Luận văn Phát triển tín dụng nông nghiệp và nông thôn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .

DANH MỤC BẢNG BIỂU .

DANH MỤC BIỂU ĐỒ SỐ.

PHẦN MỞ ĐẦU.1

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN

VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NN&NT.5

1.1 Tổng quan tài liệu.5

1.2. Một số vấn đề lý luận cơ bản về NN&NT trong phát triển kinh tế - xã hội .11

1.2.1. Khái niệm và đặc điểm khu vực NN&NT.11

1.3. Cơ sở lý luận về hoạt động phát triển tín dụng NN&NTError! Bookmark not

defined.

1.3.1. Khái niệm và đặc điểm tín dụng phát triển NN&NTError! Bookmark not

defined.

1.3.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển NN&NT .

1.3.3. Các tiêu chí đánh giá phát triển tín dụng phát triển NN&NT.

1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng phát triển NN&NT

1.4. Kinh nghiệm của một số nƣớc trong việc phát triển tín dụng NN&NT .

1.4.1 Kinh nghiệm trong nước .

1.4.2. Kinh nghiệm quốc tế .

1.4.3. Bài học rút ra từ kinh nghiệm của Việt Nam và các nước trên thế giới

.

CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY