Luận văn Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý người dân tộc ở các trường tiểu học tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

MỤC LỤC

Lời cảm ơn . i

Danh mục các từ viết tắt.ii

Danh mục các bảng, biểu đồ .vi

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

QUẢN LÝ CÁC TRưỜNG TIỂU HỌC. 7

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề. 7

1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến vấn đề nghiên cứu . 10

1.2.1. Khái niệm “Phát triển”. 10

1.2.2. Khái niệm “Đội ngũ CBQL trường TH” . 10

1.2.3. Phát triển đội ngũ CBQL trường TH . 11

1.3. Một số vấn đề chung về nhà trường TH . 12

1.3.1. Vị trí của trường TH . 12

1.3.2. Mục tiêu giáo dục TH . 12

1.3.3. Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động quản lý của trường TH. 13

1.3.4. Quy định hạng trường TH. 14

1.4. Những nội dung và yêu cầu của việc phát triển đội ngũ CBQL

các trường TH. 15

1.4.1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng . 15

1.4.2. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực của người CBQL người

dân tộc thiểu số ở trường TH giai đoạn hiện nay. 16

1.5. Nội dung phát triển CBQL người dân tộc thiểu số ở các trường TH . 22

1.5.1. Quy hoạch, phát triển đội ngũ. 23

1.5.2. Tuyển chọn, sử dụng. 24

1.5.3. Bồi dưỡng đào tạo. 24

1.5.4. Kiểm tra, đánh giá, đề bạt, thuyên chuyển. 25

1.5.5. Khuyến khích quyền lợi vật chất, tinh thần thông qua các cơ

chế, chính sách . 26

1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ CBQL là người

dân tộc thiểu số ở các trường TH . 26

1.6.1. Khách quan . 26iv

1.6.2. Chủ quan . 27

Tiểu kết chương 1. 28

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN

LÝ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG . 29

2.1. Khái quát về điều kiện kinh tế - xã hội của huyện Na Hang, tỉnh

Tuyên Quang . 29

2.1.1. Điều kiện tự nhiên. 29

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội. 29

2.2. Khái quát về giáo dục TH huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang . 31

2.3. Thực trạng đội ngũ CBQL trường TH huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. 34

2.3.1. Giới thiệu về khảo sát . 34

2.3.2. Thực trạng đội ngũ CBQL trường TH huyện Na Hang, tỉnh

Tuyên Quang. 34

2.4. Thực trạng phát triển đội ngũ CBQL trường TH huyện Na

Hang, tỉnh Tuyên Quang . 47

2.4.1. Công tác quy hoạch. 47

2.4.2. Công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, bãi miễn . 48

2.4.3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng . 49

2.4.4. Công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá . 50

2.4.5. Công tác thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng,

kỷ luật. 52

2.5. Những thành công và hạn chế về công tác phát triển đội ngũ

CBQL là người dân tộc thiểu số ở các trường TH huyện Na Hang

tỉnh Tuyên Quang . 53

2.5.1. Thành công. 53

2.5.2. Hạn chế. 54

Tiểu kết chương 2. 56

Chương 3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN

LÝ NGưỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở CÁC TRưỜNG TIỂU HỌC

TẠI HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG . 57

3.1. Định hướng phát triển giáo dục - đào tạo tỉnh Tuyên Quang giai

đoạn 2016-2020 . 57

3.2. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp . 59v

3.2.1. Đảm bảo tính toàn diện . 59

3.2.2. Đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả . 60

3.2.3. Nguyên tắc đảm bảo sự phát triển. 60

3.2.4. Đảm bảo tính thiết thực, khả thi. 61

3.3. Một số biện pháp phát triển đội ngũ CBQL người dân tộc thiểu

số ở các trường TH thuộc huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. 61

3.3.1. Xây dựng tiêu chuẩn CBQL trường TH là người dân tộc thiểu

số phù hợp với nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục huyện Na

Hang, tỉnh Tuyên Quang. 61

3.3.2. Hoàn thiện quy hoạch đội ngũ CBQL người dân tộc thiểu số ở

các trường TH . 66

3.3.3. Thực hiện công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân

chuyển, miễn nhiệm đúng quy định, phù hợp năng lực, điều kiện của

CBQL người dân tộc. 70

3.3.4. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng. 76

3.3.5. Cải tiến nội dung, hình thức thanh tra, đánh giá. 82

3.3.6. Hoàn thiện chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật

phù hợp với thực tiễn địa phương nhằm hỗ trợ, động viên CBQL

trường TH là người dân tộc thiểu số. 87

3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp. 90

3.5. Khảo nghiệm tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp đề xuất. 90

3.5.1. Tính cấp thiết . 91

3.5.2. Tính khả thi . 92

Tiểu kết chương 3. 93

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ. 94

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 98

PHỤ LỤC. 101

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY