Luận văn Quá trình đấu tranh chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của mỹ ở Lào (1959 - 1968)

1. Lý do chọn đề tài Sau khi thế chân thực dân Pháp xâm lược Lào, từ năm 1959 trở đi, Mỹ bắt đầu tiến hành chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (CTĐB) đối với Lào. Đây là hình thức chiến tranh của chủ nghĩa thực dân kiểu mới, được tiến hành từ năm 1959 đến năm 1968. Cũng trong thời gian đó, cuộc đấu tranh chống chiến lược chiến tranh này của nhân dân Lào diễn ra hết sức mạnh mẽ, quyết liệt, trên các bình diện chính trị, ngoại giao, đấu tranh quân sự trong những năm 1959-1962 và tiếp theo được mở rộng thêm các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, thu phục phỉ, chống “Chiến tranh tâm lý”, địch vận trong những năm 1962-1968. Do đó, đây là vấn đề thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu Lào cũng như các học giả nước ngoài khác. Tuy nhiên, việc phân chia quá trình đấu tranh chống chiến lược CTĐB thành hai giai đoạn để thấy được sự phát triển, hay làm rõ những điểm chung, điểm khác biệt của nó so với giai đoạn sau đó, cũng như với cuộc đấu tranh chống chiến lược CTĐB và “Chiến tranh cục bộ” (CTCB) của nhân dân Việt Nam lại chưa được đặt ra một cách đúng mức. Hơn nữa, việc chỉ ra những thành tựu cũng như những hạn chế; những tác động của quá trình đấu tranh chống chiến lược CTĐB tới giai đoạn đấu tranh sau đó của nhân dân Lào và tới cách mạng Việt Nam gần như chưa được nghiên cứu một cách thỏa đáng. Đồng thời, từ cuộc đấu tranh này có thể rút ra những bài học kinh nghiệm gì trong giai đoạn cách mạng hiện nay cho nhân dân Lào và có thể tham khảo cho nhân dân Việt Nam cũng chưa được các học giả Lào và nước ngoài quan tâm đúng mực. Đây là những vấn đề mang tính cấp thiết, cần phải đi sâu nghiên cứu để làm rõ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC