Luận văn Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu đổi mới

MỤC LỤC

Lời cảm ơn .i

Danh mục các chữ viết tắt.ii

Danh mục các bảng .vii

Danh mục các biểu đồ . viii

Danh mục các sơ đồ .x

MỞ ĐẦU .1

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU

TRưỞNG TRưỜNG MẦM NON ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI .6

1.1. Tổng quan nghiên cứu đề tài.6

1.1.1. Những nghiên cứu ngoài nước.6

1.1.2. Những nghiên cứu trong nước.7

1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài .9

1.2.1. Khái niệm quản lý và quản lý giáo dục .9

1.2.2. Khái niệm chuẩn, chuẩn hiệu trưởng.10

1.2.3. Đội ngũ CBQL giáo dục và phát triển đội ngũ CBQL giáo dục .11

1.2.4. Hiệu trưởng và phát triển đội ngũ hiệu trưởng .14

1.2.5. Phát triển đội ngũ HT trường mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới.15

1.3. Vai trò của Hiệu trưởng trường mầm non .19

1.3.1. Vai trò của hiệu trưởng trường mầm non .19

1.3.2. Đặc điểm lao động của hiệu trưởng trường mầm non .21

1.4. Các quan điểm và yêu cầu phát triển đội ngũ HT trường mầm non .22

1.4.1. Các quan điểm phát triển đội ngũ HT trường mầm non.22

1.4.2. Các yêu cầu phát triển đội ngũ HT trường mầm non .24

1.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác phát triển đội ngũ HT trường

mầm non đáp ứng với yêu cầu đổi mới .25

1.5.1. Những yếu tố về KT-XH, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán,

tâm lý xã hội .25

1.5.2. Những yếu tố về quản lý nhà nước.26iv

1.5.3. Những yếu tố về quản lý nhà trường .28

1.5.4. Những yếu tố khác.29

1.6. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển đội ngũ hiệu trưởng .29

1.6.1. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ .29

1.6.2. Kinh nghiệm của Canada.30

1.6.3. Kinh nghiệm của một số nước Châu Á.31

1.6.4. Bài học kinh nghiệm.31

TIỂU KẾT CHưƠNG 1.32

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRưỞNG

TRưỜNG MẦM NON TỈNH TUYÊN QUANG .33

2.1. Khái quát điều kiện tự nhiên.33

2.1.1. Điều kiện địa lý tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên .33

2.1.2. Điều kiện về dân cư .34

2.1.3. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội .34

2.2. Tình hình phát triển giáo dục .35

2.2.1. Mạng lưới trường lớp và quy mô giáo dục mầm non.36

2.2.2. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ .38

2.2.3. Cơ sở vật chất, thiết bị và kinh phí cho GDMN .41

2.2.4. Tình hình đội ngũ CBQL và giáo viên mầm non .41

2.3. Thực trạng đội ngũ Hiệu trưởng các trường mầm non tỉnh Tuyên Quang .43

2.3.1. Mục đích khảo sát.43

2.3.2. Nội dung khảo sát .43

2.3.3. Phương pháp khảo sát.44

2.3.4. Kết quả khảo sát đội ngũ HT các trường mầm non tỉnh Tuyên Quang

theo chuẩn HT.45

2.4. Thực trạng công tác phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non

tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu đổi mới .58

2.4.1. Công tác quy hoạch đội ngũ CBQL trường mầm non.58

2.4.2. Công tác bổ nhiệm, sử dụng đội ngũ HT trường mầm non .60

2.4.3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ HT trường mầm non.61

2.4.4. Công tác kiểm tra, đánh giá đội ngũ HT trường mầm non.62

2.4.5. Thực trạng thực hiện các biện pháp phát triển đội ngũ HT trường mầm

non tỉnh Tuyên Quang .63v

2.5. Đánh giá chung về công tác phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường

mầm non tỉnh Tuyên Quang .66

2.5.1. Những ưu điểm .66

2.5.2. Những hạn chế .66

2.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế.67

TIỂU KẾT CHưƠNG 2.69

CHưƠNG 3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRưỞNG

TRưỜNG MẦM NON TỈNH TUYÊN QUANG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU

ĐỔI MỚI.70

3.1. Các định hướng về phát triển đội ngũ HT trường mầm non tỉnh

Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu đổi mới .70

3.2. Một số nguyên tắc cơ bản để lựa chọn biện pháp phát triển đội ngũ

HT trường mầm non tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu đổi mới .71

3.2.1. Nguyên tắc đảm bảo tính pháp lý .71

3.2.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống .72

3.2.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn .72

3.2.4. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa .73

3.2.5. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả .73

3.2.6. Nguyên tắc đảm bảo kết hợp hài hòa các lợi ích .73

3.3. Đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ HT trường mầm non tỉnh

Tuyên Quang nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới .74

3.3.1. Biện pháp 1: Triển khai công tác quy hoạch đội ngũ HT trường mầm non .74

3.3.2. Biện pháp 2: Tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực quản lý của HT

trường mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới.78

3.3.3. Biện pháp 3: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ HT các trường mầm

non đáp ứng yêu cầu đổi mới.83

3.3.4. Biện pháp 4: Thực hiện kịp thời, duy trì và bổ sung chế độ chính sách

đối với CBQL trường mầm non.86

3.3.5. Biện pháp 5: Vận dụng sáng tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới của HT

trường mầm non phù hợp với đặc điểm tình hình tỉnh Tuyên Quang .89

3.3.6. Biện pháp 6: Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu tham

khảo phục vụ công tác, học tập cho đội ngũ HT .91vi

3.3.7. Biện pháp 7: Tổ chức phong trào thi đua tự bồi dưỡng để đổi mới Hiệu

trưởng trong đội ngũ HT và CBQL các trường mầm non tỉnh Tuyên Quang.92

3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp .94

3.5. Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp

đề xuất .95

3.5.1. Các bước khảo nghiệm .95

3.5.2. Kết quả khảo nghiệm .96

TIỂU KẾT CHưƠNG 3.106

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.107

TÀI LIỆU THAM KHẢO .110

PHỤ LỤC.114

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY