Luận văn Quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Sóng Thần, tỉnh Bình Dương nhìn từ góc độ lợi ích kinh tế - Thực trạng và giải pháp

M C L C

TRANG BÌA

TRANG BÌA PHỤ

QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI

LÝ LỊCH CÁ NHÂN (bản photo)

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM N

TÓM TẮT LUẬN VĂN

BAÛNG CHÖÕ VIEÁT TAÉT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC S ĐỒ,HÌNH VẼ

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .1

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2

3. ĐỐI T NG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.3

4. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ ĐỀ TÀI .3

5. PH NG PHÁP NGHIÊN CỨU .4

6. KẾT CẤU LUẬN VĂN .5

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG NHÌN TỪ GÓC

ĐỘ LỢI CH KINH TẾ C A DOANH NGHIỆP .6

1.1. CÁC KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG.6

1.1.1. Khái niệm về quan hệ lao động .6

1.1.2. Các hình thức biểu hiện về QHLĐ ở Việt Nam .7

1.1.3. Các chủ thể cấu thành quan hệ lao động .9

1.2. VAI TRÒ CỦA QHLĐ ĐỐI VỚI DN .11

1.2.1. Tác động của QHLĐ đến doanh nghiệp.12

1.2.2. Tác động của QHLĐ đến NLĐ .13xi

1.2.3. Tác động của QHLĐ đến văn hóa DN .14

1.3. CÁC BIỂU HIỆN CỦA L I ÍCH KINH TẾ TRONG QHLĐ.15

1.3.1. Tiền lương:.15

1.3.2. Các loại phụ cấp, trợ cấp:.16

1.3.3. Tiền thưởng:.17

1.3.4. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.18

1.3.5. Hợp đồng lao động:.19

1.3.6. Thỏa ước lao động tập thể.19

1.4. CÁC MÔ HÌNH LÝ THUYẾT VỀ QHLĐ.21

1.4.1. Mô hình lý thuyết về QHLĐ của Kochan .21

1.4.2. Mô hình cổ điển của Dunlop .23

1.4.3. Mô hình tác động tương hỗ của Petit .23

1.4.4. Mô hình hệ thống về quan hệ lao động ở Việt Nam .26

1.5. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TAC Đ NG TRỰC TIẾP TỚI QUAN HỆ

LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM.27

1.5.1. MÔI TR ỜNG PHÁP LÝ .27

1.5.2. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ N ỚC VỀ LAO ĐỘNG.28

1.5.3. Vấn đề khác biệt văn hóa quốc gia trong các DN đầu tư nước ngoài .28

1.5.4. Nhận thức về pháp luật lao động và chính sách quản trị nhân sự của

người sử dụng lao động .28

1.5.1. Trình độ, tác phong và ý thức của người lao động.29

1.5.2. ai tr của tổ chức công đoàn.29

1.6. MÔ HINH NGHIÊN C U QUAN HÊ LAO Đ NG TAC Đ NG Đ N L I

ICH KINH TÊ CUA DOANH NGHIÊP.30

1.6.1. Mô hình nghi n cứu .30

1.6.2. hương pháp nghi n cứu.31

1.7. KINH NGHIỆM VỀ XÂY DỰNG QHLĐ.34

1.7.1. Kinh nghiệm của các nước .34

1.7.2. Kinh nghiệm của các khu công nghiệp tại VN.37xii

TÓM TẮT CHƢƠNG 1.39

CHƢƠNG 2: PH N T CH THỰC TRẠNG VỀ QHLĐ C A C C DOANH

NGHIỆP TRONG KCN SÓNG THẦN 1 .40

2.1. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH

NGHIỆP TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1, TỈNH BÌNH D NG..40

2.1.1. Giới thiệu hoạt động của khu công nghiệp Sóng thần 1 .40

2.1.2. Đặc trưng về quan hệ lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư

nước ngoài tại CN óng Thần 1.41

2.1.3. Phân tích thực trạng về QHLĐ tại các DN trong KCN Sóng thần 1 .43

2.1.3.1. Môi trường pháp lý liên quan đến quan hệ lao động .43

2.1.3.2. Công tác quản lý nhà nước về lao động .44

2.1.3.3. Vấn đề khác biệt văn hóa trong các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.45

2.1.3.4. Nhận thức về pháp luật LĐ và chính sách quản trị nhân sự của

NSDLĐ .46

2.1.3.5. Trình độ, tác phong và ý thức của người lao động .48

2.1.3.6. Vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở .49

2.1.4. Một số nguy n nh n d n đến QHLĐ chưa hài h a CN óng Thần 1.51

2.1.4.1. Về quản lý nhà nước: .51

2.1.4.2. Về chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động: .51

2.1.4.3. Về điều kiện lao động: .52

2.1.4.4. Về quan hệ lao động:.52

2.1.4.5. Tính hợp pháp của các cuộc TCLĐTT và ĐC: .53

2.1.5. h n t ch thực trạng lợi ích kinh tế của các b n trong QHLĐ trong CNSóng thần 1 .53

2.1.5.1. Thực trạng lợi ích kinh tế của các bên trong QHLĐ.53

2.1.5.2. Những hạn chế và nguyên nhân từ quan hệ lợi ích kinh tế.57xiii

2.2. PHÂN TICH CAC YÊU TÔ ANH H NG Đ N QHLĐ TAI KCN SONGTHÂN 1 .58

2.2.1. Đặc điểm của m u nghiên cứu .58

2.2.2. Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha .59

2.2.3. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA.63

2.2.4. Phân tích hồi quy .66

2.2.5. Kiểm định mức độ đánh giá của doanh nghiệp theo uất ứ doanh nghiệp

đối với các nh n tố ảnh hưởng đến QHLĐ .69

2.2.6. Kiểm định mức độ đánh giá của doanh nghiệp theo ngành nghề đối với

các nh n tố ảnh hưởng đến QHLĐ.71

TÓM TẮT CHƢƠNG 2.73

CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PH P ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LỢI ÍCH

KINH TẾ TRONG XÂY DỰNG QHLĐ TẠI CÁC DN TRONG KCN SÓNG

THẦN 1, BÌNH DƢƠNG.75

3.1. DỰ BÁO SỰ CHUYỂN BIẾN QHLĐ TRONG CÁC DN VÀ CÁC YẾU TỐ

TÁC ĐỘNG ĐẾN QHLĐ TRONG DN.75

3.2. CÁC GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ CHỦ YẾU GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ L I ÍCH

KINH TẾ TRONG XÂY DỰNG QHLĐ.77

3.2.1. Nhóm giải pháp về phía doanh nghiệp.78

3.2.1.1. Xây dựng văn hóa “dung h a” trong các DN đầu tư nước ngoài .79

3.2.1.2. Áp dụng các chính sách động viên NLĐ .80

3.2.1.3. Đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ và năng lực cho những

người làm công tác nhân sự .81

3.2.1.4. Xây dựng môi trường sống, làm việc theo pháp luật trong DN.82

3.2.1.5. Tăng cường đối thoại xã hội trong doanh nghiệp .84

3.2.2. Hàm ý một số đề xuất, kiến nghị đối với tổ chức công đoàn.84

3.2.2.1. Tìm kiếm mô hình hoạt động công đoàn thích hợp. .85

3.2.2.2.Tích cực tham gia nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động.85xiv

3.2.2.3. Củng cố quan hệ hợp tác với doanh nghiệp, làm cầu nối giữa người

sử dụng lao động và người lao động.86

3.3.2.4. Kiện toàn đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở .86

3.2.3. Hàm ý một số đề xuất, kiến nghị đối với Nhà nước.87

3.2.3.1. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lao động .87

3.2.3.2 Hoàn thiện các quy định pháp luật về quan hệ lao động tạo ra môi

trường pháp lý thông thoáng ph hợp với luật pháp quốc tế .88

3.2.3.3. Củng cố và thực hiện hiệu quả cơ chế ba bên ở Việt Nam.90

3.3. MÔT SÔ KIÊN NGHI V I TINH BINH D NG.91

TÓM TẮT CHƢƠNG 3.93

KẾT LUẬN

T I LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY