Luận văn Phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin cho học sinh trong dạy học lịch sử lớp 10 ở trường trung học phổ thông

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN. i

DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT . ii

DANH MỤC CÁC BẢNG . iii

DANH MỤC CÁC HÌNH . iv

MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do chọn đề tài . 1

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 8

4. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu. 9

5. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu . 9

6. Giả thuyết khoa học . 10

7. Đóng góp của đề tài. 10

8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. 10

9. Cấu trúc của luận văn. 10

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG

TIN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 10 Ở

TRưỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. 11

1.1. Cơ sở lý luận . 11

1.1.1. Các khái niệm cơ bản. 11

1.1.2. Vị trí, ý nghĩa của việc phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin

cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học lịch sử . 19

1.1.3. Những yêu cầu và định hướng phát triển năng lực sử dụng công nghệ

thông tin trong dạy học lịch sử. 21

1.2. Cơ sở thực tiễn. 25

1.2.1. Thực trạng phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin cho học

sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông hiện nay . 25vi

Tiểu kết chương 1. 41

CHưƠNG 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO HỌC SINH TRONG

DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 10 Ở TRưỜNG TRUNG HỌC PHỔ

THÔNG. THỬ NGHIỆM Sư PHẠM. 42

2.1. Vị trí, mục tiêu, nội dung cơ bản của phần lịch sử thế giới cổ đại và

trung đại lớp 10 . 42

2.1.1. Vị trí . 42

2.1.2. Mục tiêu. 43

2.1.3. Nội dung cơ bản của phần lịch sử thế giới cổ đại và trung đại. 46

2.2. Lựa chọn phương tiện công nghệ cần và có thể sử dụng trong học

phần lịch sử thế giới cổ đại và trung đại lớp 10 để phát triển năng lực sử

dụng công nghệ thông tin cho học sinh phổ thông. 50

2.3. Tổ chức dạy học dự án phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông

tin cho học sinh trong dạy học lịch sử thế giới cổ đại và trung đại ở

trường trung học phổ thông. 57

2.3.1. Phát triển năng lực trình bày thông tin qua sử dụng công cụ trình chiếu

Prezi. 61

2.3.2. Xây dựng phim tư liệu qua sử dụng phần mềm Proshow Produce.67

2.3.3. Thể hiện ý tưởng sáng tạo bằng IMindMap.70

2.4. Thử nghiệm sư phạm. . 75

2.4.1. Mục đích thử nghiệm . 75

2.4.2. Đối tượng và địa bàn thử nghiệm. 76

2.4.3. Nội dung và phương pháp thử nghiệm . 76

2.4.4. Kết quả thử nghiệm. 76

Tiểu kết chương 2. 81

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ. 82

PHỤ LỤC. 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY