Luận văn Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng sài gòn công thương chi nhánh hà nội

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I : LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 21.1. Các hoạt động cơ bản của NHTM 21.1.1. Khái niệm NHTM 21.1.2. Các hoạt động cơ bản của NHTM. 21.1.2.1. Huy động vốn 21.1.2.2. Hoạt động Tín dụng. 41.1.2.3. Hoạt động Thanh toán quốc tế. 61.1.2.4. Các hoạt động khác: 71.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTM 81.2.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng: 81.2.2. Đặc điểm cho vay tiêu dùng 91.2.3. Các loại hình cho vay tiêu dùng: 111.2.3.1.Phân loại theo cách thức hoàn trả: 111.2.3.2. Phân loại theo hình thức vay: 121.2.3.3. Phân loại cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo tiền vay 131.2.3.4. Phân loại cho vay tiêu dùng căn cứ vào một số tiêu chí khác 141.2.4 Lãi suất cho vay tiêu dùng 151.2.5 Quy trình nghiệp vụ của cho vay tiêu dùng 151.2.6. Vai trò của cho vay tiêu dùng. 171.3. Các vấn đề cơ bản về phát triển cho vay tiêu dùng tại NHTM 181.3.1. Khái niệm về phát triển cho vay 181.3.2. Một số chỉ tiêu phản ánh sự phát triển cho vay tiêu dùng của NHTM 191.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới cho vay tiêu dùng: 191.4.1. Các nhân tố chủ quan thuộc về ngân hàng. 191.4.1.1. Năng lực tài chính của NH 191.4.1.2. Chính sách tín dụng của NH 201.4.1.3. Trình độ cán bộ tín dụng. 201.4.1.4. Hoạt động Marketing của NH. 201.4.1.5. Mạng lưới của NH. 211.4.2. Các nhân tố khách quan. 211.4.2.1 Các nhân tố thuộc về khách hàng 211.4.2.2 Các nhân tố vĩ mô: 22CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH HÀ NỘI 232.1. Khái quát về sự hình thành và phát triển của SaiGonbank và SaiGonbank chi nhánh Hà Nội. 232.1.1 Khái quát chung về SaiGonbank và SaiGonbank chi nhánh Hà Nội 232.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của SaiGonbank. 232.1.1.2 Lịch sử hình thành và cơ cẩu tổ chức của SaiGonbank chi nhánh Hà Nội 232.1.2. Tình hình hoạt động của chi nhánh trong những năm qua. 262.1.2.1 Tình hình huy động vốn 262.1.2.2 Tình hình sử dụng vốn 292.1.2.3 Hoạt động cho vay 312.1.2.4 Hoạt động thanh toán quốc tế 322.1.2.5 Hoạt động khác 332.1.2.6. Kết quả hoạt động kinh doanh 352.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Sài Gòn Công thương chi nhánh Hà Nội. 362.2.1. Các văn bản pháp quy điều chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh 362.2.2. Nguyên tắc, điều kiện, đối tượng,hồ sơ vay vốn: 372.2.3 Các quy trình sử dụng tại ngân hàng sài gòn công thương chi nhánh hà nội. 382.2.4. Kết quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Sài Gòn Công Thương Chi nhánh Hà Nội: 412.3. Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh: 452.3.1. Những thành tựu đạt được 452.3.2. Những mặt còn hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó 462.3.2.1. Hạn chế 462.3.2.2. Nguyên nhân 48CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH HÀ NỘI 513.1 Định hướng hoạt động của Ngân hàng Sài Gòn công thương chi nhánh Hà Nội. 513.1.1 Định hướng chung. 513.2.Mục tiêu mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Sài Gòn Công Thương chi nhánh Hà Nội: 523.3. Các giải pháp cơ bản phát triển hoạt động CVTD tại ngân hàng Sài Gòn công thương chi nhánh Hà Nội: 523.3.1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 523.3.2. Mở rộng mạng lưới chi nhánh 533.3.3. Tìm kiếm ,phát triển thêm sản phẩm cho vay tiêu dùng: 543.3.4. Hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng 543.3.5 Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn hợp lý. 553.3.6 Đẩy mạnh hoạt động Marketing của ngân hàng. 553.3.7 Hoàn thiện chính sách khách hàng. 563.4. Một số kiến nghị 573.4.1 Kiến nghị đối với các cơ quan quản lí vĩ mô của nhà nước nhà nước: 573.4.2.Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước: 583.4.3.Kiến nghị đối với ngân hàng Sài Gòn Công thương chi nhánh hà nội: 58KẾT LUẬN 60DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I : LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 2

1.1. Các hoạt động cơ bản của NHTM 2

1.1.1. Khái niệm NHTM 2

1.1.2. Các hoạt động cơ bản của NHTM. 2

1.1.2.1. Huy động vốn 2

1.1.2.2. Hoạt động Tín dụng. 4

1.1.2.3. Hoạt động Thanh toán quốc tế. 6

1.1.2.4. Các hoạt động khác: 7

1.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTM 8

1.2.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng: 8

1.2.2. Đặc điểm cho vay tiêu dùng 9

1.2.3. Các loại hình cho vay tiêu dùng: 11

1.2.3.1.Phân loại theo cách thức hoàn trả: 11

1.2.3.2. Phân loại theo hình thức vay: 12

1.2.3.3. Phân loại cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo tiền vay 13

1.2.3.4. Phân loại cho vay tiêu dùng căn cứ vào một số tiêu chí khác 14

1.2.4 Lãi suất cho vay tiêu dùng 15

1.2.5 Quy trình nghiệp vụ của cho vay tiêu dùng 15

1.2.6. Vai trò của cho vay tiêu dùng. 17

1.3. Các vấn đề cơ bản về phát triển cho vay tiêu dùng tại NHTM 18

1.3.1. Khái niệm về phát triển cho vay 18

1.3.2. Một số chỉ tiêu phản ánh sự phát triển cho vay tiêu dùng của NHTM 19

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới cho vay tiêu dùng: 19

1.4.1. Các nhân tố chủ quan thuộc về ngân hàng. 19

1.4.1.1. Năng lực tài chính của NH 19

1.4.1.2. Chính sách tín dụng của NH 20

1.4.1.3. Trình độ cán bộ tín dụng. 20

1.4.1.4. Hoạt động Marketing của NH. 20

1.4.1.5. Mạng lưới của NH. 21

1.4.2. Các nhân tố khách quan. 21

1.4.2.1 Các nhân tố thuộc về khách hàng 21

1.4.2.2 Các nhân tố vĩ mô: 22

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH HÀ NỘI 23

2.1. Khái quát về sự hình thành và phát triển của SaiGonbank và SaiGonbank chi nhánh Hà Nội. 23

2.1.1 Khái quát chung về SaiGonbank và SaiGonbank chi nhánh Hà Nội 23

2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của SaiGonbank. 23

2.1.1.2 Lịch sử hình thành và cơ cẩu tổ chức của SaiGonbank chi nhánh Hà Nội 23

2.1.2. Tình hình hoạt động của chi nhánh trong những năm qua. 26

2.1.2.1 Tình hình huy động vốn 26

2.1.2.2 Tình hình sử dụng vốn 29

2.1.2.3 Hoạt động cho vay 31

2.1.2.4 Hoạt động thanh toán quốc tế 32

2.1.2.5 Hoạt động khác 33

2.1.2.6. Kết quả hoạt động kinh doanh 35

2.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Sài Gòn Công thương chi nhánh Hà Nội. 36

2.2.1. Các văn bản pháp quy điều chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh 36

2.2.2. Nguyên tắc, điều kiện, đối tượng,hồ sơ vay vốn: 37

2.2.3 Các quy trình sử dụng tại ngân hàng sài gòn công thương chi nhánh hà nội. 38

2.2.4. Kết quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Sài Gòn Công Thương Chi nhánh Hà Nội: 41

2.3. Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh: 45

2.3.1. Những thành tựu đạt được 45

2.3.2. Những mặt còn hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó 46

2.3.2.1. Hạn chế 46

2.3.2.2. Nguyên nhân 48

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH HÀ NỘI 51

3.1 Định hướng hoạt động của Ngân hàng Sài Gòn công thương chi nhánh Hà Nội. 51

3.1.1 Định hướng chung. 51

3.2.Mục tiêu mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Sài Gòn Công Thương chi nhánh Hà Nội: 52

3.3. Các giải pháp cơ bản phát triển hoạt động CVTD tại ngân hàng Sài Gòn công thương chi nhánh Hà Nội: 52

3.3.1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 52

3.3.2. Mở rộng mạng lưới chi nhánh 53

3.3.3. Tìm kiếm ,phát triển thêm sản phẩm cho vay tiêu dùng: 54

3.3.4. Hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng 54

3.3.5 Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn hợp lý. 55

3.3.6 Đẩy mạnh hoạt động Marketing của ngân hàng. 55

3.3.7 Hoàn thiện chính sách khách hàng. 56

3.4. Một số kiến nghị 57

3.4.1 Kiến nghị đối với các cơ quan quản lí vĩ mô của nhà nước nhà nước: 57

3.4.2.Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước: 58

3.4.3.Kiến nghị đối với ngân hàng Sài Gòn Công thương chi nhánh hà nội: 58

KẾT LUẬN 60

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY