Luận văn Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . i

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . ii

MỤC LỤC.iii

DANH MỤC BẢNG.viii

MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Mục đích nghiên cứu. 3

3. Đối tượng, khách thể nghiên cứu. 3

4. Nhiệm vụ nghiên cứu. 3

5. Câu hỏi nghiên cứu . 4

6. Giả thuyết khoa học . 4

7. Phạm vi nghiên cứu. 4

8. Phương pháp nghiên cứu. 5

9. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài . 6

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

QUẢN LÝ CÁC TRưỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ. 7

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề ở Việt Nam . 7

1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài . 10

1.2.1. Quản lý. 10

1.2.2. Quản lý nhà trường và quản lý trường PTDTNT . 11

1.2.3. Cán bộ quản lý giáo dục và phát triển đội ngũ CBQL. 13

1.3. Những vấn đề chung về quản lý trường PTDTNT . 15

1.3.1. Trường PTDTNT . 15

1.3.2. Vị trí của trường PTDTNT . 15

1.3.3. Mục tiêu, vai trò, nhiệm vụ của trường PTDTNT . 17

1.4. Đặc trưng của CBQL trường PTDTNT . 18

1.4.1. Nhiệm vụ của CBQL trường PTDTNT . 18iv

1.4.2. Đặc trưng về phẩm chất, năng lực của CBQL trường PTDTNT. 19

1.5. Yêu cầu của phát triển đội ngũ CBQL trường PTDTNT trong giai

đoạn hiện nay . 22

1.5.1. Phát triển đội ngũ CBQL trường PTDTNT bảo đảm yêu cầu đủ

về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và chuẩn về chất lượng . 23

1.5.2. Phát triển đội ngũ CBQL trường PTDTNT đảm bảo tính dân tộc . 24

1.5.3. Phát triển đội ngũ CBQL trường PTDTNT đảm bảo yêu cầu phù

hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh miền núi . 25

1.5.4. Phát triển đội ngũ CBQL trường PTDTNT đáp ứng xu hướng

đổi mới và phát triển giáo dục phổ thông . 27

1.5.5. Phát triển đội ngũ CBQL trường PTDTNT dựa theo các tiêu

chuẩn của Chuẩn Hiệu trưởng. 27

1.6. Mục tiêu và nội dung phát triển đội ngũ CBQL các trường PTDTNT 28

1.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển đội ngũ CBQL trường

PTDTNT. 29

1.7.1. Các yếu tố khách quan . 29

1.7.2. Các yếu tố chủ quan. 31

Kết luận chương 1 . 34

Chương: 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN

LÝ CÁC TRưỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH PHÚ

THỌ . 35

2.1. Mô tả cách thức khảo sát thực trạng và địa bàn nghiên cứu. 35

2.1.1 Mô tả cách thức khảo sát thực trạng . 35

2.1.2. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội và giáo dục tỉnh Phú Thọ. 36

2.2. Thực trạng đội ngũ CBQL các trường PTDTNT tỉnh Phú Thọ. 44

2.2.1. Số lượng, cơ cấu, độ tuổi, thâm niên quản lý . 44

2.2.2. Chất lượng. 45

2.2.3. Thực trạng phẩm chất và năng lực của đội ngũ CBQL . 46v

2.2.4. Thực trạng về phẩm chất chính trị, đạo đức của đội ngũ CBQL. 47

2.2.5. Thực trạng năng lực chuyên môn của đội ngũ CBQL. 48

2.2.6. Thực trạng về năng lực quản lý của đội ngũ CBQL. 49

2.2.7. Thực trạng năng lực tổ chức phối hợp với gia đình và cộng đồng. 50

2.3. Đánh giá chung về đội ngũ CBQL các trường PTDTNT . 51

2.3.1. Về số lượng và cơ cấu. 51

2.3.2. Về chất lượng đội ngũ CBQL . 51

2.4. Thực trạng phát triển đội ngũ CBQL các trường PTDTNT . 53

2.4.1. Thực trạng về lập quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ CBQL53

2.4.2. Thực trạng quản lý về bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm. 53

2.4.3. Thực trạng quản lý về đào tạo bồi dưỡng, phát triển đội ngũ

CBQL . 54

2.4.4. Thực trạng về việc đánh giá CBQL các trường PTDTNT . 55

2.4.5. Thực trạng chế độ, chính sách đối với CBQL trường PTDTNT . 56

2.4.6. Thực trạng về tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển

đội ngũ CBQL các trường PTDTNT tỉnh Phú Thọ . 57

2.5. Đánh giá về hiệu quả tổ chức thực hiện. 60

2.5.1. Về công tác quy hoạch CBQLGD . 61

2.5.2. Về công tác luân chuyển CBQLGD . 62

2.5.3. Đánh giá chung về công tác phát triển đội ngũ CBQL các

trường PTDTNT tỉnh Phú Thọ. 63

Kết luận chương 2 . 66

Chương 3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ

CÁC TRưỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH PHÚ THỌ

TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY . 67

3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ CBQL các

trường PTDTNT. 67

3.1.1. Nguyên tắc mục tiêu . 67vi

3.1.2. Đảm bảo mục đích và định hướng phát triển GD&ĐT của tỉnh

Phú Thọ . 67

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn và khả thi . 68

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện và đồng bộ. 68

3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa và hiệu quả. 69

3.2. Các biện pháp phát triển đội ngũ CBQL các trường PTDTNT Phú

Thọ . 69

3.2.1. Biện pháp 1: Hoàn thiện quy hoạch đội ngũ CBQL ở các trường

PTDTNT đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT . 69

3.2.2. Biện pháp 2: Xây dựng tiêu chuẩn CBQL các trường PTDTNT

theo Chuẩn Hiệu trưởng. 71

3.2.3. Biện pháp 3: Thực hiện tốt quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ

nhiệm lại và sắp xếp đội ngũ CBQL các trường PTDTNT . 77

3.2.4. Biện pháp 4: Đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn đội ngũ CBQL

các trường PTDTNT đáp ứng yêu cầu Chuẩn Hiệu trưởng và của đổi

mới GD&ĐT . 82

3.2.5. Biện pháp 5: Hoàn thiện nội dung, hình thức thanh tra, kiểm tra,

đánh giá xếp loại CBQL theo Chuẩn Hiệu trưởng . 87

3.2.6. Biện pháp 6: Có cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ đối với

CBQL trường PTDTNT tỉnh Phú Thọ. 89

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp . 91

3.4. Lấy ý kiến đánh giá về tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp. 93

3.5.1. Về tính cấp thiết . 93

3.5.2. Về tính khả thi. 95

Kết luận chương 3 . 97

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ. 98

1. Kết luận . 98

2. Khuyến nghị. 99vii

2.1. Đối với UBND tỉnh Phú Thọ . 99

2.2. Đối với Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ . 100

2.3. Đối với Sở GD&ĐT. 100

2.4. Đối với CBQL các trường PTDTNT . 101

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 102

PHỤ LỤC. 108

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY