Luận văn Phát triển trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia tại huyện Tam Nông, Phú Thọ

MỤC LỤC

Lời cảm ơn . i

Danh mục chữ viết tắt . ii

Danh mục các bảng . vi

Danh mục biểu đồ .viii

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TRưỜNG TIỂU HỌC

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA . 6

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề. 6

1.1.1. Trên thế giới . 6

1.1.2. Ở Việt Nam. 6

1.2. Các khái niệm cơ bản. 8

1.2.1. Khái niệm Quản lý giáo dục. 8

1.2.2. Khái niệm Quản lý nhà trường. 9

1.2.3. Khái niệm Chuẩn . 10

1.2.4. Trường đạt chuẩn quốc gia. 11

1.3. Các tiêu chuẩn xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia . 11

1.3.1. Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 12

1.3.2. Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 19

1.3.3. Vai trò của Phòng GD&ĐT trong quản lý trường tiểu học đạt

chuẩn quốc gia. 22

1.4. Trách nhiệm của các cấp và Hiệu trưởng nhà trường trong quản

lý, phát triển trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia . 28

1.4.1. Trách nhiệm của UBND huyện. 28

1.4.2. Trách nhiệm của Phòng GD&ĐT. 28

1.4.3. Trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường. 29

1.5. Vai trò của các tổ chức trong nhà trường về phát triển trường

tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 34

1.5.1. Chi bộ . 34

1.5.2. Công đoàn. 34iv

1.5.3. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh . 34

1.5.4. Tổ chuyên môn. 35

1.5.5. Tổ văn phòng. 36

Tiểu kết chương 1. 37

Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ CÁC TIÊU

CHUẨN TRưỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TẠI

HUYỆN TAM NÔNG, PHÚ THỌ. 38

2.1. Vài nét chung về GD&ĐT huyện Tam Nông, Phú Thọ. 38

2.1.1. Điều kiện tự nhiên và giáo dục huyện Tam Nông. 38

2.1.2. Chỉ đạo quản lý các cấp về xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn

quốc gia. 40

2.2. Mô tả quá trình khảo sát thực trạng . 43

2.3. Thực trạng thực hiện các tiêu chuẩn trường tiểu học đạt chuẩn

quốc gia tại huyện Tam Nông, Phú Thọ . 45

2.3.1. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường. 45

2.3.2. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. 50

2.3.3. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. 54

2.3.4. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội . 57

2.3.5. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục . 58

2.4. Thực trạng quản lý các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia tại

huyện Tam Nông, Phú Thọ . 63

2.4.1. Thực trạng công tác tuyên truyền phát triển trường tiểu học đạt

chuẩn quốc gia. 63

2.4.2. Thực trạng huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất. 64

2.4.3. Thực trạng đội ngũ giáo viên các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 65

2.4.4. Thực trạng mối quan hệ giáo dục giữa nhà trường, gia đình vàxã hội . 67

2.4.5. Thực trạng vai trò của Hiệu trưởng và tổ chức, cá nhân trongnhà trường. 68

2.4.6. Thực trạng chất lượng giáo dục các trường tiểu học đạt chuẩnquốc gia. 69v

2.4.7. Đánh giá chung về ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân thực trạng

các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia tại huyện Tam Nông, Phú Thọ . 74

Tiểu kết chương 2. 78

Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRưỜNG TIỂU HỌC ĐẠT

CHUẨN QUỐC GIA TẠI HUYỆN TAM NÔNG, PHÚ THỌ. 79

3.1. Các nguyên tắc đề xuất phát triển trường tiểu học đạt chuẩn

quốc gia . 79

3.1.1. Đảm bảo tính pháp chế. 79

3.1.2. Nguyên tắc tính hệ thống, đồng bộ . 79

3.1.3. Đảm bảo tính thực tiễn . 79

3.1.4. Đảm bảo tính khả thi . 79

3.1.5. Đảm bảo tính hiệu quả. 80

3.2. Các giải pháp phát triển trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia . 80

3.2.1. Tăng cường sự lãnh đạo các cấp và làm tốt công tác tuyên

truyền phát triển trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 80

3.2.2. Huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường. 82

3.2.3. Bồi dưỡng đội ngũ CBQL, giáo viên đạt tiêu chuẩn theo qui

định của trường chuẩn quốc gia mức độ 2 . 84

3.2.4. Xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. 87

3.2.5. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, phát

triển các tiêu chuẩn trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 92

3.2.6. Phát huy vai trò của Hiệu trưởng và tự giám sát của tổ chức, cá

nhân trong nhà trường . 95

3.3. Mối quan hệ của các giải pháp. 98

3.4. Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các giải pháp . 98

Tiểu kết chương 3 . 102

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ. 103

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 106

PHỤ LỤC. 109

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY