN.25

1.5.1 Nhóm nhân tố bên trong.25

1.5.2 Nhóm nhân tố bên ngoài .27

1.6. NHỮNG SAI SÓT THƯỜNG GẶP TRONG QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XDCB

TỪ NGUỒN VỐN NSNN QUA KBNN .28

1.6.1 Hồ sơ mở tài khoản chưa đúng theo quy định, không đúng đối tượng:.28

1.6.2 Tiếp nhận kế hoạch vốn và tình hình sử dụng nguồn vốn .28

1.6.3 Hồ sơ chưa đảm bảo tính pháp lý, lưu chưa đầy đủ so với quy định.29

1.6.4 Tạm ứng và thu hồi tạm ứng không đúng .29

1.6.5 Sai sót trong thanh toán khối lượng hoàn thành .29

1.7. KINH NGHIỆM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XDCB QUA

KBNN CẤP TỈNH CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG NƯỚC.30

1.7.1 Kinh nghiệm KBNN Quảng Ninh.30

1.7.2 Kinh nghiệm KBNN Tỉnh Hà Giang .31

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XDCB THUỘC NGUỒN

VỐN NSNN QUA KBNN THANH HÓA .33

2.1 TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI VÀ TỈNH THANH HÓA .33

2.1.1 Khái quát về tự nhiên và dân số tỉnh Thanh Hóa.33

2.1.2 Tình hình kinh tế - tài chính của tỉnh Thanh Hóa .34

2.2 BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NSNN TỈNH

THANH HÓA .35

2.2.1 Bộ máy quản lý vốn ĐTXDCB tại KBNN tỉnh Thanh Hóa .36

2.2.2 Các nguồn vốn đầu tư XDCB từ NSNN trên địa bàn tỉnhThanh Hóa .37

2.3 QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XDCB THUỘC NSNN QUA KBNN TỈNH THANH

HÓA .39

2.3.1 Tình hình thực hiện chi vốn đầu tư .39

2.3.2 Kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB của NSNN qua KBNN Thanh Hóa.43

2.4 ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XDCD CỦA NSNN QUA KBNN

THANH HÓA .45

2.4.1. Đối tượng khảo sát .45

2.4.2 Kết quả phân tích nhân tố.46

2.4.3 Những kết quả đạt được trong quản lý chi đầu tư XDCB .50

2.4.4 Một số hạn chế, vướng mắc. .53

2.4.5 Nguyên nhân của hạn chế .56

Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XDCB THUỘC

NGUỒN NSNN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC THANH HÓA.60

3.1 PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ CHI

ĐTXDCB TỪ NGUỒN NSNN QUA KBNN TỈNH THANH HÓA .60

3.1.1 Phương hướng .60

3.1.2 Mục tiêu .62

3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI ĐTXDCB TỪ NGUỒN

NSNN QUA KBNN TỈNH THANH HOÁ.63

3.2.1. Về cơ chế, chính sách.63

Trường Đại học Kinh tế Huếix

3.2.2 Về bộ máy quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB từ NSNN trên địa bàn tỉnh

Thanh Hóa.63

3.2.3 Quản lý thanh tóan vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại hệ

thống Kho bạc nhà nước Thanh Hóa .64

3.2.4 Tổ chức thực hiện.67

PHẦN 3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.69

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.75

PHỤ LỤC .77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY