Luận văn Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . i

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .ii

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .vii

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ .ix

MỞ ĐẦU. 1

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

QUẢN LÝ TRưỜNG TIỂU HỌC. 7

1.1. Sơ lược lịch sử nghiên cứu về phát triển đội ngũ CBQL trường tiểuhọc . 7

1.2. Một số khái niệm cơ bản. 12

1.2.1. Phát triển . 12

1.2.2. Đội ngũ. 14

1.2.3. Cán bộ quản lý . 15

1.2.4. Đội ngũ cán bộ quản lý . 17

1.2.5. Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường. 18

1.2.6. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học đáp ứng yêu cầu

đổi mới giáo dục. 22

1.3. Một số vấn đề chung về trường tiểu học . 28

1.3.1. Vị trí của trường tiểu học . 28

1.3.2. Mục tiêu giáo dục tiểu học. 28

1.3.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của trường tiểu học. 29

1.4. Nội dung phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học . 29

1.4.1. Quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học . 29

1.4.2. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và luân chuyển cán bộ quản lí

trường tiểu học . 30

1.4.3. Đánh giá, xếp loại cán bộ quản lí trường tiểu học . 31

1.4.4. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí trường tiểu học . 32iv

1.4.5. Thực hiện chế độ chính sách, tạo môi trường phát triển đội ngũ cán

bộ quản lí trường tiểu học . 32

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ cán bộ quản lý

trường tiểu học . 35

1.5.1. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển đội ngũ CBQL

giáo dục. 35

1.5.2. Yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và triển

khai chương trình sách giáo khoa sau 2015. 36

1.5.3. Chính sách phân cấp quản lý giáo dục. 37

Kết luận chương 1 37

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN

LÝ CÁC TRưỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ. 40

2.1. Khái quát chung về huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. 40

2.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. 40

2.1.2. Khái quát về giáo dục huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ . 42

2.1.3. Định hướng phát triển giáo dục tiểu học huyện Tam Nông, tỉnh PhúThọ. 43

2.2. Thông tin chung về khảo sát . 45

2.2.1. Mục đích khảo sát . 45

2.2.2. Nội dung khảo sát. 46

2.2.3. Đối tượng khảo sát . 46

2.2.4. Phương pháp khảo sát . 46

2.2.5. Thời gian thực hiện . 47

2.3. Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học huyện Tam

Nông, tỉnh Phú Thọ. 47

2.3.1. Số lượng cán bộ quản lý. 47

2.3.2. Trình độ cán bộ quản lý . 48

2.3.3. Cơ cấu giới, độ tuổi và thâm niên quản lý cán bộ quản lý. 49v

2.3.4. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học huyện Tam

Nông . 50

2.3.5. Đánh giá chung về đội ngũ CBQL các trường tiểu học huyện Tam

Nông, tỉnh Phú Thọ. 64

2.4. Thực trạng về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu

học huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ . 65

2.4.1. Quy hoạch đội ngũ CBQL trường tiểu học. 68

2.4.2. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và luân chuyển CBQL trườngtiểu học . 69

2.4.3. Đánh giá, xếp loại CBQL trường tiểu học. 70

2.4.4. Đào tạo, bồi dưỡng CBQL trường tiểu học . 70

2.4.5. Thực hiện chế độ chính sách, tạo môi trường phát triển đội ngũ

CBQL trường tiểu học. 71

2.5. Đánh giá chung về phát triển đội ngũ CBQL ở các trường tiểu học

huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ . 72

2.5.1. Điểm mạnh . 72

2.5.2. Điểm tồn tại. 73

2.5.3. Nguyên nhân tồn tại . 74

Kết luận chương 2 . 76

CHưƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

QUẢN LÝ TRưỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TAM NÔNG TỈNH PHÚ

THỌ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC. 77

3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản

lý trường tiểu học . 77

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện. 77

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo sự phát triển. 77

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính lịch sử cụ thể, thiết thực và khả thi. 78

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ . 78vi

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY