Luận văn Phát triển các trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

MỤC LỤC

Lời cảm ơn . i

Danh mục các cụm từ viết tắt. ii

Dạnh mục các bảng . vii

Danh mục biểu đồ .viii

MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CÁC TRưỜNG

TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA. 8

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề. 8

1.1.1. Một số công trình nghiên cứu tiêu biểu . 8

1.1.2. Một số đề tài được nghiên cứu tại các địa phương. 10

1.1.3. Một số nhận xét, đánh giá . 11

1.2. Chuẩn, chuẩn hóa và phát triển trường THCS theo chuẩn . 12

1.2.1. Chuẩn . 12

1.2.2. Chuẩn hóa . 13

1.2.3. Chuẩn hóa trong trường phổ thông hiện nay. 14

1.3. Giáo dục THCS trong hệ thống giáo dục Quốc dân . 14

1.3.1. Vị trí của trường trung học cơ sở. 14

1.3.2. Mục tiêu của giáo dục trung học cơ sở . 14

1.3.3. Định hướng phát triển trường trung học cơ sở . 15

1.3.4. Định hướng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên . 16

1.4. Nội dung quản lý phát triển trường THCS đạt chuẩn Quốc gia. 17

1.4.1. Trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia. 17

1.4.2. Tiêu chuẩn của trường THCS đạt chuẩn Quốc gia. 18

1.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển trường THCS đạt chuẩn

Quốc gia. 23

1.5.1. Yếu tố về quản lý nhà nước . 23

1.5.2. Yếu tố về kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa, phong tục

tập quán, tâm lý xã hội. 24

1.5.3. Các yếu tố về quản lý nhà trường . 24iv

1.5.4. Các yếu tố khác. 25

1.6. Nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc phát triển

trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia . 26

1.7. Nội dung quản lý phát triển các trường THCS đạt chuẩn Quốc

gia của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 26

1.7.1. Quy hoạch mạng lưới trường, lớp, học sinh . 26

1.7.2. Lập kế hoạch phát triển các trường chuẩn Quốc gia . 27

1.7.3. Quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên . 28

1.7.4. Chế độ chính sách đối với giáo dục . 29

Kết luận Chương 1 . 31

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC TRƯỜNG TRUNG

HỌC CƠ SỞ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TẠI HUYỆN TAM NÔNG,

TỈNH PHÚ THỌ. 33

2.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội huyện Tam Nông. 33

2.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên . 33

2.1.2. Tình hình kinh tế - văn hóa xã hội . 34

2.2. Tình hình giáo dục trên địa bàn huyện Tam Nông. 36

2.2.1. Về quy mô mạng lưới trường, lớp học. 36

2.2.2. Về các điều kiện phục vụ hoạt động giáo dục . 37

2.2.3. Về thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên . 38

2.2.4. Về chất lượng giáo dục . 39

2.3. Đánh giá quá trình phát triển các trường THCS đạt chuẩn Quốc

gia tại huyện Tam Nông và những thành tựu đạt được . 41

2.3.1. Đánh giá chung . 41

2.3.2. Những thành tựu đạt được . 41

2.4. Thực trạng các trường THCS huyện Tam Nông hiện nay so với 5

tiêu chuẩn của trường THCS đạt chuẩn Quốc gia. 42

2.4.1. Tiêu chuẩn 1 - Tổ chức và quản lý nhà trường. 42

2.4.2. Tiêu chuẩn 2 - Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. 47

2.4.3. Tiêu chuẩn 3 - Chất lượng giáo dục. 51

2.4.4. Tiêu chuẩn 4 - Tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học . 54v

2.4.5. Tiêu chuẩn 5 - Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội . 57

2.5. Đánh giá chung về thực trạng các trường theo 5 tiêu chuẩn

trường THCS đạt chuẩn Quốc gia. 58

2.6. Những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại trong phát triển

các trường THCS đạt chuẩn quốc gia tại huyện Tam Nông. 59

2.7. Thực trạng phát triển trường THCS đạt chuẩn Quốc gia với vai

trò của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 61

2.8. Những vấn đề cấp thiết cần giải quyết nhằm phát triển trường

THCS đạt chuẩn Quốc gia tại huyện Tam Nông . 63

Kết luận Chương 2 . 64

CHưƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN PHÁT TRIỂN CÁC

TRưỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TẠI

HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ . 65

3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp phát triển trường THCS đạt

chuẩn Quốc gia tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ . 65

3.1.1. Đảm bảo mục tiêu quản lý . 65

3.1.2. Đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ. 65

3.1.3. Đảm bảo tính thực tiễn, tính khả thi . 65

3.1.4. Đảm bảo công khai, dân chủ. 66

3.1.5. Đảm bảo tính hiệu quả, phát triển bền vững. 66

3.2. Một số biện pháp phát triển các trường trung học cơ sở đạt

chuẩn Quốc gia tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ . 66

3.2.1. Tạo sự đồng thuận trong các lực lượng về ý nghĩa và tầm

quan trọng của công tác xây dựng trường THCS đạt chuẩn Quốc gia . 67

3.2.2. Rà soát, đánh giá thực trạng các trường theo 5 tiêu chuẩn

trường THCS đạt chuẩn Quốc gia. 70

3.2.3. Lập kế hoạch; theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch xây dựng

trường THCS đạt Chuẩn quốc gia. 72

3.2.4. Chuẩn bị đội ngũ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường

đáp ứng yêu cầu cán bộ quản lý trường THCS đạt chuẩn Quốc gia. 77vi

3.2.5. Chuẩn bị đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu của trường đạt

chuẩn Quốc gia. 81

3.2.6. Quản lý, xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị nhà trường. 84

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp. 87

3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi của các biện pháp đề xuất. 89

Kết luận Chương 3 . 93

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ. 94

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 100

PHỤ LỤC. 104

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY