Luận văn Phát triển trường trung học cơ sở Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn quốc gia

MỤC LỤC

Lời cảm ơn. i

Danh mục chữ viết tắt .ii

Mục lục.iii

Danh mục bảng. vi

Danh mục biểu đồ .vii

MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN TRưỜNG

THCS ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA . 5

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề . 5

1.1.1. Ngoài nước. . 5

1.1.2. Trong nước. 5

1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài. 7

1.2.1. Quản lý. . 7

1.2.2. Quản lý giáo dục . 9

1.2.3. Quản lý nhà trường. 10

1.2.4. Chuẩn. 11

1.2.5. Tiêu chuẩn. . 13

1.2.6. Tiêu chuẩn hóa: . 13

1.2.7. Chuẩn hóa trong giáo dục. . 14

1.2.8. Trường chuẩn quốc gia. 16

1.3. Các tiêu chuẩn của trường THCS đạt chuẩn quốc gia. . 17

1.3.1. Giáo dục trung học cơ sở trong hệ thống giáo dục quốc dân. 17

1.3.2. Những tiêu chuẩn của trường THCS đạt chuẩn quốc gia. . 19

1.4. Phát triển trường THCS đạt chuẩn quốc gia . 22

1.4.1. Lập kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia . 23

1.4.2. Tổ chức thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. 23

1.4.3. Chỉ đạo thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia . 24

1.4.4. Kiểm tra quá trình thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia . 25

1.5. Vai trò của lãnh đạo các cấp trong việc huy động nguồn lực xây dựng

trường THCS đạt chuẩn quốc gia. 25iv

1.5.1. Vai trò của phòng GD&ĐT. 25

1.5.2. Vai trò của hiệu trưởng . 27

1.6. Các yếu tố ảnh hưởng tới xây dựng phát trường Trung học cơ sở đạt chuẩn

quốc gia. . 28

1.6.1. Yếu tố bên trong. 28

1.6.2. Yếu tố bên ngoài. . 30

Tiểu kết chương 1. 32

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TRưỜNG THCS XUÂN

SƠN, HUYỆN TÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ. 33

2.1. Đặc điểm KT-XH huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ . 33

2.1.1. Vị trí địa lý, dân số, lao động huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. . 33

2.1.2. Tình hình phát triển KT-XH huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. . 34

2.2. Trường THCS Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. 36

2.2.1. Quy mô trường, lớp, học sinh từ năm học 2012 - 2013 đến 2016 - 2017. 36

2.2.2. Cơ sở vật chất - thiết bị dạy học. 36

2.2.3. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. 37

2.2.4. Chất lượng giáo dục học sinh. 38

2.2.5. Đánh giá chung về giáo dục. 38

2.3. Thực trạng trường THCS Xuân Sơn theo chuẩn quốc gia. 39

2.3.1. Tiêu chuẩn 1 - Tổ chức và quản lý nhà trường. . 39

2.3.2. Tiêu chuẩn 2 - Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. 42

2.3.3. Tiêu chuẩn 3 - Chất lượng giáo dục . 44

2.3.4. Tiêu chuẩn 4 – Cơ sở vật chất và thiết bị. 47

2.3.5. Tiêu chuẩn 5 - Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. 49

2.4. Đánh giá việc phát triển trường THCS Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú

Thọ đạt chuẩn quốc gia. . 49

2.4.1 Những ưu, nhược điểm. 49

2.4.2. Nguyên nhân . 50

2.4.3. Những bài học kinh nghiệm. 52

Tiểu kết chương 2. 54v

CHưƠNG 3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN TRưỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

XUÂN SƠN, HUYỆN TÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ ĐẠT CHUẨN QUỐC

GIA . 55

3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp. 55

3.1.1. Nguyên tắc tính hệ thống, đồng bộ . 55

3.1.2. Đảm bảo tính pháp chế. 55

3.1.3. Đảm bảo tính thực tiễn . 55

3.1.4. Đảm bảo tính khả thi . 56

3.1.5. Đảm bảo tính hiệu quả . 56

3.2. Các biện pháp phát triển trường Trung học cơ sở Xuân Sơn, huyện Tân Sơn,

tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn quốc gia. 56

3.2.1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về tầm

quan trọng của việc xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia . 56

3.2.2. Lập kế hoạch xây dựng phát triển trường THCS đạt chuẩn quốc gia trong

kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường . 62

3.2.3. Tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý cho

CBQL-GV. . 65

3.2.4. Tổ chức thực hiện các biện pháp đảm chất lượng giáo dục toàn diện. 70

3.2.5. Đổi mới việc quản lý CSVC-TBDH. . 73

3.2.6. Tổ chức các hoạt động phát huy mối quan hệ giữa gia đình nhà trường và

xã hội. . 77

3.2.7. Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn của nhà trường qua từng

giai đoạn. . 81

3.3. Mối quan hệ của các biện pháp. 84

3.4. Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp. . 85

Tiểu kết chương 3. 90

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾ N NGHỊ . 91

1. Kết luận . 91

2. Khuyến nghị . 92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY