Luận văn Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện phú lương trong tiến trình hội nhập kinh tế

MỤC LỤCMở đầu .1. Tính cấp thiết của đề tài . . 12. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài . . 33. Đối tượng nghiên cứu . . 34. Phạm vi nghiên cứu . . 35. Bố cục của luận văn . . 4Chương I .Cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu . . 51.1. Cơ sở khoa học . . 51.1.1. Cơ sở lý luận . . 51.1.1.1. Khái niệm hộ . . 51.1.1.2. Hộ nông dân . . 61.1.1.3. Kinh tế hộ nông dân . . 81.1.1.4. Phân loại hộ nông dân . . 111.1.1.5. Những nhân tố ảnh hưởng trong quá trình phát triển kinh tế hộ nôngdân . . 131.1.1.6. Quan điểm về phát triển kinh tế hộ nông dân . . 171.1.1.7. Hội nhập kinh tế quốc tế . . 211.1.1.8. Quan điểm về hội nhập kinh tế quốc tế . . 221.1.2. Cơ sở thực tiễn . . 281.1.2.1. Tình hình phát triển kinh tế hộ nông dân ở các nước trên thế giớivà những bài học kinh nghiệm . . 281.1.2.2. Tình hình và kết quả phát triển kinh tế hộ nông dân ở nước ta . . 32 1.1.2.3 Kinh nghiệm phát triển kinh tế của Trung Quốc thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế . . 391.1.2.4 Nông nghiệp Việt Nam với hội nhập kinh tế quốc tế . . 431.2. Phương pháp nghiên cứu . 501.2.1. Quan điểm nghiên cứu chung . 501.2.2. Vận dụng các phương pháp nghiên cứu kinh tế . . 501.2.2.1. Chọn điểm nghiên cứu . . 501.2.2.2. Thu thập số liệu . . 511.2.2.3. Xử lý số liệu . . 521.2.2.4. Phương pháp phân tích . . 531.2.2.5. Các chỉ tiêu phản ánh trình độ và hiệu quả sản xuất của kinh tế hộnông dân . . 53Chương II .Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Phú Lương-tỉnh TháiNguyên . . 552.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu . . 552.1.1. Vài nét cơ bản về huyện Phú Lương-tỉnh Thái Nguyên . . 552.1.1.1. Vị trí địa lý . . 552.1.1.2. Địa hình . . 552.1.1.3. Khí hậu . . 562.1.1.4. Thủy văn . . 562.1.1.5. Các nguồn tài nguyên . . 562.1.1.6. Tình hình quản lý và sử dụng đất . . 582.1.1.7. Tình hình dân số và lao động . . 592.1.1.8. Tình hình về cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục . . 612.1.1.9. Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn . . 642.1.2. Những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa xã hội ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ nông dân ở vùng nghiên cứu . . 692.2. Thực trạng tình hình phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện PhúLương . . 712.2.1. Tình hình chung kinh tế hộ nông dân huyện Phú Lương từ năm2005-2007 . . 712.2.2. Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân ở các xã điều tra . . 762.2.2.1 Tình hình về chủ hộ nông dân . . 762.2.2.2 Các yếu tố sản xuất của hộ nông dân . 772.2.2.3 Kết quả sản xuất của hộ nông dân . . 842.2.2.4 Phân tích ảnh hưởng của các nguồn lực đến kết quả sản xuất của hộ nông dân . . 962.2.2.5 Đánh giá chung và những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế hộnông dân của huyện Phú Lương . . 106Chương III .Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộnông dân của huyện Phú Lương-tỉnh Thái Nguyên trong tiến trình hộinhập kinh tế quốc tế . . 1113.1. Phương hướng và mục tiêu . . 1113.1.1. Phương hướng phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Phú Lương-tỉnh Thái Nguyên đến năm 2015 . . 1113.1.2. Mục tiêu phát triển kinh tế huyện Phú Lương đến năm 2015 . . 1123.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân ở địabàn huyện Phú Lương . . 1163.2.1. Nhóm giải pháp về đất đai . . 1173.2.2. Nhóm giải pháp về vốn . . 1203.2.3. Nhóm giải pháp về phát triển nguồn nhân lực . . 1213.2.4. Nhóm giải pháp về khoa học kỹ thuật . . 1243.2.5. Nhóm giải pháp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn . . 1273.2.6. Nhóm giải pháp về chính sách . . 1283.2.7. Giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân toàn diện và bền vững . 131Kết luận . . 133Tài liệu tham khảo . . 135

MỤC LỤC

Mở đầu .

1. Tính cấp thiết của đề tài . . 1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài . . 3

3. Đối tượng nghiên cứu . . 3

4. Phạm vi nghiên cứu . . 3

5. Bố cục của luận văn . . 4

Chương I .

Cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu . . 5

1.1. Cơ sở khoa học . . 5

1.1.1. Cơ sở lý luận . . 5

1.1.1.1. Khái niệm hộ . . 5

1.1.1.2. Hộ nông dân . . 6

1.1.1.3. Kinh tế hộ nông dân . . 8

1.1.1.4. Phân loại hộ nông dân . . 11

1.1.1.5. Những nhân tố ảnh hưởng trong quá trình phát triển kinh tế hộ nông

dân . . 13

1.1.1.6. Quan điểm về phát triển kinh tế hộ nông dân . . 17

1.1.1.7. Hội nhập kinh tế quốc tế . . 21

1.1.1.8. Quan điểm về hội nhập kinh tế quốc tế . . 22

1.1.2. Cơ sở thực tiễn . . 28

1.1.2.1. Tình hình phát triển kinh tế hộ nông dân ở các nước trên thế giới

và những bài học kinh nghiệm . . 28

1.1.2.2. Tình hình và kết quả phát triển kinh tế hộ nông dân ở nước ta . . 32

1.1.2.3 Kinh nghiệm phát triển kinh tế của Trung Quốc thời kỳ hội nhập kinh

tế quốc tế . . 39

1.1.2.4 Nông nghiệp Việt Nam với hội nhập kinh tế quốc tế . . 43

1.2. Phương pháp nghiên cứu . 50

1.2.1. Quan điểm nghiên cứu chung . 50

1.2.2. Vận dụng các phương pháp nghiên cứu kinh tế . . 50

1.2.2.1. Chọn điểm nghiên cứu . . 50

1.2.2.2. Thu thập số liệu . . 51

1.2.2.3. Xử lý số liệu . . 52

1.2.2.4. Phương pháp phân tích . . 53

1.2.2.5. Các chỉ tiêu phản ánh trình độ và hiệu quả sản xuất của kinh tế hộ

nông dân . . 53

Chương II .

Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Phú Lương-tỉnh Thái

Nguyên . . 55

2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu . . 55

2.1.1. Vài nét cơ bản về huyện Phú Lương-tỉnh Thái Nguyên . . 55

2.1.1.1. Vị trí địa lý . . 55

2.1.1.2. Địa hình . . 55

2.1.1.3. Khí hậu . . 56

2.1.1.4. Thủy văn . . 56

2.1.1.5. Các nguồn tài nguyên . . 56

2.1.1.6. Tình hình quản lý và sử dụng đất . . 58

2.1.1.7. Tình hình dân số và lao động . . 59

2.1.1.8. Tình hình về cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục . . 61

2.1.1.9. Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn . . 64

2.1.2. Những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên, kinh tế,

văn hóa xã hội ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ nông dân ở vùng

nghiên cứu . . 69

2.2. Thực trạng tình hình phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Phú

Lương . . 71

2.2.1. Tình hình chung kinh tế hộ nông dân huyện Phú Lương từ năm

2005-2007 . . 71

2.2.2. Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân ở các xã điều tra . . 76

2.2.2.1 Tình hình về chủ hộ nông dân . . 76

2.2.2.2 Các yếu tố sản xuất của hộ nông dân . 77

2.2.2.3 Kết quả sản xuất của hộ nông dân . . 84

2.2.2.4 Phân tích ảnh hưởng của các nguồn lực đến kết quả sản xuất của

hộ nông dân . . 96

2.2.2.5 Đánh giá chung và những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế hộ

nông dân của huyện Phú Lương . . 106

Chương III .

Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ

nông dân của huyện Phú Lương-tỉnh Thái Nguyên trong tiến trình hội

nhập kinh tế quốc tế . . 111

3.1. Phương hướng và mục tiêu . . 111

3.1.1. Phương hướng phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Phú Lương-tỉnh

Thái Nguyên đến năm 2015 . . 111

3.1.2. Mục tiêu phát triển kinh tế huyện Phú Lương đến năm 2015 . . 112

3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân ở địa

bàn huyện Phú Lương . . 116

3.2.1. Nhóm giải pháp về đất đai . . 117

3.2.2. Nhóm giải pháp về vốn . . 120

3.2.3. Nhóm giải pháp về phát triển nguồn nhân lực . . 121

3.2.4. Nhóm giải pháp về khoa học kỹ thuật . . 124

3.2.5. Nhóm giải pháp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn . . 127

3.2.6. Nhóm giải pháp về chính sách . . 128

3.2.7. Giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân toàn diện và bền vững . 131

Kết luận . . 133

Tài liệu tham khảo . . 135

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY