Luận văn Phát triển du lịch văn hóa sinh thái tại vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

MỤC LỤC Lời cam đoan iLời cảm ơn iiTóm lược luận văn iiiDanh mục các chữ viết tắt và kí hiệu ivDanh mục các bảng viMục lục viiPHẦN MỞ ĐẦU 11. Tính cấp thiết của đề tài 12. Các công trình đã nghiên cứu liên quan đến đề tài 33. Mục tiêu nghiên cứu 34. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 45. Phương pháp nghiên cứu 46. Kết cấu của Luận văn 5CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 61.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA SINH THÁI 61.1.1. Các khái niệm về du lịch 61.1.2. Phát triển và điều kiện để phát triển du lịch 71.1.3. Ý nghĩa của việc phát triển du lịch 91.1.4. Những yêu cầu cơ bản để phát triển du lịch văn hóa sinh thái 111.1.5. Những nguyên tắc để phát triển du lịch bền vững 131.1.6. Một số vấn đề đặt ra đối với du lịch văn hóa sinh thái hiện nay 151.2. PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA SINH THÁI TRONG CÁC VƯỜN QUỐC GIA VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM 171.2.1. Thực trạng du lịch sinh thái trong các Vườn Quốc gia và khu bảo tồn 171.2.2. Kinh nghiệm phát triển du lịch văn hóa sinh thái ở trong nước 201.2.3. Kinh nghiệm phát triển du lịch văn hóa sinh thái của một số nước 23CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VĂN HÓA SINH THÁI TẠI VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG 282.1. TỔNG QUAN VỀ VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG 282.1.1. Đặc điểm tự nhiên 282.1.2. Lịch sử phát triển Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 322.1.2.1. Quá trình hình thành Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 322.1.2.2. Lịch sử phát triển du lịch của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 332.1.2.3. Tổ chức bộ máy và trình độ cán bộ của Trung tâm Du lịch VHST 352.2. TÌNH HÌNH KHAI THÁC TÀI NGUYÊN VQG PHONG NHA-KẺ BÀNG VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA SINH THÁI 362.2.1. Tài nguyên du lịch văn hóa sinh thái của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 362.2.2. Tình hình khai thác tài nguyên vào phát triển du lịch văn hóa sinh thái 412.3. ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA SINH THÁI 432.3.1.Công tác quy hoạch phát triển du lịch văn hóa sinh thái 432.3.2. Đầu tư phát triển du lịch văn hóa sinh thái của Nhà nước 442.3.3. Đầu tư phát triển du lịch văn hóa sinh thái của các doanh nghiệp 472.4. TỔ CHỨC CÁC DỊCH VỤ BỔ TRỢ 502.4.1. Dịch vụ thuyền vận chuyển khách du lịch 502.4.2. Dịch vụ chụp ảnh, bán hàng lưu niệm, giải khát 512.4.3. Dịch vụ ăn uống, lưu trú 532.5. NHỮNG KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VĂN HÓA SINH THÁI TẠI VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG 562.5.1. Kết quả thu hút khách tham quan 562.5.2. Kết quả doanh thu và nộp ngân sách của các hoạt động dịch vụ du lịch từ 2003-2008 592.5.2.1. Doanh thu từ các dịch vụ 592.5.2.2. Kết quả thu nộp ngân sách 59  2.6. TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA SINH THÁI TẠI VQG PHONG NHA - KẺ BÀNG ĐẾN NỀN KTXH CỦA ĐỊA PHƯƠNG 602.6.1. Tác động đến nền kinh tế 602.6.2. Tác động đến môi trường xã hội và nhân văn 632.6.3. Tác động đến môi trường tự nhiên 642.7. ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH VỀ CHẤT LƯỢNG CÁC DỊCH VỤ, SẢN PHẨM DU LỊCH VĂN HÓA SINH THÁI HIỆN NAY 652.7.1. Một số thông tin chung của du khách 652.7.2. Đánh giá độ tin cậy của thang đo 662.7.3. Đánh giá điểm trung bình 682.7.4. Phân tích nhân tố 692.7.5. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới đánh giá chung của du khách về chất lượng các dịch vụ 72CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA SINH THÁI TẠI VQG PHONG NHA-KẺ BÀNG 793.1. ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2015 793.1.1. Cơ sở đề xuất các định hướng 793.1.2. Mục tiêu, định hướng 803.2. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH VHST TẠI VQG PHONG NHA - KẺ BÀNG ĐẾN NĂM 2015 823.2.1. Các giải pháp tổng thể 823.2.1.1. Giải pháp về quy hoạch 823.2.1.2. Giải pháp về tài chính và chính sách đầu tư 853.2.1.3. Giải pháp về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 883.2.1.4. Giải pháp về nguồn nhân lực 893.2.1.5. Giải pháp về bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa bản địa 903.2.1.6. Giải pháp về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và nghiên cứu khoa học 93 3.2.1.7. Giải pháp về quảng bá tiếp thị 943.2.1.8. Giải pháp phát triển du lịch gắn với công cộng đồng 953.2.1.9. Giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng đệm và vùng lõi 963.2.2. Các giải pháp cần triển khai trước mắt 973.2.2.1. Nâng cao chất lượng dịch vụ tại điểm du lịch văn hóa sinh thái động Phong Nha, động Tiên Sơn 973.2.2.2. Đầu tư xây dựng để hoàn thiện các điểm du lịch văn hóa sinh thái khác chưa hoàn thiện 99KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1041. KẾT LUẬN 1042. KIẾN NGHỊ 106TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC

MỤC LỤC

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Tóm lược luận văn iii

Danh mục các chữ viết tắt và kí hiệu iv

Danh mục các bảng vi

Mục lục vii

PHẦN MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Các công trình đã nghiên cứu liên quan đến đề tài 3

3. Mục tiêu nghiên cứu 3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4

5. Phương pháp nghiên cứu 4

6. Kết cấu của Luận văn 5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 6

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA SINH THÁI 6

1.1.1. Các khái niệm về du lịch 6

1.1.2. Phát triển và điều kiện để phát triển du lịch 7

1.1.3. Ý nghĩa của việc phát triển du lịch 9

1.1.4. Những yêu cầu cơ bản để phát triển du lịch văn hóa sinh thái 11

1.1.5. Những nguyên tắc để phát triển du lịch bền vững 13

1.1.6. Một số vấn đề đặt ra đối với du lịch văn hóa sinh thái hiện nay 15

1.2. PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA SINH THÁI TRONG CÁC VƯỜN QUỐC GIA VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM 17

1.2.1. Thực trạng du lịch sinh thái trong các Vườn Quốc gia và khu bảo tồn 17

1.2.2. Kinh nghiệm phát triển du lịch văn hóa sinh thái ở trong nước 20

1.2.3. Kinh nghiệm phát triển du lịch văn hóa sinh thái của một số nước 23

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VĂN HÓA SINH THÁI TẠI VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG 28

2.1. TỔNG QUAN VỀ VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG 28

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 28

2.1.2. Lịch sử phát triển Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 32

2.1.2.1. Quá trình hình thành Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 32

2.1.2.2. Lịch sử phát triển du lịch của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 33

2.1.2.3. Tổ chức bộ máy và trình độ cán bộ của Trung tâm Du lịch VHST 35

2.2. TÌNH HÌNH KHAI THÁC TÀI NGUYÊN VQG PHONG NHA-KẺ BÀNG VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA SINH THÁI 36

2.2.1. Tài nguyên du lịch văn hóa sinh thái của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 36

2.2.2. Tình hình khai thác tài nguyên vào phát triển du lịch văn hóa sinh thái 41

2.3. ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA SINH THÁI 43

2.3.1.Công tác quy hoạch phát triển du lịch văn hóa sinh thái 43

2.3.2. Đầu tư phát triển du lịch văn hóa sinh thái của Nhà nước 44

2.3.3. Đầu tư phát triển du lịch văn hóa sinh thái của các doanh nghiệp 47

2.4. TỔ CHỨC CÁC DỊCH VỤ BỔ TRỢ 50

2.4.1. Dịch vụ thuyền vận chuyển khách du lịch 50

2.4.2. Dịch vụ chụp ảnh, bán hàng lưu niệm, giải khát 51

2.4.3. Dịch vụ ăn uống, lưu trú 53

2.5. NHỮNG KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VĂN HÓA SINH THÁI TẠI VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG 56

2.5.1. Kết quả thu hút khách tham quan 56

2.5.2. Kết quả doanh thu và nộp ngân sách của các hoạt động dịch vụ du lịch từ 2003-2008 59

2.5.2.1. Doanh thu từ các dịch vụ 59

2.5.2.2. Kết quả thu nộp ngân sách 59

2.6. TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA SINH THÁI TẠI VQG PHONG NHA - KẺ BÀNG ĐẾN NỀN KTXH CỦA ĐỊA PHƯƠNG 60

2.6.1. Tác động đến nền kinh tế 60

2.6.2. Tác động đến môi trường xã hội và nhân văn 63

2.6.3. Tác động đến môi trường tự nhiên 64

2.7. ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH VỀ CHẤT LƯỢNG CÁC DỊCH VỤ, SẢN PHẨM DU LỊCH VĂN HÓA SINH THÁI HIỆN NAY 65

2.7.1. Một số thông tin chung của du khách 65

2.7.2. Đánh giá độ tin cậy của thang đo 66

2.7.3. Đánh giá điểm trung bình 68

2.7.4. Phân tích nhân tố 69

2.7.5. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới đánh giá chung của du khách về chất lượng các dịch vụ 72

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA SINH THÁI TẠI VQG PHONG NHA-KẺ BÀNG 79

3.1. ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2015 79

3.1.1. Cơ sở đề xuất các định hướng 79

3.1.2. Mục tiêu, định hướng 80

3.2. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH VHST TẠI VQG PHONG NHA - KẺ BÀNG ĐẾN NĂM 2015 82

3.2.1. Các giải pháp tổng thể 82

3.2.1.1. Giải pháp về quy hoạch 82

3.2.1.2. Giải pháp về tài chính và chính sách đầu tư 85

3.2.1.3. Giải pháp về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 88

3.2.1.4. Giải pháp về nguồn nhân lực 89

3.2.1.5. Giải pháp về bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa bản địa 90

3.2.1.6. Giải pháp về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và nghiên cứu khoa học 93

3.2.1.7. Giải pháp về quảng bá tiếp thị 94

3.2.1.8. Giải pháp phát triển du lịch gắn với công cộng đồng 95

3.2.1.9. Giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng đệm và vùng lõi 96

3.2.2. Các giải pháp cần triển khai trước mắt 97

3.2.2.1. Nâng cao chất lượng dịch vụ tại điểm du lịch văn hóa sinh thái động Phong Nha, động Tiên Sơn 97

3.2.2.2. Đầu tư xây dựng để hoàn thiện các điểm du lịch văn hóa sinh thái khác chưa hoàn thiện 99

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 104

1. KẾT LUẬN 104

2. KIẾN NGHỊ 106

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY