Luận văn Phát triển đội ngũ hiệu trưởng các trường trung học cơ sở ở huyện miền núi đặc biệt khó khăn

MỤC LỤC

Lời cảm ơn .i

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt.ii

Danh mục các bảng .vii

Danh mục các biểu đồ, sơ đồ . viii

MỞ ĐẦU.1

CHưƠNG 1: TỔNG THUẬT NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CÓ LIÊN

QUAN TỚI ĐỘI NGŨ HIỆU TRưỞNG TRưỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRưỞNG CÁC TRưỜNG TRUNG

HỌC CƠ SỞ.9

1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu .9

1.1.1. Nghiên cứu ngoài nước.10

1.1.2. Nghiên cứu trong nước .10

1.2. Một số khái niệm và quan điểm cơ bản của Luận văn .12

1.2.1. Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý trường học .12

1.2.2. Cán bộ quản lí, cán bộ quản lý giáo dục.15

1.2.3. Trường THCS trong hệ thống giáo dục quốc dân .15

1.2.4. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường học.15

1.3. Người hiệu trưởng trường THCS.18

1.3.1. Về phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp .19

1.3.2. Về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm .19

1.3.3. Đội ngũ Hiệu trưởng trường THCS ở các tỉnh miền núi.23

1.4. Đổi mới giáo dục và yêu cầu đặt ra đối với người hiệu trưởng trường THCS .27

1.4.1. Đổi mới giáo dục .27

1.4.2. Vận dụng tiếp cận phát triển nguồn nhân lực vào phát triển đội ngũ

hiệu trưởng trường trung học cơ sở .28

1.5. Phát triển đội ngũ hiệu trưởng các trường THCS trong bối cảnh đổi

mới giáo dục.31

1.5.1. Nâng cao nhận thức tầm quan trọng của việc phát triển đội ngũ hiệu

trưởng các trường THCS .31iv

1.5.2. Quy hoạch phát triển đội ngũ hiệu trưởng từ cán bộ quản lý cấp dưới.32

1.5.3. Đào tạo và bồi dưỡng .32

1.5.4. Kiểm tra và đánh giá hàng tháng, hàng kỳ, hàng năm các hoạt động.32

1.5.5. Tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, sử dụng và luân chuyển đội ngũ

CBQL, đội ngũ hiệu trưởng .33

1.5.6. Thực hiện chế độ chính sách.33

TIỂU KẾT CHưƠNG 1.34

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ HIỆU TRưỞNG THCS VÀ

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRưỞNG CÁC TRưỜNG

THCS Ở CÁC HUYỆN MIỀN NÚI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NHư LÂM

BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG .35

2.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế xã hội ở

huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.35

2.1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên .36

2.1.2. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện .36

2.2. Thực trạng chung về giáo dục huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.38

2.2.1. Khái quát về giáo dục - đào tạo huyện.38

2.2.2. Hệ thống trường, lớp, giáo viên, học sinh các bậc học.40

2.2.3. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên .40

2.2.4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.41

2.2.5. Quy mô trường, lớp, học sinh và giáo viên được thể hiện qua một số bảng

số liệu điều tra, khảo sát, hình vẽ biểu đồ và một vài nhận xét từ bảng số liệu.42

2.2.6. Chất lượng Giáo dục & Đào tạo của huyện.45

2.3. Thực trạng giáo dục THCS huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.46

2.3.1. Quy mô phát triển giáo dục THCS của huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên

Quang trong 5 năm gần đây .46

2.3.2. Đội ngũ giáo viên THCS của huyện Lâm Bình trong 5 năm gần đây .47

2.3.3. Về Cơ sở vật chất.50

2.3.4. Về chất lượng Giáo dục & Đào tạo THCS .51

2.4. Giới thiệu về khảo sát .38

2.4.1. Mục đích khảo sát.38v

2.4.2. Nội dung khảo sát .38

2.4.3. Đối tượng khảo sát.38

2.4.4. Phương pháp khảo sát .38

2.5. Thực trạng về đội ngũ hiệu trưởng các trường THCS huyện Lâm

Bình, tỉnh Tuyên Quang .55

2.5.1. Về số lượng, cơ cấu và trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý, đội

ngũ hiệu trưởng.55

2.5.2. Thực trạng chất lượng CBQL, đội ngũ hiệu trưởng các trường THCS

huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang .59

2.5.3. Đánh giá chung về chất lượng cán bộ quản lý, đội ngũ hiệu trưởng

các trường THCS huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.61

2.6. Thực trạng phát triển đội ngũ hiệu trưởng các trường THCS ở huyện

Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang .63

2.6.1. Công tác quy hoạch đội ngũ hiệu trưởng, cán bộ quản lý. .63

2.6.2. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng, cán bộ quản lý.66

2.6.3. Đánh giá, tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển đội ngũ

hiệu trưởng cán bộ quản lý.66

2.6.4. Về chế độ, chính sách đối với đội ngũ hiệu trưởng, cán bộ quản lý .70

2.6.5. Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao chất

lượng đội ngũ hiệu trưởng, cán bộ quản lý .63

TIỂU KẾT CHưƠNG 2.73

CHưƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU

TRưỞNG CÁC TRưỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN MIỀN NÚI

ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG .74

3.1. Những định hướng phát triển đội ngũ hiệu trưởng, cán bộ quản lý

trường THCS ở huyện miền núi đặc biệt khó khăn như huyện Lâm Bình,

tỉnh Tuyên Quang .74

3.1.1. Định hướng .74

3.1.2. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp .76

3.2. Các giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng các trường THCS ở

huyện miền núi đặc biệt khó khăn.77vi

3.2.1. Nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; tầm

quan trọng của việc phát triển đội ngũ Hiệu trưởng, CBQL trường THCS.77

3.2.2. Rà soát, quy hoạch phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THCS .78

3.2.3. Đổi mới cơ chế bổ nhiệm, luân chuyển, đề bạt đội ngũ hiệu trưởng,

cán bộ quản lý các trường THCS .82

3.2.4. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ hiệu trưởng, cán bộ

quản lý đáp ứng yêu cầu quản lý các trường THCS tại huyện miền núi đặc

biệt khó khăn.84

3.2.5. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với đội ngũ hiệu trưởng,

CBQL các trường THCS.88

3.2.6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá đội ngũ hiệu trưởng,

CBQL trường THCS.90

3.3. Mối quan hệ giữa các giải pháp .92

3.3.1. Từ 6 giải pháp đề xuất là.92

3.3.2. Thăm dò tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp .94

3.3.3. Qua khảo sát thực tế chúng tôi rút ra một số nhận xét sau.96

TIỂU KẾT CHưƠNG 3.97

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .98

TÀI LIỆU THAM KHẢO .104

PHỤ LỤC.107

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY