Luận văn Phát triển đội ngũ hiệu trưởng các trường tiểu học vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

MỤC LỤC

Lời cam đoan. i

Danh mục các từ viết tắt.iii

Danh mục các bảng . vii

Danh mục các biểu đồ, sơ đồ .viii

MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ VÀ

QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRưỞNG. 9

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu . 9

1.1.1. Nghiên cứu về phát triển nhân lực . 9

1.1.2. Nghiên cứu về phát triển đội ngũ Hiệu trưởng . 11

1.2. Các khái niệm cơ bản. 15

1.2.1. Hiệu trưởng trường tiểu học . 15

1.2.2. Đội ngũ Hiệu trưởng trường tiểu học . 20

1.2.3. Phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường tiểu học . 21

1.3. Những vấn đề lý luận về phát triển đội ngũ Hiệu trưởng tiểu học . 22

1.3.1. Mục tiêu phát triển đội ngũ Hiệu trưởng tiểu học . 22

1.3.2. Nội dung phát triển đội ngũ Hiệu trưởng tiểu học. 22

1.3.3. Đặc thù phát triển đội ngũ Hiệu trưởng tiểu học vùng đồng

bào dân tộc thiểu số. 26

1.4. Những yếu tố ảnh hưởng tới phát triển đội ngũ Hiệu trưởng

tiểu học . 27

1.4.1. Các yếu tố khách quan . 27

1.4.2. Các yếu tố chủ quan . 33

Tiểu kết chương 1. 36

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ VÀ QUẢN

LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRưỞNG CÁC TRưỜNG TIỂU

HỌC VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN LÂM

BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG . 37v

2.1. Giới thiệu huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang . 37

2.1.1. Giới thiệu chung . 38

2.1.2. Vài nét về giáo dục phổ thông của huyện. 39

2.1.3. Vài nét về giáo dục tiểu học của huyện. 42

2.2. Tổ chức khảo sát thực trạng . 46

2.2.1. Mục đích khảo sát. 46

2.2.2. Đối tượng khảo sát . 46

2.2.3. Nội dung . 47

2.2.4. Hình thức . 48

2.2.5. Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu. 48

2.2.6. Thang đo, các công thức tính toán, thống kê . 48

2.3. Kết quả nghiên cứu thực trạng. 50

2.3.1. Thực trạng đội ngũ Hiệu trưởng trường tiểu học vùng đồng

bào dân tộc thiểu số huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang . 50

2.3.2. Thực trạng biện pháp phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường

tiểu học vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Lâm Bình, tỉnh

Tuyên Quang . 57

2.4. Đánh giá thực trạng . 65

2.4.1. Những kết quả đã đạt được . 65

2.4.2. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân . 66

Tiểu kết chương 2. 69

CHưƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU

TRưỞNG CÁC TRưỜNG TIỂU HỌC VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN

TỘC THIỂU SỐ HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG. 70

3.1. Căn cứ đề xuất giải pháp. 70

3.2. Quan điểm và nguyên tắc đề xuất. 72

3.2.1. Quan điểm . 72

3.2.2. Nguyên tắc . 72

3.3. Các giải pháp quản lý nhằm phát triển đội ngũ Hiệu trưởng các

trường Tiểu học vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Lâm Bình,

tỉnh Tuyên Quang . 72vi

3.3.1. Cụ thể hóa tiêu chuẩn Hiệu trưởng tiểu học và thực hiện đánh

giá Hiệu trưởng tiểu học theo chuẩn. 72

3.3.2. Quy hoạch phát triển đội ngũ Hiệu trưởng phù hợp vùng đồng

bào dân tộc . 75

3.3.3. Đào tạo, bồi dưỡng đúng cái thiếu, cái yếu của đội ngũ Hiệu

trưởng tiểu học . 76

3.3.4. Đổi mới công tác luân chuyển đội ngũ Hiệu trưởng. 77

3.3.5. Ưu đãi cho vùng đồng bào dân tộc nhằm tạo động lực cho sự

phát triển của đội ngũ Hiệu trưởng. 78

3.4. Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi các giải pháp . 79

3.4.1. Mối quan hệ giữa các giải pháp. 79

3.4.2. Khảo nghiệm về các giải pháp đề xuất . 81

Tiểu kết chương 3. 85

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ. 86

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 89

PHỤ LỤC. 93

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY